Cefnogaeth ar gyfer Myfyrwyr sydd wedi’u Dieithrio

Caiff myfyrwyr eu hystyried i fod wedi'u dieithrio o'u teuluoedd os yw perthnasoedd â'u rhieni wedi dirywio mewn ffordd na ellir eu cymodi ac nid oes modd rhagweld sut y gallai hyn wella. Bydd rhai myfyrwyr yn cofrestru yn y brifysgol sydd eisoes wedi'u dieithrio o'u rhieni, tra bydd eraill yn dod i fod wedi'u dieithrio yn ystod eu hastudiaethau.

P'un ai eich bod chi'n dechrau'r brifysgol wedi'ch dieithrio eisoes o'ch rhieni, neu yn cael eich dieithrio yn ystod eich astudiaethau, mae gennym becyn cymorth ar waith i'ch helpu chi i bontio i'r brifysgol, canolbwyntio ar eich astudiaethau a graddio'n llwyddiannus.

Rydym yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar bopeth o wneud cais i'r brifysgol neu lety, cymorth academaidd a mwy, felly gallwch chi wneud penderfyniadau gwybodus am eich dyfodol ym Mhrifysgol Abertawe a'r tu hwnt iddi.

Hysbysu’r Brifysgol am eich statws

Ar hyn o bryd, does dim ffordd ffurfiol o nodi myfyrwyr sydd wedi'u dieithrio drwy broses gwneud cais UCAS. I hysbysu'r Brifysgol o'ch statws fel myfyriwr sydd wedi'i ddieithrio, bydd angen i chi gysylltu â'n Swyddog Mynediad, Chloe Aspland. I gadarnhau eich statws fel myfyriwr wedi'ch dieithrio a chyrchu'r pecyn cymorth, bydd angen i chi ddarparu'r llythyr sy'n cadarnhau eich dieithriad a roddwyd i chi gan eich darparwr cyllid. Unwaith y byddwn yn ymwybodol o'ch dieithriad, bydd Chloe yn cysylltu â chi'n uniongyrchol i drafod y cymorth sydd ar gael.

Ni fydd nodi eich hun fel myfyriwr sydd wedi'i ddieithrio yn effeithio ar eich cais mewn ffordd andwyol a bydd eich statws yn parhau i fod yn gyfrinachol. Bydd y Brifysgol dim ond yn defnyddio'r wybodaeth hon i sicrhau eich bod chi'n derbyn y cymorth priodol. Ni fyddwn yn dweud wrth eich adran am eich statws fel myfyriwr wedi'i ddieithrio. 

Yn aml iawn, mae'r brifysgol yn bennod newydd ac rydym ni'n deall efallai y byddwch chi am symud ymlaen o'ch profiadau yn y gorffennol. Bydd rhoi gwybod i ni eich bod chi wedi'ch dieithrio yn ein helpu ni i'ch hysbysu am y cymorth sydd ar gael. Fodd bynnag, eich penderfyniad chi'n gyfan gwbl yw dewis i gyrchu'r cymorth ai peidio. Os byddwch chi'n dewis i beidio â'i gyrchu, bydd ein drws bob amser ar agor i chi os byddwch chi'n newid eich meddwl. 

I gynnig cymorth i chi, ni fydd yn rhaid i ni wybod pam eich bod chi wedi'ch dieithrio o'ch rhieni, felly ni fyddwn ni byth yn gofyn am fanylion.

Sut ydw i'n gymwys am gymorth?

I fod yn gymwys ar gyfer y pecyn cymorth, rhaid i chi fod

 • Byddwch yn fyfyriwr ‘cartref’, gan astudio’n amser llawn neu’n rhan-amser ar raglen Israddedig a addysgir
 • Yn 25 oed neu'n iau ar ddechrau'r cwrs
 • Bod wedi'ch dieithrio heb bosibilrwydd rhagweladwy o ailgymodi a bod wedi'ch cydnabod fel rhywun â statws annibynnol ar sail eich dieithriad gan eich darparwr cyllid myfyrwyr at ddibenion derbyn cyllid i fyfyrwyr ar y gyfradd myfyrwyr annibynnol (bydd angen i chi ddangos llythyr hysbysiad ariannol sy'n cadarnhau hyn)*
 • Wedi gwneud cais am yr holl gyllid statudol rydych chi'n gymwys ar ei gyfer.

*Ar ôl gweithio gyda myfyrwyr sydd wedi'u dieithrio o'u teuluoedd am flynyddoedd maith, rydym yn ymwybodol y gall fod yn anodd i rai myfyrwyr gasglu'r math hwn o dystiolaeth. Gall Arian@BywydCampws ddarparu cyngor ynghylch gwneud cais am Gyllid Myfyrwyr fel myfyriwr wedi dieithrio. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth: money.campuslife@abertawe.ac.uk

Os ydych chi'n 25 oed neu'n hŷn ac mae eich statws cyllido'n newid o 'wedi'ch dieithrio' i 'annibynnol' at ddibenion cyllid myfyrwyr, cysylltwch â'r Swyddog Mynediad i drafod eich cymhwysedd parhaus ar gyfer y fwrsariaeth myfyrwyr wedi'u dieithrio o'u teuluoedd.

