Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae tîm prosiect wedi cael ei sefydlu a fydd yn gweithio'n agos gyda staff academaidd a'r gwasanaethau proffesiynol i sicrhau bod Canvas yn cael ei roi ar waith yn llwyddiannus. Mae'r tîm hwn yn cynnwys wyth Datblygwr Academaidd, Rheolwr Datblygu, Rheolwr Prosiect, Rheolwr Newid a Swyddog Prosiect a Newid. Mae Datblygwr Academaidd wedi cael ei ddynodi i bob coleg academaidd i ddarparu hyfforddiant a chymorth.

E-bostiwch canvasproject@abertawe.ac.uk os hoffech gysylltu â'r tîm prosiect.

 Coleg

Datblygwr Academaidd Arweiniol 

Datblygwr Academaidd Cefnogol (ategol)  
Peirianneg Jennifer Tetlow Fred Bonatto
Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau (COAH) Liza Penn-Thomas Carys Howells
Gwyddoniaeth Julia Hopkins Mark Johncock 
Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Steve Beale Liza Penn-Thomas
Y Gyfraith Mark Johncock Jennifer Tetlow
Meddygaeth Carys Howells Steve Beale
Yr Ysgol Reolaeth Mark Johncock Julia Hopkins 
Y Coleg Fred Bonatto Steve Beale
ELTS (Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg) Fred Bonatto Liza Penn-Thomas
Melanie Hainke

Melanie Hainke

Uwch Ddatblygwr Academaidd

Mae Melanie Hainke wedi gweithio ym Mhrifysgol Abertawe ers 2016, gan ymgymryd â rolau yn y Gwasanaethau Proffesiynol, yr Ysgol Feddygaeth a'r Coleg Peirianneg. Yn y cyfnod hwn, mae hi wedi cronni profiad helaeth ym maes cymhwyso Dysgu â Chymorth Technoleg, yn benodol drwy'r Peilot Dysgu Cyfunol a chreu ystafelloedd dosbarth dysgu gweithredol. Ymunodd Melanie ag Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT) ym mis Medi 2019 fel Uwch-ddatblygwr Academaidd ar gyfer prosiect Canvas ac mae hi'n gyfrifol am y rhaglen hyfforddiant ar gyfer staff y brifysgol.

Mae gan Melanie 25 mlynedd o brofiad mewn addysg, mewn amrywiaeth o rolau addysgu, rheoli, hyfforddi a rheoli prosiect. Mae hi wedi gweithio yn y sector chwaraeon, gan reoli a sicrhau ansawdd y rhaglen addysg genedlaethol ar gyfer hyfforddwyr athletau, â chyfrifoldeb am hyfforddiant a DPP y gweithlu. Mae ei phrofiadau addysgu'n amrywio o ddarlithio mewn colegau addysg bellach a phrifysgolion, Darlithydd Cysylltiol ar gyfer y Brifysgol Agored, gan arbenigo mewn hyfforddiant chwaraeon a ffitrwydd.

Liza Penn-Thomas

Liza Penn-Thomas

Datblygwr Academaidd ar gyfer Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau (COAH).

Mae Liza Penn-Thomas wedi gweithio ym Mhrifysgol Abertawe ers 2007, gan ymuno â SALT yn 2018 er mwyn darparu cymorth rheng flaen ar gyfer Dysgu â Chymorth Technoleg, yn enwedig platfform dysgu digidol y Brifysgol. A hithau bellach yn aelod o Dîm Prosiect Canvas, Liza yw'r Datblygwr Academaidd Arweiniol ar gyfer COAH. Mae ganddi dros 25 mlynedd o brofiad o gefnogi dysgwyr amrywiol a'u hathrawon, mewn addysg gymunedol, addysg bellach ac addysg uwch.

Mae Liza yn angerddol am gyfathrebu creadigol mewn addysgu ac ymchwil - ac mae hi wedi ennill sawl gwobr ym Mhrifysgol Abertawe i gydnabod hyn. Mae ganddi ddiddordeb penodol yn y manteision i ddysgu a lles sy'n gysylltiedig â chwarae, darllen er pleser a mynegiad creadigol mewn amgylcheddau addysg uwch.

Mae hi'n fardd hefyd.  

Jennifer Tetlow

Jennifer Tetlow

Datblygwr Academaidd ar gyfer y Coleg Peirianneg.

Ymunodd Jenny Tetlow â SALT ym mis Medi 2019 a hi yw datblygwr academaidd arweiniol SALT ar gyfer y Coleg Peirianneg a'r datblygwr cefnogol ar gyfer Ysgol Y Gyfraith Hillary Rodham Clinton.

