Myfyrwyr Preswyl

Rydym yma i fyfyrwyr preswyl sy'n byw yn y gymuned leol.

 • Rydym yn gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer myfyrwyr sy'n byw oddi ar y campws sydd angen cysylltu â ni am unrhyw faterion neu bryderon sydd ganddynt am fyw allan yng nghymuned ehangach Abertawe.
 • Mae'r tîm yn cynnal sesiynau galw heibio rheolaidd i roi cyngor wyneb yn wyneb i fyfyrwyr a allai ddymuno codi unrhyw faterion gyda ni.
 • Gweithiwn fel cyfryngwr i ddatrys unrhyw faterion y gallai myfyrwyr eu cael gyda ffrindiau tŷ, cymdogion neu'r gymuned – gyda'r nod o hyrwyddo cydlyniad a dealltwriaeth gymunedol.
 • Rydym yn cynnal digwyddiadau rheolaidd er budd y gymuned leol, fel casglu sbwriel yn rheolaidd ac ymgyrchoedd elusennol. Ymunwch os hoffech! 
 • Gallwn cyfeirio myfyrwyr at y gwasanaethau perthnasol i gynorthwyo gydag ymholiadau neu bryderon pellach.
 • Rydym yn cefnogi myfyrwyr sy'n cael trafferth gyda landlordiaid problemus a'u cyfeirio at y gwasanaethau perthnasol i'w cynorthwyo ymhellach.
 • Mae'r tîm wastad yn codi ymwybyddiaeth o'r Grant Cymunedol.
 • Yn bennaf oll, rydym am sicrhau bod pob myfyriwr yn mwynhau ei amser yn byw yn y gymuned i'r graddau mwyaf posibl.

Preswylwyr Nad Ydynt Yn Fyfyrwyr

Rydym yma i bobl nad ydynt yn fyfyrwyr sy'n byw yn y gymuned leol.

 • Mae'r tîm yn gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer aelodau o'r cyhoedd sy'n dymuno cysylltu â'r Brifysgol am fyfyrwyr sy'n byw yn y gymuned.
 • Gallwn ddarparu mynediad at adnoddau i wella'r gymuned leol drwy'r Grant Cymunedol
 • Rydym yn cynnal digwyddiadau rheolaidd er budd y gymuned leol, fel casglu sbwriel yn rheolaidd ac ymgyrchoedd elusennol.
 • Annog awyrgylch cymydog ymhlith pawb sy'n byw yn y gymuned leol.
 • Cydweithredwn â phartneriaid i sicrhau bod unrhyw faterion yn cael eu trin yn briodol a'u datrys yn brydlon.
 • Mae'r tîm wastad yn cysylltu â phartneriaid i weithio tuag at wella diogelwch, lles ac ansawdd bywyd yn y gymuned.