Pwynt Cyswllt Penodol
Llun o ben Chloe, sy'n gwisgo siwmper melyn o flaen wal gwag.

Chloe Aspland yw eich cyswllt penodol, o wneud cais tan i chi raddio. Gall Chloe eich cefnogi yn y ffyrdd canlynol:

 • Ateb cwestiynau a allai fod gennych am wneud cais i Brifysgol Abertawe neu astudio yno
 • Trefnu i chi deithio i Ddiwrnod Agored, neu drefnu ymweliad wedi'i deilwra os na fyddwch yn gallu dod i'r Diwrnodau Agored
 • Sicrhau eich bod chi'n derbyn yr holl gymorth rydych chi'n gymwys ar ei gyfer yn y brifysgol a'r tu hwnt iddi.
 • Eich helpu i wneud cais am y fwrsariaeth i fyfyrwyr wedi'u dieithrio o'u teuluoedd
 • Eich cyfeirio a’ch atgyfeirio at amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth a chyfleoedd cyflogaeth ym Mhrifysgol Abertawe
 • Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am newyddion, cyfleoedd a digwyddiadau drwy ein cylchlythyr
 • Darparu digwyddiadau amrywiol drwy gydol y flwyddyn yn benodol i chi fel myfyriwr sydd wedi'i ddieithrio
 • Bod yn gyswllt a enwyd i chi drwy gydol eich astudiaethau

Gallwch gysylltu â Chloe yn uniongyrchol drwy e-bostio accessofficer.campuslife@abertawe.ac.uk

Pa gymorth sydd ar gael?

Pa gymorth sydd ar gael cyn i mi ddechrau yn y brifysgol?

Cymorth gyda'ch cais i'r Brifysgol
Os oes gennych chi gwestiynau am wneud cais i’r Brifysgol neu astudio ym Mhrifysgol Abertawe, cysylltwch â Chloe.

Cymorth ariannol i fynd i gyfweliadau a Diwrnodau Agored Gall

Chloe eich helpu i drefnu eich ymweliad a threfnu i gwrdd â chi. Mae modd ad-dalu costau teithio (bydd hyn, fel arfer, yn cynnwys cost tocyn rheilffordd ail ddosbarth a chostau cludiant cyhoeddus eraill).

Blaendal llety
Pan fyddwch yn derbyn cynnig am lety yn y brifysgol, bydd angen i chi dalu blaendal i gadw eich lle yn y llety. Os ydych yn poeni am y costau hyn, cysylltwch â ni i drafod eich opsiynau.  

Pa gymorth fydd ar gael i mi wrth astudio?

Bwrsariaeth Myfyrwyr sydd wedi'u Dieithrio
Mae'r Fwrsariaeth i Fyfyrwyr sydd wedi'u dieithrio ar gael i'r holl fyfyrwyr o'r DU sy'n astudio llawn amser a rhan-amser ar raglenni israddedig a addysgir. Rydym ni'n cynnig Bwrsariaeth i Fyfyrwyr sydd wedi'u dieithrio gwerth £1,000 ym mhob blwyddyn astudio i fyfyrwyr israddedig, wedi'i rhannu i ddau daliad yn ystod pob blwyddyn academaidd. Bydd myfyrwyr rhan-amser yn derbyn taliad pro rata gwerth £500 ym mhob blwyddyn astudio eu cwrs israddedig.

Nid yw myfyrwyr ôl-raddedig, PhD a myfyrwyr sy'n cwblhau ail radd (gan gynnwys Meddygaeth i Raddedigion a TAR) yn gymwys i dderbyn y fwrsariaeth ond gellir rhoi blaenoriaeth iddynt wrth gael mynediad at Gronfeydd Caledi Arian@BywydCampws.

Pecyn croeso
Rydym yn deall efallai na fydd gennych yr holl hanfodion sylfaenol y mae eu hangen arnoch i symud i'ch llety newydd. Os ydych yn poeni am gost prynu eitemau megis dillad gwely ac offer i'r gegin, cysylltwch â ni.

Sesiwn rheoli eich arian a chyllidebu
Telir Benthyciadau Myfyrwyr mewn tri rhandaliad.  Fel myfyriwr, mae'n bosibl mai dyma'r tro cyntaf y bydd rhaid i chi drin symiau arian mor fawr.  I'ch helpu i wneud hyn yn llwyddiannus, mae Arian@BywydCampws wrth law i roi cyngor a chyfarwyddyd ar gyllidebu.

Mynediad blaenoriaeth at Gronfeydd Caledi
A chithau'n myfyriwr sydd wedi'i ddieithrio, mae gennych flaenoriaeth i gael mynediad at Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe. Diben y dyfarniad hwn yw helpu myfyrwyr sydd wedi wynebu anawsterau ariannol annisgwyl. Nid oes sicrwydd y cewch ddyfarniad gan y gronfa, ond nid oes angen ei ad-dalu os ydych yn ei dderbyn.

