Gwybodaeth Bwysig Covid-19 - DARLLENWCH

Y DIWEDDARAF AM COVID - 19

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu ein myfyrwyr i Neuadd Brangwyn yn fuan am y seremonïau graddio a gwobrwyo.  Mae diogelwch ein myfyrwyr, eu gwesteion a'n staff o'r pwys mwyaf i ni ac rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod ein seremonïau'n cael eu cynnal yn y ffordd fwyaf diogel bosib. 

Byddem yn ddiolchgar pe bai pawb a fydd yn dod i'r seremonïau - myfyrwyr, gwesteion a staff - yn darllen yr wybodaeth ganlynol.  Sylwer bod yr wybodaeth isod yn seiliedig ar ofynion cyfredol Llywodraeth Cymru a allai newid ar fyr rybudd


MYNEDIAD

I gael mynediad, bydd angen i chi ddangos eich statws COVID-19 drwy ddarparu naill ai:

 • Prawf eich bod wedi'ch brechu'n llawn - wedi derbyn dau ddos (yr ail un o leiaf 14 diwrnod cyn cyrraedd y lleoliad); a chadarnad o ganlyniad(au) eich prawf PCR diwrnod 2 negyddol os ydych yn teithio o wlad nad yw ar y rhestr goch, y tu allan i’r DU neu’r ardal deithio gyffredin.
 • Cadarnhad eich bod wedi cael prawf Llif Unffordd Cyflym negyddol gan y GIG (i'w gwblhau o fewn 48  awr i ddod i'r digwyddiad yn y lleoliad)

Byddwch yn barod i ddangos hwn wrth i chi gyrraedd.

Yn ogystal, rydym yn argymell eich bod chi a’ch gwesteion (dros 11 oed) yn cwblhau prawf llif unffordd heb fod yn fwy na 48 awr cyn dod i’r seremoni fel mesur rhagofalus.  Gallwch gael profion am ddim gan fferyllfeydd lleol neu mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y GIG

Gofynnir i'r holl staff gwblhau prawf cyn dod i'r seremonïau.

NI FYDDWCH YN CAEL DOD I MEWN I NEUADD BRANGWYN OS NA ALLWCH DDANGOS PÀS COVID NEU DYSTIOLAETH O GANLYNIAD NEGYDDOL PRAWF LLIF UNFFORDD CYFLYM Y GIG (A CHANLYNIAD(AU) NEGYDDOL PRAWF PCR  OS YDYCH YN TEITHIO O WLAD NAD YW AR Y RHESTR GOCH, Y TU ALLAN I’R DU NEU’R ARDAL DEITHIO GYFFREDIN). BYDD HYN YN BERTHNASOL I'R HOLL FYFYRWYR A'U GWESTEION. 

 

 • PRAWF EICH BOD WEDI'CH BRECHU'N LLAWN - WEDI DERBYN DAU DDOS

Ni allwn dderbyn cardiau brechu a roddwyd mewn canolfannau brechu fel prawf o frechu.

Rhaid i chi ddefnyddio Pàs COVID y GIG i ddangos eich statws brechu. Gallwch gael Pàs COVID y GIG drwy wefan y GIG.

Os nad oes Pàs COVID y GIG ar ffurf ddigidol gennych, bydd angen i chi ofyn am dystysgrif COVID bapur gan y GIG.

Mae eich Pàs COVID y GIG yn cynnwys côd bar. Mae'r dyddiad dod i ben yn cyfeirio at y côd bar a chaiff ei ddiweddaru'n awtomatig. Nid yw'n berthnasol i'ch statws brechu.

I ofyn am dystysgrif COVID-19 bapur gan y GIG, ffoniwch 0300 303 5667 os na allwch ddefnyddio Pàs COVID digidol y GIG. Gall gymryd hyd at 10 niwrnod gwaith i dystysgrif gyrraedd. Gallwch ffonio saith niwrnod yr wythnos rhwng 9am a 5pm. Nid yw meddygon teulu'n gallu darparu llythyrau sy'n dangos eich statws COVID-19.

