RV Mary Anning
Beach

Taith Faes Bioleg y Môr i Orielton

Mae'r daith faes breswyl hon yn defnyddio technegau traethlin i gasglu samplau o gynefinoedd morol. Byddwch yn dysgu technegau ar gyfer adnabod creaduriaid morol, ac yn cael profiad wrth ddadansoddi a chyflwyno data ecolegol.

Byddwn yn gweithio o Ganolfan Faes Orielton, sy'n blasty trawiadol o'r Oes Siorsiadd wedi'i leoli mewn dros 100 erw o goedwig gymysg ar benrhyn Castlemartin. Mae'n benrhyn yn caniatáu mynediad at amrywiaeth eang o gynefinoedd arfordirol, gan gynnig hanes cyfoethog mewn ymchwil bioleg forol.

Themâu'r cwrs maes:

  • Tacsonomeg ac adnabod creaduriaid morol
  • Ecoleg fôr rhynglanwol a bas
  • Gwaith tîm a chyfrifoldeb unigol
  • Meddwl yn feirniadol

 

Gallai taith gyffredinol gynnwys:

Trawslunio arfordir tywodlyd

Amcan yr ymarfer hwn yw cofnodi dosbarthiad isfilod mewn perthynas â lefel y llanw a phroffil gwaddod.Gosodir chwe llinell drawslunio ar y traeth, o linell y forlan i'r marc dŵr isel.Bydd pob grŵp yn gweithio ar un llinell drawslunio, gan gymryd samplau o wyth neu naw gorsaf, a bydd y nifer yn dibynnu ar y lefel dŵr isel.

Dal pysgod â rhwyd sân: Amrywiaeth dymhorol yn y defnydd o gynefinoedd ar draethlin dywodlyd

Gall gwahanol rywogaethau gyd-fyd â'i gilydd yn yr un cynefin heb gystadlu'n uniongyrchol drwy ddefnyddio'r cynefin mewn ffordd wahanol. Gallai hyn fod drwy fanteisio ar ffynonellau bwyd o wahanol feintiau (rhannu ffynonellau) neu drwy fanteisio ar yr un ffynhonnell ond ar adegau gwahanol (rhannu ffynonellau tymhorol).

Gwaith maes Gŵyr
Taith maes gwaith cwrs
Pyllau creigiau gwyr gwaith maes
Merched yn y maes

Glannau cerrig wedi'u cysgodi/glannau cerrig agored

Cewch eich rhoi mewn grwpiau bach i ddylunio eich cwestiwn ymchwil gwaith maes eich hun. Byddwch yn ateb y cwestiwn hwn gan ddefnyddio'r data a gasglwyd ar lannau cerrig yn y gweithgareddau a amserlennir, neu drwy gasglu data ychwanegol.

Bydd y dosbarth yn cynnwys gwneud arolwg o ddau safle ar wahân: glannau cerrig wedi'u cysgodi a glannau cerrig agored. Neilltuir organeb i'ch grŵp chi hefyd ar gyfer y prosiect; byddwch yn defnyddio'r data a gasglwyd i ateb cwestiwn megis, er enghraifft, sut mae dosbarthiad yn newid o ganlyniad i uchder y glannau? Neu sut ydy ffurf cragen yn newid o ganlyniad i fod heb gysgod? Byddwch yn greadigol! Meddyliwch am yr hyn a allai ddylanwadu ar yr organebau hyn; eu ffisioleg, eu hymddygiad, eu dosbarthiad, ayyb.

Cwrs Maes Preswyl Orielton 2017