Cynnig Cyfleoedd Gwirfoddoli

Cynnig Cyfleoedd Gwirfoddoli

Mae arweiniad Prifysgol Abertawe i fyfyrwyr yn cynghori:

• Na ddylent weithio heb dâl am fwy na phythefnos, ar leoliad neu interniaeth
• Bod rhaid i leoliadau/interniaethau ddarparu gwaith ar lefel broffesiynol neu raddedig
• Bod terfyn ar nifer yr oriau y caniateir i fyfyrwyr ymgymryd â gweithgareddau cyflogadwyedd yn ystod y tymor, er mwyn peidio ag effeithio ar eu cyflawniadau academaidd. Yn ystod y tymor, ni ddylai israddedigion weithio am fwy nag 16 awr yr wythnos ar ben eu hastudiaethau, a chaniateir i ôl-raddedigion weithio am 6 awr. Mae'n bosib y bydd cyfyngiadau teitheb ychwanegol yn berthnasol i fyfyrwyr rhyngwladol. Does dim terfyn ar nifer yr oriau y caniateir i fyfyrwyr weithio y tu allan i'r tymor, ar yr amod eu bod yn bodloni cyfyngiadau cyfreithiol. Dyma ddyddiadau tymhorau Prifysgol Abertawe, er gwybodaeth.

Yn unol â'r oriau a nodir uchod ynghylch caniatâd i fyfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau cyflogadwyedd, rydym hefyd yn eu hannog i wirfoddoli - er mwyn meithrin sgiliau cyflogadwyedd gwahanol, i ddatblygu eu CV ac i gyfrannu at gymdeithas. Mae Academi Cyflogadwyedd Abertawe'n cynghori myfyrwyr i wirfoddoli ar y sail ganlynol:

• Mae'n rhaid iddynt wirfoddoli i elusen gofrestredig, sefydliad gwirfoddol neu gorff codi arian/statudol cysylltiedig
• Yn y sefyllfa brin lle bydd myfyriwr yn gwirfoddoli i sefydliad masnachol, rhaid i'r gweithgarwch hwnnw gynnwys nodweddion hanfodol gwirfoddoli
• Rydym yn cynghori myfyrwyr i ofyn am Gytundeb Gwirfoddoli. Mae'r cytundebau hyn yn gyffredin gyda'r rhan fwyaf o drefniadau gwirfoddoli dilys, ac fel arfer, maent yn nodi nad oes unrhyw rwymedigaethau ar y naill barti na'r llall, a bod hawl gan y myfyriwr i roi'r gorau i'r cyfle gwirfoddoli unrhyw bryd.

Felly, oherwydd bod cyfleoedd gwirfoddoli yn wahanol i gyfleoedd lleoliad a chyflogaeth ac er mwyn i fyfyrwyr fod yn llwyr ymwybodol o'r amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael iddynt, nid ydym yn caniatáu hysbysebu cyfleoedd gwirfoddoli ar ein Bwrdd Swyddi. Yn hytrach, rydym yn hyrwyddo tab penodol yn y Parth Cyflogaeth i fyfyrwyr lle gall elusennau (a chyrff tebyg) ychwanegu dolenni i'w gwefannau at restr A-Y. Nid yw'r rhestr hon wedi'i chymeradwyo gan Brifysgol Abertawe mewn unrhyw ffordd.

I hysbysebu'ch sefydliad ar ein rhestr A-Y o gyfleoedd gwirfoddoli, e-bostiwch eich cais i: employmentzone@abertawe.ac.uk