Mae Canolfan Iechyd y Brifysgol yn Feddygfa Gyffredinol y GIG, wedi'i leoli ar gampws y Brifysgol ac yn darparu gwasanaethau meddygol cyfeillgar, cynhwysfawr sy'n canolbwyntio ar anghenion myfyrwyr.

Lleoliad: Llawr gwaelod, Penmaen, Campws Singleton
Ffôn: +44 (0) 1792 295321

Mae'r gwasanaethau'n cynnwys cyngor ar atal cenhedlu, beichiogrwydd, iechyd rhywiol, HIV/AIDS, meddygaeth chwaraeon, a chlinig teithio, yn ogystal ag iechyd emosiynol.

I gael mwy o fanylion a gwybodaeth ar sut i gofrestru gyda'r practis, ewch i'n gwefan.

Mae'r feddygfa ar agor trwy gydol y flwyddyn o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau Banc)
8.30am - 12.30pm a 1.30pm - 6pm (yn cau am 5.30pm yn ystod y gwyliau, er bod meddyg teulu ar alwad tan 6.30pm)

Meddygfeydd Mynediad Agored: nid oes angen apwyntiad, dydd Llun - dydd Gwener 9am - 11.00am

Meddygfeydd Prynhawn: apwyntiadau wedi'u harchebu gyda meddygon teulu, nyrsys neu glinigau dynodedig yn unig (ee Teithio, profion ceg y groth ac ati) 1.30pm - 5.30pm

Salwch a chyngor meddygol

8am - 6.30pm, Llun - Gwener (ac eithrio Gwyliau Banc): ffoniwch y rhif uchod

6.30pm - 8am, Penwythnosau a Gwyliau Banc: 0330 123 9180

Pan fydd y feddygfa ar gau, mae rhif am ddim i gleifion er mwyn cael gafael ar gyngor neu wasanaethau meddygol. Y rhif yw 111

Mae'n bwysig cofrestru cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd Abertawe er mwyn cael mynediad at ofal y GIG. Mae'n ofynnol i bob myfyriwr sy'n byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol (ar y campws, Tŷ Beck a Phentref Hendrefoelan) gofrestru gyda meddyg teulu lleol cyn pen pythefnos ar ôl cyrraedd. Gallwch gofrestru gyda meddyg oddi ar y campws os yw'n well gennych.

Mae cofrestru gyda'r Ganolfan Iechyd ar wahân i gofrestru gyda'r Feddygfa Ddeintyddol.