Gwybodaeth am yr arolwg

Arolwg Hynt Graddedigion yw'r arolwg cymdeithasol blynyddol mwyaf yn y DU, ac mae'n casglu safbwyntiau a statws presennol graddedigion. Gofynnir i'r holl raddedigion sy'n cwblhau cwrs addysg uwch yn y DU i gymryd rhan yn yr arolwg 15 mis ar ôl iddynt orffen eu hastudiaethau.

Mae eich ymateb yn werthfawr i ni ac yn ychwanegu at lais graddedigion y DU gyda'i gilydd.

Diben yr arolwg yw deall a ydych yn gweithio, wedi parhau ag astudiaeth bellach neu'n gwneud rhywbeth arall, ac i ba raddau y mae eich cymhwyster wedi chwarae rhan. Rydym am weld a oedd y profiad myfyriwr a ddarparwyd i chi yr hyn a gafodd ei addo i chi, o safbwynt dysgu a chyflogaeth bosibl. Nid ydym yn disgwyl bod pob llwybr neu gyrchfan yn syml.

Rydym hefyd am ddeall y llwybrau anhraddodiadol y mae graddedigion wedi'u cymryd ar ôl addysg. Nid cyflogaeth yw'r unig hynt lwyddiannus: rydym am wybod yr hyn rydych yn ei wneud, a deall yr hyn rydych chi'n ei ystyried yn foddhaus.

Bydd canlyniadau'r arolwg yn rhoi cipolwg i fyfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr ar gyrchfannau gyrfaol sydd ar gael iddynt, ac yn helpu'r Brifysgol i hyrwyddo ei chyrsiau. Mae'r ffigurau'n cyfrannu at safle'r Brifysgol mewn tablau cynghrair ac yn rhoi statws i'r Brifysgol a'ch gradd chi.

Mae rhagor o wybodaeth am yr arolwg hwn ar gael yn: www.graduateoutcomes.ac.uk.

Pryd cysylltir â mi?

Cysylltir â chi 15 mis o'r dyddiad y daeth eich cwrs i ben. Gweler y tabl isod i gael syniad o bryd i ddisgwyl y bydd Hynt Graddedigion yn cysylltu â chi.

Carfan

Dyddiad y daw'r cwrs i ben

Cyfnod cyswllt HESA (arolygu) – amcangyfrif15 mis ar ôl cwblhau'r cwrs

Carfan A

Rhwng 1 Awst a 31 Hydref 2018

Rhwng 1 Rhagfyr 2019 a 29 Chwefror 2020

Carfan B

1 Tachwedd 2018 a 31 Ionawr 2019

Rhwng 1 Mawrth a 31 Mai 2020

Carfan C

Rhwng 1 Chwefror a 30 Ebrill 2019

Rhwng 1 Mehefin a 31 Awst 2020

Carfan CH

Rhwng 1 Mai a 31 Gorffennaf 2019

Rhwng 1 Medi a 30 Tachwedd

 Sut i gwblhau'r arolwg

Yn gyntaf, diweddarwch y manylion cyswllt sydd gennym amdanoch. Gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg rhwng graddio a'r 15 mis canlynol. Gallwch ddiweddaru eich manylion cyswllt yma (hyperlink to alumni contact details page)

15 mis ar ôl graddio, cewch e-bost gan: SwanseaUniversity@graduateoutcomes.ac.uk yn eich gwahodd i gwblhau'r arolwg ar-lein. Dyma'r ffordd fwyaf cyflym a hawdd i gymryd rhan. Gallwch agor yr arolwg ar y rhan fwyaf o ddyfeisiau felly gallwch ei gwblhau wrth gymudo i'r gwaith, yn ystod eich awr ginio neu pan fydd rhai munudau sbâr gennych yn ystod eich dydd.

Efallai cysylltir â chi dros y ffôn hefyd. Bydd cwmni trydydd parti o'r enw IFF Research yn cynnal yr arolwg dros y ffôn. Byddant yn ffonio graddedigion i annog iddynt gymryd rhan yn yr arolwg dros y ffôn. Byddant yn dweud eu bod yn ffonio ar ran Prifysgol Abertawe .

*Fel myfyriwr a chyn-fyfyriwr graddedig , cedwir eich gwybodaeth yn ddiogel gan Brifysgol Abertawe, a chaiff ei phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 - ac o fis Mai 2018 , yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR). Bydd eich cofnod cyfredol yn y Brifysgol yn cael ei ddiwygio gydag unrhyw ddiweddariadau rydych yn eu darparu, er dibenion cynnal arolwg Hynt Graddedigion HESA. Cewch ddarllen y manylion llawn am y ffordd rydym yn rheoli eich data, ar-lein yma.