Llety drwy gydol y flwyddyn

Gall Prifysgol Abertawe warantu llety 365 niwrnod y flwyddyn ar y campws i chi yn eich blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol, gan gynnwys dros y Nadolig, y Pasg, a gwyliau’r haf, cyhyd â'ch bod yn cyflwyno cais yn ddigon cynnar. Fel arall, byddwn hefyd yn eich helpu i ddod o hyd i lety preifat yn yr ardal leol os oes angen cymorth arnoch.

Cymorth llyfrgell
A chithau'n fyfyriwr sydd wedi’ch dieithrio o’ch teulu, mae gennych fynediad at gyswllt a enwir drwy'r tîm Library Plus sy'n gallu cynnig gwasanaethau cymorth. Am ragor o wybodaeth, ewch i'r dudalen Cymorth Llyfrgell yn https://www.swansea.ac.uk/cy/ggs/llyfrgelloedd/cymorth-llyfrgell-estynedig/libraryplus/

Go Wales, Discovery SVS a Chymorth Academi Cyflogadwyedd Abertawe
Gall Chloe eich cefnogi wrth gysylltu Go Wales, Discovery SVS ac Academi Cyflogadwyedd Abertawe. Mae Go Wales yn cynnal y rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith sef menter i greu cyfleoedd profiad gwaith i fyfyrwyr sy'n astudio cyrsiau addysg uwch yng Nghymru.

Mynediad â gostyngiad neu am ddim i’r Sesiynau Sgiliau am Oes 
Mae Sgiliau am Oes yn cynnig amrywiaeth o weithdai i wella sgiliau bywyd gan gynnwys cymorth cyntaf, gweithio mewn caffi a dod o hyd i'ch ffordd. Mae gan bob gweithdy nifer dynodedig o leoedd gostyngedig neu am ddim arfyfyrwyr sydd wedi'u dieithrio o'u teuluoedd. Mae'r lleoedd ar gael ar sail y cyntaf i'r felin a bydd gennych amser cyfyngedig i gadw eich lle.

Mynediad i'r Cynllun Myfyrwyr Llysgennad
Fel myfyriwr, gallwch wneud cais i fod yn Fyfyriwr Llysgennad. Byddwn yn rhoi gwybod pan fydd y cyfnod gwneud cais ar agor, ac rydym yn hapus i helpu wrth gwblhau cais a pharatoi ar gyfer cyfweliad. Byddwn hefyd yn gallu eich cyfeirio at Reolwr y Cynllun Myfyrwyr Llysgennad.

Aelodaeth am ddim o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe
Fel aelod o'r Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr, gallwch fanteisio ar ystod eang o wasanaethau: cysylltu â chyn-fyfyrwyr eraill trwy'r Bwrdd Ffrindiau; derbyn newyddion am y Brifysgol ac am gyn-fyfyrwyr eraill trwy negeseuon e-bost rheolaidd a'r cylchgrawn blynyddol SAIL

Pa gymorth sydd ar gael cyn graddio?

Cyngor ar yrfaoedd
Cyn i chi gwblhau'ch astudiaethau, byddwn yn trefnu apwyntiad gydag Academi Cyflogadwyedd Abertawe (ACA). Mae'r gwasanaeth hwn yn helpu myfyrwyr a graddedigion i wneud penderfyniadau am yrfaoedd, cael profiad gwaith a dod o hyd i swyddi.

Costau graddio
Rydym yn deall bod graddio yn garreg filltir fawr yn nhaith myfyrwyr, ond gall fod yn gostus. Nid ydym am i'r gost eich rhwystro rhag peidio â dod i'r seremoni raddio. Felly, os ydych yn fyfyriwr yn y flwyddyn olaf sydd wedi'ch dieithrio o'ch teulu ac ar fin graddio, gallwch wneud cais am gymorth at gostau graddio drwy Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe.

Gwybodaeth i Gweithwyr Proffesiynol

Os ydych chi'n gweithio gyda myfyriwr sydd wedi'i ddieithrio o'i deulu ac sy'n ystyried gwneud cais i Brifysgol Abertawe ac mae gennych gwestiynau am y broses gwneud cais, cyllid neu'r pecyn cymorth sydd ar gael, bydd ein cyswllt penodol yn hapus i ateb cwestiynau sydd gennych.

Gallwch gysylltu â Chloe drwy e-bostio accessofficer.campuslife@abertawe.ac.uk

Cyfrinachedd

Ymdrinnir â holl wybodaeth gan yr Swyddog Mynediad yn gwbl gyfrinachol. Ar yr achlysuron y bydd angen i ni ymgynghori â staff o adran arall neu o sefydliad allanol gwneir hyn ar ôl derbyn caniatâd gennych chi yn gyntaf.