Gweithio gydag Ymgyrraedd yn Ehangach

Mae Arweinwyr Myfyrwyr yn cael eu recriwtio i gynorthwyo’r Tîm Ymgyrraedd yn Ehangach i gynnal amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i blant a phobl ifanc o’r cynradd hyd at y chweched dosbarth. Gallwch chi ymwneud â nifer o brosiectau a digwyddiadau sy’n cael eu cynnig trwy Gynllun Arweinwyr Myfyrwyr Ymgyrraedd yn Ehangach. Ymhlith y digwyddiadau mae: ymweliadau ysgol cynradd, uwchradd a chweched dosbarth, a hynny ar y campws ac oddi arno; gweithdai sgiliau astudio, clybiau ar ôl ysgol, ysgolion haf, dosbarthiadau meistr pwnc-benodol a sesiynau rhagflas, a chystadlaethau a gweithdai llythrennedd a rhifedd.

Manteision gweithio fel arweinydd myfyrwyr

 • Tâl hael yn cychwyn ar £9.64
 • Cyfle i gyflawni Gwobr Cyflogadwyedd ar lefel Efydd, Arian neu Aur ar gyfer eich HEAR.
 • Cyfle i gael profiad cyflogaeth gwerthfawr
 • Gwaith sy’n ffitio i’ch amserlen
 • Datblygu sgiliau a nodweddion sy’n gallu gwella eich CV, eich ffurflen gais a’ch ymateb i gyfweliad
 • Hyfforddiant am ddim

Prif Ddyletswyddau Arweinydd Myfyrwyr

 1. Gweithredu fel model rôl cadarnhaol a llysgennad dros Addysg Uwch a Phrifysgol Abertawe.
 2. Goruchwylio a chefnogi grwpiau o blant ysgol wrth ddarparu gweithgareddau a chyflwyniadau ar ddigwyddiadau ar y campws, neu ymweliadau ag ysgolion a cholegau
 3. Cyfranogi’n weithredol, ysgogi a chynorthwyo disgyblion ysgol a myfyrwyr coleg sy’n cymryd rhan yn y gweithgareddau a luniwyd i gynyddu ymwybyddiaeth y cyfranogwyr o fywyd Prifysgol neu i ddarparu sgiliau astudio a gweithgareddau pwnc-benodol.
 4. Cynorthwyo i gynnal ymddygiad da yn ystod ymweliadau ar y campws ac oddi arno, a rhoi gwybod am unrhyw broblemau neu feysydd sy’n destun pryder, gan sicrhau felly bod holl bolisïau’r Brifysgol yn cael eu gweithredu oddi mewn i gylch gwaith y rôl hon.
 5. Datblygu ymwybyddiaeth o fanteision addysg Prifysgol, llwybrau ymlaen i Addysg Uwch, ac ymwybyddiaeth gyffredinol o’r ystod eang o gyrsiau sydd ar gael a materion cyffredinol sy’n ymwneud â bywyd myfyriwr.

Meini Prawf Hanfodol

Yn ogystal â gweithio oddi mewn i werthoedd craidd y brifysgol rhaid i arweinwyr myfyrwyr fodloni’r canlynol:

 • Bod yn fyfyrwyr israddedig neu ôl-raddedig cyfredol, neu wedi graddio’n ddiweddar o Brifysgol Abertawe neu PCYDDS.
 • Meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol.
 • Bod yn wybodus am fywyd yn y Brifysgol.
 • Medru gweithio fel rhan o dîm.
 • Gallu dilyn cyfarwyddiadau, ochr yn ochr â defnyddio menter.
 • Medru deall unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd a theimlo empathi tuag atynt.
 • Gallu ysbrydoli a chodi lefel dyheadau.
 • Gallu ymddwyn mewn modd sy’n groesawgar, bod yn hawdd mynd atynt, a bod yn gyfeillgar i blant a phobl ifanc.
 • Bod yn amyneddgar, yn gadarnhaol, yn hyblyg ac yn ddigynnwrf mewn sefyllfaoedd heriol megis gweithio gyda grwpiau o bobl ifanc sydd wedi colli diddordeb.
 • Meddu ar sgiliau rheoli amser da.
 • Bod yn amlwg frwd ynghylch Addysg Uwch.

Gwnewch gais trwy ddefnyddio'r ddolen hon.

Y digwyddiad recriwtio nesaf ym mis Hydref/Tachwedd 2021.