BSc Rheolaeth Busnes

Roedd sawl ffactor yn sail i'm penderfyniad dros ddewis Prifysgol Abertawe. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae datblygiad clir a pharhaus y brifysgol yn dyst i'w hagwedd i gynnig profiad addysg uwch gwerth chweil i fyfyrwyr. O'i chyfleusterau arloesol ar y ddau gampws, i'r cyfle i dderbyn addysg o'r safon flaenaf o ran fframweithiau rhagoriaeth, doedd dim amheuaeth mae dyma'r lleoliad perffaith i mi. Bu apêl y cwrs Rheoli Busnes yn gatalydd mawr yn fy mhenderfyniad; yn enwedig gan ei fod yn un o’r cyrsiau mwyaf sefydledig a gynigir gan yr Ysgol Reolaeth. Yn yr un modd, roedd y cwrs wedi’i achredu fel un o’r rhai mwyaf hyblyg yn y maes ar draws y Deyrnas Unedig, trwy’r amrywiaeth o ddewisiadau modiwlau o ddisgyblaethau arbenigol megis cyllid neu wyddor reolaeth, sy’n fy ngalluogi i deilwra fy nghwrs i fy nyheadau proffesiynol ar gyfer y dyfodol. 

Daniel ar Gampws y Bae

Roedd y ddinas ei hun hefyd yn bwysig i’m dewis, gan ei bod hi’n ddinas hygyrch i’w llywio a digon agos at gartref.

Yn ychwanegol at hyn, un o’r pethau sydd yn gwneud fy nghwrs yn bleserus yw’r bobl. Mae’r darlithwyr, a'r unigolion o’r gwasanaethau cymorth a chyflogadwyedd yr ysgol, yn hawdd mynd atynt i ofyn cwestiynau a bob amser yn barod i fynd y tu hwnt i'r gofyn er mwyn gwneud yn siŵr dy fod yn gyffyrddus gyda phob ymagwedd o fywyd prifysgol, nid yn unig yr ochr academaidd.

Mae fy mhrofiad i fel myfyriwr israddedig hyd yma yn Abertawe wedi bod yn wych. Rwyf wedi cael blas ar fywyd normal, o dan y cyfnod clo, yn ogystal â’r normal newydd o fewn y Brifysgol gan dderbyn y cyfle i fwynhau'r ddinas a beth sy’n gwneud bod yn fyfyriwr yma’n arbennig yn ei ogoniant llawn. Mae'r atgofion rydw i wedi'u creu yma dros y ddwy flynedd ddiwethaf wedi rhagori fy nisgwyliadau cychwynnol, boed o’r cyfleoedd am ddatblygiad proffesiynol i fireinio diddordebau diwylliannol a chwaraeon newydd. Dwi wedi gwneud ffrindiau am oes o bob cwr o’r byd, gwneud gweithgareddau na feddyliais erioed y byddai gen i gyfle i'w gwneud a rhyngweithio ag unigolion a grwpiau o ddisgyblaethau amrywiol.

Mae’r profiad o gael bod yn y gymuned Gymraeg yma yn y Brifysgol wedi bod yn anhygoel. Er ein bod yn llai mewn maint o gymharu â'r prifysgolion eraill yng Nghymru, mae yna ryw fath o ymdeimlad ac undod teuluol yma, a bod pawb yma i gefnogi ein gilydd mewn un ffordd neu'r llall. Un o’r prif gyfleoedd rwyf wedi cael drwy fod yn aelod o’r Gymdeithas Gymraeg yw’r digwyddiadau rhyng-golegol blynyddol, sydd yn gyfle gwych i bob prifysgol yng Nghymru ddod at ei gilydd am benwythnos sydd yn rhoi’r gallu i fyfyrwyr Cymraeg o brifysgolion eraill gymdeithasu a dod i adnabod pobl newydd, tra hefyd cwrdd â ffrindiau rwyt ti’n eu hadnabod eisoes sy'n fyfyrwyr yn Aberystwyth, Bangor neu Gaerdydd. Yn ychwanegol at hyn, un o’r cyfleoedd rwy'n fwyaf balch o fod wedi gallu ei gael a bod yn rhan ohono oedd bod yn un o’r grŵp wnaeth greu Neges Heddwch ac Ewyllys Da'r Urdd 2021. Roedd cael bod yn rhan o’r neges yn fythgofiadwy.

Rwy'n credu bod y Brifysgol wir yn gofalu am bob un o'i myfyrwyr, trwy gynnal perthynas agos gyda nhw, yr academyddion a'r gwasanaethau cymorth, gan geisio gwneud y pontio o’r Chweched i fywyd prifysgol mor gyffyrddus â phosib.