Coronafeirws: y diweddaraf
snake image

Ecoleg Ymddygiad a Symudiad

Yr ecoleg ymddygiadol yn ei ystyr ehangaf yw astudio addasiadau, ac anelwn at ddeall rôl yr amgylchedd cymdeithasol ac ecolegol, yn ogystal â mecanweithiau agosach, wrth strwythuro eiddo ymddygiad anifeiliaid / symudiad ar lefel unigolion, grwpiau, a poblogaethau.

Staff: Dr William AllenDr Kevin ArbuckleProf Luca BorgerDr Ines FürtbauerProf Carlos Garcia de LeanizDr Andrew KingDr Emily ShepardProf Rory Wilson

Bioleg Esblygiadol a Moleciwlaidd

Deall amrywiaeth bywyd o safbwynt moleciwlaidd. Rydym yn defnyddio'r technegau genetig a genomeg diweddaraf i fynd i'r afael â chwestiynau allweddol mewn ecoleg, ymddygiad a chadwraeth o safbwynt esblygiadol mewn ystod o organebau nad ydynt yn fodel, o ffyngau i blanhigion ac anifeiliaid. 

Staff: Dr Kevin ArbuckleProf Tariq ButtDr Jim BullDr Christopher CoatesProf Sofia Consuegra Del OlmoProf Dan Eastwood;Dr Ines FürtbauerProf Carlos Garcia de LeanizDr Carole Llewellyn

Bioleg Morol, Pysgodfeydd a Dyframaeth

O ddatblygu technegau newydd mewn hwsmonaeth pysgod a magu rhywogaethau dyframaethu sy'n bwysig yn fasnachol, i ymchwilio mewn diogelwch bwyd a thanwydd, technolegau carbon isel, a newid yn yr hinsawdd. Gellir darparu hyfforddiant ymchwil arbenigol ar amrywiaeth o organebau dyfrol tymherus i drofannol, sy'n byw mewn amgylcheddau morol â dŵr croyw.

Staff: Prof Sofia Consuegra Del OlmoDr Christopher CoatesProf Kevin FlynnDr Ines FürtbauerProf Carlos Garcia de LeanizDr John GriffinDr Andrew KingDr Carole LlewellynDr Aditee MitraProf Kam Tang

Ecoleg Mathemategol ac Ystadegol

Ymchwil a sgiliau sy'n ategu ystod lawn ein harbenigedd academaidd, o ymchwiliadau damcaniaethol o gymhlethdod ecosystem, ffurfio patrwm a symud anifeiliaid, i geisiadau amaethyddol ymarferol a gweithrediad biotechnoleg micro-algaidd.

Staff: Dr Jim BullProf Luca BorgerProf Kevin FlynnDr Mike FowlerDr Aditee Mitra

Ecoleg Poblogaeth a Chymuned

Cyfuno ymagweddau arbrofol a damcaniaethol i ddatblygu ein dealltwriaeth o sut mae rhyngweithio rhywogaethau â'u hamgylchedd (gan gynnwys rhywogaethau coetiroedd eraill) yn cynhyrchu patrymau bioamrywiaeth gofodol-amserol. Mae systemau astudio yn cynnwys ecosystemau arfordirol, rheoli clefydau, cadwraeth, ac effaith amrywiad amgylcheddol strwythuredig ar ddeinameg cymunedol.

Staff: Dr William AllenProf Luca BorgerDr Jim BullProf Kevin FlynnDr Cindy FroydDr Mike FowlerDr John GriffinDr Carole LlewellynDr Aditee MitraProf Kam Tang

Bioleg Organeb Cyfan

Mae ein staff yn cynnwys arbenigwyr sy'n arwain y byd ar amrywiaeth o organebau o ffyngau i grancod, pengwiniaid i grwbanod, babwnod i ddyfrgwn, ac eogiaid i gondors a gwenyn melyn. Rydym yn croesawu myfyrwyr sydd am ddatblygu prosiectau o gwmpas rhywogaethau o'r fath ac rydym am gael hyfforddiant arbenigol ym maes bioleg organeb gyfan.

Staff: Prof Luca Borger (ceirw), Prof Tariq Butt (pryfed), Prof Sofia Consuegra Del Olmo (killifish mangrove), Dr Dan Eastwood(ffyngau), Prof Kevin Flynn (plancton), Dr Ines Fürtbauer (macaques), Prof Carlos Garcia de Leaniz (Eog), Dr Andrew King(babwns), Dr Carole Llewellyn (algae), Dr Aditee Mitra (plancton), Dr Emily Shepard (condors), Prof Kam Tang (plankton zŵ), Prof Rory Wilson (pengwiniaid)

Clefydau Bywyd Gwyllt a Rheoli Pla

Roedd ymchwil yn canolbwyntio ar ddatblygu asiantau naturiol ac atebion ar gyfer rheoli clefydau bywyd gwyllt a phlâu infertebratau sy'n effeithio ar ddiogelwch bwyd ac iechyd pobl ac anifeiliaid. Hyfforddiant ymchwil a ddarperir mewn dulliau canfod clefydau, rheoli clefydau, a manteision economaidd-gymdeithasol rheoli pla.

Staff: Prof Tariq ButtDr Jim BullDr Christopher CoatesProf Dan Eastwood