Yn ei gyrfa gynnar, bu'n gweithio fel peiriannydd proses siartredig yn y diwydiannau olew, nwy ac yswiriant. Yn ddiweddarach, bu'n gweithio mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys: datblygu prosiectau a dysgu diogelwch, addysgu ac addysg mewn diwydiant, ymgynghori ar brosiectau ac addysg ysgol uwchradd (mathemateg). Mae hi'n darparu dealltwriaeth o gynllunio a chyflwyno dysgu â chymorth technoleg mewn lleoliadau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.  

 

Stephen Beale

Stephen Beale

Datblygwr Academaidd ar gyfer Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

Ymunodd Stephen Beale â Phrifysgol Abertawe yn 2012, gan weithio i ddechrau fel tiwtor yn ELTS ac wedyn fel Cydlynydd Amgylchedd Dysgu Rhithwir yr adran honno. Dechreuodd yn SALT ym mis Medi 2019 ac ef yw'r Datblygwr Academaidd Arweiniol ar gyfer Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd a'r datblygwr cefnogol ar gyfer yr Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.

Gan ei fod wedi graddio â gradd Meistr o Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn ddiweddar, mae'n ymwybodol iawn o brofiad y myfyriwr, yn y Coleg ac yn y Brifysgol ehangach.

Mae gan dros Steve 11 mlynedd o brofiad o addysgu myfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, yn Ewrop ac Asia, gan weithio gyda myfyrwyr mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau mewn pedair gwlad wahanol ac mae'n gyfathrebwr rhyngddiwylliannol galluog. Hefyd, mae ganddo ddiddordeb brwd mewn Dysgu â Chymorth Technoleg, dysgu ieithoedd a gweithgarwch corfforol i hybu ffyrdd iach o fyw a lles.

Julia Hopkins

Julia Hopkins

Datblygwr Academaidd ar gyfer y Coleg Gwyddoniaeth.

Ymunodd Julia Hopkins â Thîm Prosiect Canvas ym mis Medi 2019 a hi yw'r Datblygwr Academaidd Arweiniol ar gyfer y Coleg Gwyddoniaeth a'r Datblygwr Cefnogol ar gyfer yr Ysgol Reolaeth.

Cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe, bu Julia’n gweithio am 15 mlynedd mewn rolau TG amrywiol gan gynnwys datblygu meddalwedd, gweinyddu systemau, diogelwch TG a gwaith fforensig digidol. Yn 2012, dychwelodd i Gymru i astudio’r Celfyddydau Cain, gan gwblhau Gradd Meistr yn y Celfyddydau Cain yn ddiweddar yn y Coleg Celf Brenhinol ac yna TAR ar gyfer addysg ôl-orfodol.

Carys Howells

Carys Howells

Datblygwr Academaidd ar gyfer Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.

Ymunodd Carys Howells â Thîm Prosiect Canvas ym mis Medi 2019 a hi yw'r Datblygwr Academaidd Arweiniol ar gyfer Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe a'r datblygwr cefnogol ar gyfer Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau. Cwblhaodd Carys ei doethuriaeth yn yr Adran Hanes ac Astudiaethau Canoloesol yn 2015. Ers hynny, bu ganddi nifer o rolau ym Mhrifysgol Warwig, gan gynnwys Cymrawd Addysgu mewn Hanes Modern a Chyfarwyddwr Gweithredol Profiad y Myfyrwyr.

Mark Johncock

Mark Johncock

Datblygwr Academaidd ar gyfer Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton School a’r Ysgol Reolaeth
 
Ymunodd Mark â Thîm Canvas ym mis Ebrill 2020, ar ôl gweithio fel Swyddog Datblygu Ansawdd Academaidd ym Mhrifysgol Abertawe. Cyn ailymuno ag Abertawe, bu’n gweithio fel Rheolwr Rhaglenni a Addysgir yn y Gwyddorau Iechyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae gan Mark radd mewn Rheoli Adnoddau Dynol,  y dyfarnwyd iddo yn 2014 pan fu’n gweithio fel Swyddog AD ym Mhrifysgol Caerdydd.
 
Y tu allan i’r gwaith, mae Mark wedi gweithio i’r Cyfryngau Chwaraeon gyda Cardiff Devils a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd. Mae wedi perfformio mewn sawl côr meibion, gan gynnwys Côr Meibion y Mynydd Du yn Abertawe, yn ogystal â’r teledu a sioeau cerdd. Mae e’ hefyd yn mwynhau chwarae pêl-droed a hoci iâ ac mae’n gefnogwr brwd clwb pêl-droed Tottenham Hotspur a Toronto Maple Leafs.
Fred Bonatto

Fred Bonatto

Datblygwr Academaidd ar gyfer Y Coleg ac ELTS.