Gall pobl sydd wedi cael eu brechu yng Nghymru a Lloegr ddod o hyd i'w Pàs COVID y GIG  drwy wefan y GIG  neu drwy ap y GIG  neu drwy ddefnyddio tystysgrif bapur. Gallwch ofyn am lythyr Pàs COVID ar-lein yma  neu drwy ffonio'r GIG ar 119.

Gall unigolion o'r Alban sydd wedi cael pob dos o frechlyn COVID-19 cymeradwy, ddod o hyd i'w statws COVID drwy Ap Statws COVID GIG yr Alban neu drwy NHS Inform i ddefnyddio tystysgrif bapur neu i lawrlwytho fersiwn PDF.

Gall y rhai o Ogledd Iwerddon wneud cais am dystysgrif COVID yma neu ddefnyddio Ap Symudol COVIDCert Gogledd Iwerddon.

Byddwn hefyd yn derbyn tystysgrif COVID ddigidol yr UE fel cadarnhad o statws brechiad dwbl a statws brechu a gydnabyddir yn swyddogol ar gyfer y rhai sy'n teithio i Gymru o wlad yn Ewrop. 

Yn achos unigolion sy'n teithio o dramor a gafodd eu brechu y tu allan i'r DU mewn gwlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr o raglenni brechu cymeradwy, bydd rhaid iddynt ddarparu tystysgrif, neu mewn rhai achosion, lythyr swyddogol gan y llywodraeth yn dangos eu bod wedi'u brechu'n llawn. Hefyd, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o ganlyniad negyddol eich prawf PCR diwrnod 2, a chanlyniad negyddol Prawf Llif Unffordd Cyflym y GIG os cafodd eich profion PCR eu cwblhau fwy na 48 awr cyn y digwyddiad byddwch yn dod iddo.

Bydd angen i unigolion a gafodd eu brechu mewn gwledydd nad ydynt ar y rhestr o raglenni brechu cymeradwy ddarparu canlyniad negyddol eich profion PCR diwrnod 2 a diwrnod 8, a chanlyniad negyddol Prawf Llif Unffordd Cyflym y GIG os cwblhawyd eich profion PCR fwy na 48 awr cyn y digwyddiad byddwch yn dod iddo.  Yn ogystal, dylech gwblhau eich Prawf Llif Unffordd Negyddol y GIG o fewn 48 awr cyn cyrraedd y lleoliad.

Cynghorir gwesteion a graddedigion sy’n teithio i’r seremonïau o dramor i sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r holl ofynion o ran profi neu ynysu sydd mewn grym cyn cyrraedd y DU.  Mae rheoliadau ac arweiniad ar gael yma

 

 • TYSTIOLAETH O GANLYNIAD NEGYDDOL PRAWF LLIF UNFFORDD Y GIG

 

Mae profion Llif Unffordd Cyflym y GIG yn rhad ac am ddim. Gallwch archebu Profion Llif Unffordd Cyflym y GIG yma neu eu casglu o unrhyw fferyllfa neu safle profi.

Peidiwch â dod â stribed y prawf cartref gyda chi.

Dylech ddilyn y cyfarwyddiadau canlynol:

Rhaid i chi gofnodi canlyniad eich Prawf Llif Unffordd Cyflym COVID-19 y GIG ar-lein drwy glicio ar y ddolen hon - Cofnodi canlyniad prawf llif unffordd cyflym COVID-19. Os nad oes gennych fynediad at y rhyngrwyd, gallwch gofnodi canlyniad eich prawf hefyd drwy ffonio'r GIG ar y rhif ffôn yng nghyfarwyddiadau eich pecyn profi, 119.

Bydd angen i chi ddangos canlyniad negyddol eich Prawf Llif Unffordd Cyflym y GIG drwy ddangos un o'r canlynol i ni:

 • Neges destun NEU e-bost yn cadarnhau eich canlyniad.
 • NEU lythyr y gallwch ofyn amdano drwy ffonio'r GIG ar 119.

