Consortiwm £500 miliwn yn cael ei ffurfio i ddarparu cymorth tramor a swyddi Pry

Mae dau o sefydliadau rhyngwladol mwyaf blaenllaw Cymru yn cydweithio â Phrifysgol Abertawe i dargedu cyfleoedd masnachol mawr mewn gwledydd tramor a chystadlu ar gyfer cyfran well o gytundebau cymorth tramor gwerth biliynau’r Llywodraeth.

.

Consortium PR image

Mae Hydro Industries, cwmni technoleg dŵr wedi’ileoli yn Llangennech, wedi ymuno â chwmni adeiladu blaenllaw Dawnus a’r Ysgol Reolaeth uchel ei barch ym Mhrifysgol Abertawe i gynning atebion cynhwysfawr ar gyfer rhai o’r cymunedau mwyaf difreintiedig y byd.

Mae gan Hydro hanes profedig o ddarparu dŵr yfed diogel a glanhau gwastraff diwydiannol o gwmpas y byd, gan gynnwys India, Yr Aifft, Sudan, Somalia, Yr Emiradau Arabaidd Unedig, Ffrainc a’r UDA.

Mae Dawnus yn rhan o brosiectau peirianneg sifil uchelgeisiol yn Liberia, Zambia, Senegal a Sierra Leone. Mae eu harbenigedd yn adeiladu ynghyd â llwyddiant Hydro wrth ddarparu atebion trin dŵr yn cynnig dewisiadau cyflym a ddibynadwy i’r llywodraeth Prydeining i fynd i’r afael â llawer o’r problemau hirdymor maent yn ceisio datrys o gwmpas y byd.

Mae gan y consortiwm trosiant cyfunol o fwy na £500miliwn.

Mae Yr Ysgol Reolaeth ym Mhrifysgol Abertawe – nawr yn un o 30 ysgol busnes gorau y DU ar gyfer rhagoriaeth ymchwil – yn cynnig cynllunio, dadansoddi ac asesiaid effaith rhagorol i’r consortiwm Cymraeg newydd.

Cyhoeddiwyd sefydliad y consortiwm yn ystod cenhadaeth fasnach Prydeining I Affrica dan arweiniad y Prif Weinidog, Theresa May. Mae Prif Swyddog Gweithredol Hydro, Wayne Preece, yn teithio gyda hi ac mi wedodd:

“Mae arbenigedd a profiad cyfunol Dawnus, Hydro a Phrifysgol Abertawe yn siwr o cyflwyno cyfle anwrthwynebadwy i sicrhau fod arian trethi gwerthfawr yn gwneud defnydd o’r arloesiad, technoleg, gweithgynhyrchu ac adeiladu gorau ym Mhrydain er mwyn mynd i’r afael â heriau anoddaf y byd datblygol mewn ffordd effeithlon ac effeithiol.”

“Wedi gweld effaith drawsnewidiol ein technolog ar bywydau rhai o’r pobl mwyaf difreintiedig yn y byd, mi fydd y cyfle i’w wneud ar raddfa llawer mwy gyda phartneriaid mor gryf a cyllid ariannol llywodraeth y DU yn hynod gyffroes. Gobeithaf bod y cenhadaeth masnach yn nodi cyfleoedd ar unwaith”.

Dros y degawd dwethaf, comisiynwyd dim ond nifer fach o gwmnïau Cymraeg gan Yr Adran Datblygu Rhyngwladol a dim ond ffracsiwn o’i gyllideb o £13.8biliwn sydd wedi’i ddyfarnu i gwmnïau Cymraeg. Mae gwariant flynyddol Yr Adran fron mor fawr â chyllideb gyfan llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd (£15.5bn).

Mae’r llywodraeth Prydeining wedi nodi fod angen gwario’r cyllideb cymorth tramor yn fwy strategol yn y diddordeb cendlaethol. Dadleuodd Yr Ysgrifenydd Gwladol, Penny Mordaunt, y dylai’r cymorth helpu ddarparu “cynnig newydd dewr, fydd yn barod am Brexit, er mwyn hybu masnach a buddsoddi gyda gwledydd sy’n datblygu”, gan rhoi cymorth i gwmnïau Prydeinig wrth iddo lliniaru problemau mwyaf difrifol y byd.

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru Alun Cairns wedi ymuno a’r Prif Weinidog a Hydro Industries ar eu hymweliad i Dde Affrica i gyfarfod ag ystod o fusnesau i drafod masnach a chyfleoedd buddsoddi gyda Chymru a’r DU.

Gan groesawu’r bartneriaeth newydd, dywedodd Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns:

“Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i ddefnyddio arbenigedd blaenllaw busnesau Prydain i fynd i’r afael â rhai o’r heriau dyngarol a datbylgu mwyaf y mae’r byd erioed wedi eu hwynebu. Mae’r bartneriaeth Gymraeg hon un cynrychioli llu o fusnesau yn y DU sydd am helpu i ddarparu cymorth y DU i’r pobl mwyaf anghenus, ac rwyf i eisiau gweld mwy o’r sgiliau a’r arbenigedd unigryw sydd ar gael yn Nghymru yn cael eu defnyddio ar y gadwyn gyflenwi”.

Meddai Andy Peters, Cyfarwyddwr Gweithradol Rhyngwladol Dawnus: “Rydym wrth ein bodd o gael y cyfle i gydweithio ar prosiectau tramor pwysig gyda phrifysgol mor uchel ei barch a chwmni technoloeg blaengar ar gyfer budd-dal gwledydd difreintiedig o gwmpas y byd ac economi Cymru”.

Meddai Yr Athro Marc Clement, Deon Yr Ysgol Reolaeth ac Is-Lywydd Prifysgol Abertawe: “Roedd ein strategath yn canolbwyntio ar economïau cynaliadwy, iechyd a lles, a digidoli. Yn fyd-eang ac yn lleol, mae cymdeithas yn wynebu sawl her ac mae cyfraniad cydweithredol addysg, fusnes a llywodreath yn hanfodol wrth gwrdd â rhain”.