Mae Fred wedi gweithio yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe ers 2015 ac mae wedi ymuno â thîm SALT fel Datblygwr Academaidd Arweiniol ar gyfer ELTS a'r Coleg a'r Datblygwr Cefnogol ar gyfer y Coleg Peirianneg. Mae wedi gweithio ar amrywiaeth o brosiectau technoleg a newid proses, wedi cynnal hyfforddiant defnyddwyr terfynol a chefnogi mentrau ymgysylltu â myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Aarhus. O ganlyniad i’w gefndir mewn gweithredu systemau, mae'n frwdfrydig am y manteision y gall defnydd da o dechnolegau amgylchedd dysgu rhithwir eu cynnig i Abertawe, drwy gefnogi addysgu a helpu i ddarparu profiadau rhagorol i fyfyrwyr.

Simon Gibbon

Simon Gibbon

Rheolwr Datblygu SALT

Simon Gibbon sy'n gyfrifol am ddatblygiad strategol a gweithrediadol y timau Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) a Dysgu â Chymorth Technoleg o fewn SALT. Mae ganddo dros 10 mlynedd o brofiad o weithio ym maes dysgu ac addysgu. Yn gynnar yn ei yrfa, bu'n addysgu Gwyddoniaeth a Bioleg yn y sector addysg uwchradd, cyn symud i faes dysgu â chymorth technoleg yn y sector addysg uwch. Mae Simon yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Sean Cahill

Sean Cahill

Rheolwr Prosiect

Mae Sean Cahill yn Rheolwr Prosiectau Strategol a Newid ac mae wedi gweithio i Brifysgol Abertawe ers 2015. Yng nghyd-destun rhoi Canvas ar waith, mae Sean yn aelod o’r tîm arwain sy’n canolbwyntio’n benodol ar weithgareddau rheoli prosiectau. Mae prosiectau blaenorol yn y brifysgol wedi cynnwys Monitro Presenoldeb a Chyfranogiad, Dadansoddeg Dysgwyr, Dysgu Cyfunol a gweithio gyda SALT a chydweithwyr eraill ledled y brifysgol ar ddatblygiadau amrywiol sy’n ymwneud ag achosion busnes dysgu technolegol uwch. Cyn ymuno â’r Brifysgol, gwnaeth Sean amrywiaeth o swyddi technoleg a rheoli prosiectau ym maes llywodraeth leol ac adnoddau TG.

Ben Bond

Ben Bond

Rheolwr Newid

Mae Ben yn Rheolwr Prosiectau a Newid ac mae wedi gweithio i Brifysgol Abertawe ers 2017. Fel rhan o’i swydd, mae Ben yn cefnogi’r Brifysgol wrth gyflawni prosiectau strategol a gweithgareddau newid busnes cysylltiedig, ac ar hyn o bryd mae’n arwain ar elfennau Rheoli Newid Prosiect Canvas. Yn flaenorol, rheolodd Ben Archwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesi Cymru gyfan yn llwyddiannus a arweiniwyd gan Brifysgol Abertawe ar ran Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU. Mae hefyd wedi arwain wrth ddatblygu Map Taith y Myfyriwr ac wedi cyflawni rôl Partner Strategol yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Cyn cael ei gyflogi gan Brifysgol Abertawe, gweithiodd Ben yn cyflawni prosiectau ym meysydd gorfodi’r Gyfraith a chyfiawnder troseddol. Mae Ben yn awyddus i weld y buddion y bydd rhoi Canvas ar waith yn eu cynnig i fyfyrwyr a staff ym Mhrifysgol Abertawe.

Daisy Namirimu

Daisy Namirimu

Swyddog Prosiect a Newid

Ymunodd Daisy â Phrifysgol Abertawe yn 2019 ac, ar hyn o bryd, hi yw'r Swyddog Prosiect a Newid ar gyfer Prosiect Canvas. Yn sgil cwblhau ei chymhwyster Sylfaen ac Ymarferydd PRINCE2 yn ddiweddar, mae ganddi wybodaeth a phrofiad o gynorthwyo gyda gweithgareddau rheoli prosiect a newid. Mae gan Daisy brofiad o weithio i sefydliad addysg uwch ac awdurdod llywodraeth leol ac mae ganddi radd israddedig mewn Cyfrifiadura a TG.