Queen fish tropical
Student underwater with snorkel on

Taith Faes Bioleg y Môr Drofannol - Puerto Rico Taith Faes Bioleg y Môr Drofannol i Riffiau Cwrel, Doldiroedd Morwellt a Choedwigoedd Mangrof y Caribî

- Modiwl Lefel 3: Puerto Rico

Ffeithiau allweddol

  • BIO 327 Cwrs maes bioleg y môr drofannol - modiwl 20 credyd
  • 10 Ionawr i 24 Ionawr (bras ddyddiadau) - Gorsaf Faes Forol Ynys Magueyes, Puerto Rico
  • Gofyniad - BIO 330 Ecoleg a Chadwraeth Môr Trofannol
  • Sgiliau allweddol y mae angen meddu arnynt cyn mynd – nofio, snorcelu a phlymio mewn tonnau
  • Cyfle i blymwyr profiadol a chymwys o ran SCUBA ddysgu sgiliau ymchwil tanddwr
  • Cost = £1,800 (£300 bwrsariaeth gan y brifysgol – myfyriwr yn talu £1,500)

Ydych chi erioed wedi dymuno snorcelu ar riffiau cwrel y Caribî, cael profiad y bae bywolau byd-enwog a bod yn ddigon ffodus i weld morfuwch gwyllt neu ddod wyneb yn wyneb â baracwda? Mae'r cwrs maes hwn yn cynnig y rheini a llawer o gyfleoedd

rhyfeddol eraill. Cynhelir y cwrs maes hwn ar Ynys Magueyes brydferth ac mae'n cynnig cyfleoedd gwych i astudio ecoleg y môr mewn amgylchedd unigryw a chyffrous wrth fyw ar yr un pryd ar ynys baradwysaidd lle mae igwanaod yn teyrnasu.

Mae'r ynys wedi'i hamgylchynu gan riffiau cwrel, mangrofau a morwellt toreithiog. Gellir gweld morfuchod a dolffiniaid yn aml ac mae myfyrwyr rhai blynyddoedd hyd yn oed wedi snorcelu gyda morfuchod.

Yn ystod 13 diwrnod ar y maes, bydd gennych chi'r cyfle i snorcelu mewn riffiau cwrel, doldiroedd morwellt a mangrofau, bod yn rhan o brosiectau monitro rhyngwladol, cynnal prosiectau ymchwil grŵp annibynnol a defnyddio cyfleusterau ardderchog gorsaf faes forol Prifysgol Puerto Rico

Nod y modiwl maes hwn yw darparu:

 

  • Cyflwyniad i ecoleg systemau morol trofannol
  • Sgiliau ymarferol allweddol i fyfyrwyr gan fiolegwyr morol trofannol.
  • Hyfforddiant i fyfyrwyr ar sut i ddylunio ymchwil wyddonol forol gadarn, ei rhoi ar waith ac adrodd amdani.

 Mae'r modiwl yn atgyfnerthu cwrs maes presennol bioleg y môr (yn y DU) ac yn helpu i ddatblygu ymhellach sgiliau allweddol mewn bioleg y môr wedi'u seilio ar waith maes, gan ddatblygu'r profiad a enillwyd y myfyrwyr ar eu prosiectau traethawd hir yn eu blwyddyn olaf. Bydd myfyrwyr yn dysgu sgiliau mewn ecoleg a thacsonomeg forol, samplo morol ac arolygon yn y dŵr, ac asesu effaith.

Bydd y modiwl hyn yn ymarferol yn bennaf ond bydd hefyd yn cynnwys darlithoedd ar theorïau, gweithdai a sesiynau adborth. Byddai'n cael ei strwythuro ar gyfres o weithgareddau ymarferol a arweinir ac yna brosiect bach mewn grŵp bach.

Bydd y cwrs maes hwn yn defnyddio snorcelu a cherdded rhwng llanw fel y ffordd bennaf o gasglu samplau drwy gydol ymarferion dan arweiniad. Bydd gan fyfyrwyr hefyd y cyfle i wneud rhai gweithgareddau mewn cychod. Bydd angen asesiadau yn y DU ac ar y safle ond ni fydd arholiad.

Lleoliad

Gorsaf Faes Forol Ynys Magueyes, Puerto Rico, wedi'i chynnal gan Brifysgol Puerto Rico Gwefan: http://www.uprm.edu/cms/index.php/page/1978

Lleolir yr orsaf forol mewn amfae eang wedi'i gysgodi gan riffiau cwrel ac yn agos iawn i amrywiaeth eang o gynefinoedd morol trofannol: cyfamgylcheddau riffiau cwrel mawr, ynysoedd o fangrofau, gwelyau morwellt helaeth, traethlinoedd cerrig a thywod, bae bywolau byd-enwog, gwastatiroedd tywod a macroalgaidd a phyllau macrohallt.

Yn ystod 2017, gwelodd myfyrwyr y modiwl (ymhlith pethau eraill) forfuchod, morgathod adeiniog, tarponiaid, baracwda a dolffiniaid, ac mae'r ynys yn llawn igwanod.

 Mae Puerto Rico yn un o diriogaethau anghorfforedig UDA ac mae wedi'i lleoli yng ngogledd-ddwyrain y Caribî.

Mae'r orsaf faes ar Ynys Magueyes sy'n 18 hectar mewn amfae gwarchodedig oddi ar La Parguera, 22 o filltiroedd o Mayagüez. Yn ogystal â chyfleusterau ystafell ddosbarth a labordy, mae gan yr orsaf forol acwaria dan do ac awyr agored a thanciau gyda dŵr môr rhededog a thair amgueddfa sy'n cynnwys casgliadau cyfeirio o bysgod, anifeiliaid di-asgwrn-cefn ac algâu. Mae gan yr orsaf faes hefyd amrywiaeth o gychod ymchwil.

Byddwn yn teithio o faes awyr Gatwick a bydd costau'n cynnwys yr holl deithio o Brifysgol Abertawe. Mae'r gost yn cynnwys llety, bwyd a diod.

Arweinwyr y modiwl

Caiff y modiwl hwn ei arwain gan Dr Richard Unsworth (r.k.f.unsworth@abertawe.ac.uk) a Dr Nicole Esteban (n.esteban@abertawe.ac.uk), ill dau yn ecolegwyr morol trofannol profiadol sy'n gweithio ym maes cadwraeth ac ymchwil morol trofannol ar hyn o bryd.

Students in the sea in wetsuits
Baby turtle