Canolfan Therapi Sglerosis Ymledol (MS) De Cymru

Cyngor Abertawe (SportSPIN)

null

Cefndir

Gwnaeth Adran Datblygu Chwaraeon Cyngor Abertawe wneud cais am gymorth i gyflwyno rhaglenni mewn cymunedau lleol.

Mae’r Adran Datblygu Chwaraeon yn gyfrifol am gyflwyno sesiynau, gweithgareddau a digwyddiadau chwaraeon mewn ysgolion cynradd ac uwchradd dewisol, yn ogystal â sefydliadau chwaraeon gwirfoddol ledled Abertawe.

Mynd i’r Afael â’r Her

Gwnaeth Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe bartneru ag Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, Chwaraeon Abertawe a Chyngor Abertawe i sefydlu prosiect ‘SportSPIN’ unigryw – interniaeth 8 wythnos â thâl i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn hyfforddi chwaraeon fel gyrfa ar ôl graddio.

Yn rhan o’r prosiect, gwnaeth tri myfyriwr o Brifysgol Abertawe, Mali Colleredo, Hugo Vivash a Ffion Hopkins, gynorthwyo hyfforddwyr chwaraeon cymunedol Cyngor Abertawe i gyflwyno rhaglenni mewn ysgolion a chymunedau lleol, am ddeufis, yn rhan-amser, ochr yn ochr â’u hastudiaethau.

Canlyniadau Llwyddiannus

O ganlyniad i’r prosiect, galluogwyd Cyngor Abertawe i gyflwyno mwy o sesiynau mewn mwy o ysgolion cynradd ledled Abertawe, gyda myfyrwyr ar leoliad SportSPIN yn cynnal sesiynau pêl-droed, pêl-rwyd a sesiynau amlsgiliau ar gyfer 196 o ddisgyblion ar draws un ysgol uwchradd a phedair ysgol gynradd dros gyfnod o wyth wythnos.

Yn ogystal â bod o fudd i Gyngor Abertawe, gwnaeth y prosiect hefyd alluogi myfyrwyr ar leoliad SportSPIN i ennill profiad gwerthfawr a gwella eu sgiliau cyn dechrau ar yrfaoedd ym maes hyfforddi.

“Mae lleoliad SportSPIN wedi tynnu sylw at y ffaith bod angen gwaith o’r fath a’r effaith y gall ei chael. Mae’r prosiect hwn wedi ein galluogi i gyflawni mewn mwy o ysgolion cynradd ledled Abertawe, yn ogystal â galluogi myfyrwyr ar leoliad SportSPIN i arddangos eu sgiliau.” Robyn Lock, Swyddog Pobl Ifanc Actif, Cyngor Abertawe

“Gwnaeth y lleoliad ddysgu i mi fod hyfforddi yn yrfa rwyf eisiau ei dilyn a’i bod yn yrfa gwerth chweil. Rhoddodd SportSPIN y cyfle i mi weithio gyda hyfforddwyr hynod gymwysedig a oedd yn ddefnyddiol iawn er mwyn casglu syniadau ynghylch sut i gynnal sesiynau a sut i fod yn hyfforddwr amryddawn. Mae’r lleoliad wedi fy annog yn fwy i gwblhau fy mathodynnau hyfforddi pêl-droed oherwydd rwy’n gwybod mai dyma’r llwybr gyrfa rwyf eisiau ei ddilyn.” Mali Colloredo

Os credwch y gallai’ch sefydliad chi elwa o gynnig lleoliad gwaith i fyfyriwr, cysylltwch â ni