Cynnig lleoliad gwaith i fyfyriwr

Cynnig lleoliad gwaith i fyfyriwr

P'un a ydych am ddatblygu dyfodol eich sector drwy fuddsoddi mewn myfyrwyr a graddedigion, neu mae gennych brosiect mae angen ei gwblhau, mae gennym y rhaglen lleoliad gwaith ddelfrydol i chi.

Rydym yn trefnu lleoliadau i fyfyrwyr o bob disgyblaeth ac ar bob lefel, ac yn darparu ar gyfer amrywiaeth eang o ddyheadau gyrfa. Trefnir ein rhaglenni gan dîm arbenigol yn Academi Cyflogadwyedd Abertawe sy'n gweithio gyda chyflogwyr ym mhob sector diwydiannol, o fusnesau bach a chanolig i fentrau amlwladol.

Mae ein lleoliadau yn:

Hyblyg: Gall ein myfyrwyr a'n graddedigion talentog weithio yn eich busnes ar sail amser llawn neu ran-amser. Gall lleoliadau bara ychydig ddiwrnodau ar gyfer digwyddiad neu brosiect penodol, neu gallant ddatblygu'n berthynas weithio hirdymor.

Elwa o Gyllid: Mae cyllid ar gael i BBaCh, mentrau cymdeithasol ac elusennau sy'n derbyn ein myfyrwyr a'n graddedigion ar leoliadau. Gall cyllid bara rhwng 10 niwrnod a 10 wythnos, i helpu i dalu cost cyflog y myfyriwr ar leoliad. Mae lleoliadau byrrach yn cael eu hariannu'n llawn ac mae lleoliadau hwy yn cael eu hariannu ar y cyd gan y brifysgol a'r cyflogwr.

Elwa o Gefnogaeth Lawn: Gall ein tîm o Gydlynwyr Cyflogaeth brwdfrydig ddarparu cymorth, cyngor ac arweiniad i fusnesau ac interniaid drwy gydol y lleoliad. Gwahoddir ein myfyrwyr i sesiynau hyfforddi cyn cyflogaeth i sicrhau eu bod yn barod am yr heriau a'r cyfleoedd byddant yn eu hwynebu drwy weithio i chi.

I gael rhagor o wybodaeth am sut gall ein myfyrwyr a'n graddedigion weithio i'ch busnes, Cysylltu â ni

Os oes gennych gyfle lleoliad yr hoffech ei hysbysebu, gallwch ei ychwanegu at ein Bwrdd Swyddi digidol. Ond, cyn i chi allu dechrau hysbysebu ar y Bwrdd Swyddi, bydd angen i chi ymaelodi â'r Parth Cyflogaeth.

Pam cynnig lleoliad i fyfyriwr?

Manteision i fusnesau

Gall myfyrwyr ar leoliad:

• Cefnogi ac ymgymryd â gwaith prosiect byr neu gyfnod penodol.
• Cynnig gwybodaeth arbenigol a safbwynt allanol i'r busnes drwy gydol y bartneriaeth.
• Rhoi cyfle i fusnes weld darpar aelodau staff wrth eu gwaith cyn gwneud penderfyniadau ynghylch penodi.

Manteision i fyfyrwyr

Gall lleoliad:

• Helpu myfyrwyr i feithrin sgiliau newydd ar gyfer y gweithle.
• Cefnogi'r myfyriwr i ddyfnhau ei wybodaeth am y pwnc a rhoi cyfle i'r myfyriwr roi'r sgiliau a ddysgwyd ar waith.
• Helpu'r myfyriwr i ddatblygu CV, yn barod am gyflogaeth.
• Caniatáu i fyfyrwyr fagu hyder ac aeddfedu.

Beth sy'n gwneud lleoliad addas?

Does dim rheolau ar gyfer trefnu lleoliad gwaith da. Bydd y math o waith a wneir gan fyfyriwr ar leoliad yn amrywio, gan ddibynnu ar gryfderau a sgiliau'r myfyriwr ac ar anghenion eich cwmni.

Byddai lleoliad delfrydol yn:

• Rhoi cyfle i'r myfyriwr roi ei wybodaeth a'r sgiliau newydd y bydd yn eu datblygu yn y gweithle ar waith, a'u datblygu.
• Galluogi'r myfyriwr i dderbyn lefel briodol o gyfrifoldeb.
• Caniatáu i'r myfyriwr berchen ar ei ddatblygiad ei hun dan arweiniad arbenigwyr.
• Uchafu cyfraniad y myfyriwr i'r adran ac i'r sefydliad.

Dyma ychydig o Astudiaethau Achos Lleoliadau a ddylai roi rhywfaint o ysbrydoliaeth i chi.

Sylwadau am leoliadau gwaith

Rydym wedi trefnu cannoedd o leoliadau gwaith dros y blynyddoedd ac rydym bob amser wedi derbyn adborth gwych gan fyfyrwyr a busnesau.

Edrychwch ar rai o'u Sylwadau am eu profiadau o leoliadau gwaith.