 

GORCHUDDION WYNEB

Mae'n ofyniad gan Lywodraeth Cymru bod gorchuddion wyneb yn cael eu gwisgo drwy'r amser mewn mannau cyhoeddus dan do, oni bai fod gennych eithriad meddygol.  Mae hyn yn berthnasol i'r holl fyfyrwyr, gwesteion a staff.  Fodd bynnag, caiff myfyrwyr dynnu eu gorchuddion wyneb wrth groesi'r llwyfan.  Rhaid i fyfyrwyr wisgo eu gorchuddion wyneb nes iddynt gyrraedd y llwyfan a'u gwisgo eto wrth adael y llwyfan.

 

MESURAU DIOGELWCH YCHWANEGOL YN ERBYN COVID

Nodir isod y mesurau ychwanegol rydym wedi'u rhoi ar waith er eich diogelwch a'n disgwyliadau ni yn ystod y seremoni raddio:

 • Glanhau a diheintio pob man cyhoeddus yn rheolaidd.
 • Arwyddion clir i annog pellter cymdeithasol, megis systemau unffordd, marciau ar y llawr a lleihau nifer y bobl mewn ystafelloedd.
 • Cyflenwadau hylif diheintio dwylo ar gael drwy'r lleoliad.
 • Caiff pob man cyhoeddus dan do ei awyru'n ddigonol a chaiff hyn ei fonitro'n gyson.
 • Profion Llif Unffordd Cyflym ar gyfer staff.
 • Trefniadau monitro ac adolygu yn unol â'r ddeddfwriaeth a'r canllawiau diweddaraf.

 

BETH RYDYM YN GOFYN I CHI EI WNEUD

 

 • Peidiwch â dod i'r seremoni raddio os oes gennych symptomau hysbys COVID.
 • Peidiwch â dod i’r seremonïau graddio os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun y cadarnhawyd bod Covid-19 arno, oni bai fod gennych eithriad rhag ynysu o dan reoliadau Llywodraeth Cymru.
 • Os bydd symptomau gennych yn ystod y seremoni raddio, gwnewch drefniadau i adael ar unwaith a dychwelyd adref. Cadwch ddau fetr i ffwrdd o eraill a pheidiwch â chyffwrdd â dim byd neu ddefnyddio cludiant cyhoeddus.  Gofynnwch am siarad ag aelod o'r tîm graddio i roi gwybod iddynt eich bod yn gadael a'r mannau lle rydych chi wedi bod yn y lleoliad.  Cysylltwch â Phrofi, Olrhain Diogelu'r GIG drwy ffonio 119.
 • Gwisgwch orchudd wyneb ym mhob man cyhoeddus. Os oes eithriad gennych chi, rydym yn eich annog i wisgo'r laniard blodyn haul neu i ddangos cerdyn eithriad digidol.
 • Cofiwch olchi neu ddiheintio'ch dwylo'n rheolaidd drwy gydol y dydd, wrth ddod i mewn i adeilad a chyn bwyta neu yfed.
 • Dilynwch yr arwyddion a'r cyfarwyddiadau yn y digwyddiad a chadwch bellter diogel o 2 fetr rhyngoch chi ac eraill lle bynnag y bo modd.
 • Os oes gennych bryderon, mynnwch air ag aelod o'r tîm graddio neu'r staff diogelwch.
 • Rhowch wybod i ni os bydd angen i ni roi mesurau diogelwch ychwanegol ar waith er eich lles, h.y. os yw risg COVID yn uwch i chi, os ydych chi'n agored i niwed yn glinigol neu'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol.

 

 

CWESTIYNAU CYFFREDIN - HELPWCH NI I'CH HELPU CHI

Mae'n bwysig eich bod yn darllen y Cwestiynau Cyffredin isod.  Maent yn cynnwys popeth mae angen i chi ei wybod, gan gynnwys sut i gysylltu os oes gennych gwestiynau.

Byddem yn ddiolchgar am eich cefnogaeth a'ch dealltwriaeth os bydd pethau'n cymryd ychydig mwy o amser nag arfer, ac rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd.