Cymorth i Ymadawyr Gofal

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig cymorth ychwanegol i fyfyrwyr sydd wedi bod mewn gofal

Mae'r syniad o fynd i'r brifysgol yn gyffrous, ond rydym ni'n deall y gall fod yn frawychus hefyd. Mae gennym ni becyn cymorth ar waith i'ch helpu i bontio i'r brifysgol, canolbwyntio ar eich astudiaethau a graddio'n llwyddiannus.

Rydym yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar bopeth o wneud cais i'r brifysgol neu lety, cymorth academaidd a mwy, felly gallwch chi wneud penderfyniadau gwybodus am eich dyfodol ym Mhrifysgol Abertawe a'r tu hwnt iddi.

Mae’r wybodaeth isod yn amlinellu’r pecyn cymorth ar gyfer Ymadawyr Gofal cymwys. Os ydych chi’n meddu ar brofiad o ofal, wedi bod o dan ofal gwarcheidwad, os yw’ch rhieni wedi marw neu os ydych chi’n breswylydd Foyer, cysylltwch â ni i drafod eich amgylchiadau ac i weld pa gymorth sydd ar gael i chi. 

Hysbysu’r Brifysgol am eich statws

Y ffordd orau o ddweud wrthym ni eich bod chi'n gadael gofal yw ticio'r blwch yn y cwestiwn gofal yn eich cais UCAS. Drwy dicio'r blwch hwn, byddwn ni'n gallu cysylltu â chi, amlinellu'r cymorth sydd ar gael i chi a chynnig help gyda chwestiynau sydd gennych chi cyn i chi gyrraedd  y Brifysgol. Peidiwch â phoeni os ydych chi'n anghofio ticio'r blwch ar eich cais UCAS. Gallwch chi neu’ch tîm yn y Gwasanaethau Cymdeithasol e-bostio ein Swyddog Mynediad i roi gwybod i ni am eich statws. 

Ni fydd nodi eich bod chi'n gadael gofal yn effeithio ar eich cais i'r Brifysgol mewn ffordd andwyol a bydd eich statws yn parhau i fod yn gyfrinachol. Drwy dicio'r blwch, bydd y Brifysgol dim ond yn defnyddio'r wybodaeth i sicrhau eich bod chi'n derbyn y cymorth priodol a chynnig is o ran graddau, os yw hynny'n briodol. Ni fydd eich statws fel rhywun sy'n gadael gofal yn cael ei drosglwyddo i'ch adran. 

Mae mynd i'r brifysgol yn bennod newydd i fyfyrwyr ac rydym ni'n deall efallai y byddwch chi am ymbellhau ychydig o'ch statws fel un sy'n gadael gofal. Bydd dweud wrthym ni eich bod chi'n gadael gofal yn ein helpu ni i roi gwybod i chi pa gymorth sydd ar gael. Fodd bynnag, eich penderfyniad chi'n llwyr yw cyrchu'r cymorth ai peidio. Os byddwch chi'n dewis i beidio â'i gyrchu, bydd ein drws bob amser ar agor i chi os byddwch chi'n newid eich meddwl. 

I roi cymorth i chi, ni fydd angen i ni wybod pam yr oeddech chi mewn gofal felly ni fyddwn ni byth yn gofyn am eich profiad o fod mewn gofal.

Sut ydw i'n gymwys am gymorth?

I fod yn gymwys ar gyfer y pecyn cymorth, rhaid i chi fod:

 • Byddwch yn fyfyriwr ‘cartref’, gan astudio’n amser llawn neu’n rhan-amser ar raglen Israddedig neu Ôl-raddedig
 • Yn 25 oed neu'n iau ar ddechrau'r cwrs
 • Wedi bod dan ofal awdurdod lleol am o leiaf 13 wythnos ers 14 oed
 • Wedi bod dan ofal awdurdod lleol ar oedran gadael yr ysgol (16 oed) neu wedi'r dyddiad hwnnw

Os ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd, gallwch elwa ar yr holl drefniadau cymorth a gynigir gan y Brifysgol ar unrhyw adeg. Os a phryd yr ydych yn dod i astudio ym Mhrifysgol Abertawe, byddwch yn parhau i fod yn gymwys i dderbyn y cymorth tan eich bod yn cwblhau'ch cwrs.

Pwynt Cyswllt Penodol
Llun o ben Chloe, sy'n gwisgo siwmper melyn o flaen wal gwag.

Chloe Aspland yw eich cyswllt penodol, o wneud cais tan i chi raddio. Gall Chloe eich cefnogi yn y ffyrdd canlynol:

 • Ateb cwestiynau a allai fod gennych am wneud cais i Brifysgol Abertawe neu astudio yno
 • Trefnu i chi deithio i Ddiwrnod Agored, neu drefnu ymweliad wedi'i deilwra os na fyddwch yn gallu dod i'r Diwrnodau Agored
 • Ymgysylltu â'ch Awdurdod Lleol i sicrhau eich bod chi'n derbyn yr holl gymorth perthnasol
 • Eich helpu i wneud cais am y fwrsariaeth Ymadawr Gofal
 • Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am newyddion, cyfleoedd a digwyddiadau drwy ein cylchlythyr
 • Cyflwyno digwyddiadau amrywiol drwy gydol y flwyddyn yn benodol i chi fel rhywun sydd wedi gadael gofal
 • Bod yn gyswllt a enwir i chi drwy gydol eich astudiaethau

Gallwch gysylltu â Chloe yn uniongyrchol drwy e-bostio accessofficer.campuslife@abertawe.ac.uk

Pa gymorth sydd ar gael?

Pa gymorth sydd ar gael cyn i mi ddechrau yn y brifysgol?

Cymorth gyda'ch cais i'r Brifysgol
Os oes gennych chi gwestiynau am wneud cais i’r Brifysgol neu astudio ym Mhrifysgol Abertawe, cysylltwch â Chloe.

Cymorth ariannol i ddod i gyfweliadau neu ddiwrnodau agored

Gall Chloe helpu i drefnu eich ymweliad a threfnu i gwrdd â chi. Mae modd ad-dalu costau teithio (bydd hyn, fel arfer, yn cynnwys cost tocyn rheilffordd ail ddosbarth a chostau cludiant cyhoeddus eraill).

Cytundeb Compact i Ymadawyr Gofal
Os ydych yn 'Fyfyriwr Compact', byddwn yn gostwng y gofyniad o ran canlyniadau Safon Uwch (neu gyfwerth) a fydd yn lleihau ein gofynion graddau Safon Uwch  un radd (neu gyfwerth). Mae amodau a thelerau'n berthnasol.

Blaendal llety
Pan fyddwch yn derbyn cynnig am lety yn y brifysgol, bydd angen i chi dalu blaendal i gadw eich lle yn y llety. Os ydych yn poeni am y costau hyn, cysylltwch â ni i drafod eich opsiynau.  

Pa gymorth fydd ar gael i mi wrth astudio?

Bwrsariaeth Ymadawyr Gofal
Rydym yn cynnig bwrsariaeth Ymadawyr Gofal ym mhob blwyddyn astudio israddedig gwerth £2,000 a rennir yn ddau daliad ar draws pob blwyddyn academaidd. Bydd myfyrwyr rhan-amser yn derbyn taliad pro rata gwerth £1,000 ym mhob blwyddyn astudio eu cwrs israddedig.

Mae myfyrwyr ôl-raddedig, myfyrwyr PhD a myfyrwyr sy'n cwblhau ail radd (gan gynnwys Meddygaeth i Raddedigion a TAR) yn gymwys i dderbyn bwrsariaeth Ymadawyr Gofal i ôl-raddedigion sef taliad unigol o £1,000 fesul cwrs. 

Pecyn croeso
Rydym yn deall efallai na fydd gennych yr holl hanfodion sylfaenol y mae eu hangen arnoch i symud i'ch llety newydd. Os ydych yn poeni am gost prynu eitemau megis dillad gwely ac offer i'r gegin, cysylltwch â ni.

Sesiwn rheoli eich arian a chyllidebu
Telir Benthyciadau Myfyrwyr mewn tri rhandaliad.  Fel myfyriwr, mae'n bosibl mai dyma'r tro cyntaf y bydd rhaid i chi drin symiau arian mor fawr.  I'ch helpu i wneud hyn yn llwyddiannus, mae Arian@BywydCampws wrth law i roi cyngor a chyfarwyddyd ar gyllidebu.

Mynediad Blaenoriaeth at Gronfeydd Caledi
A chithau'n Ymadawr Gofal, mae gennych flaenoriaeth i gael mynediad at Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe. Diben y dyfarniad hwn yw helpu myfyrwyr sydd wedi wynebu anawsterau ariannol annisgwyl. Nid oes sicrwydd y cewch ddyfarniad gan y gronfa, ond nid oes angen ei ad-dalu os ydych yn ei dderbyn.

Llety drwy gydol y flwyddyn
Gall Prifysgol Abertawe warantu llety 365 niwrnod y flwyddyn ar y campws i chi yn eich blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol, gan gynnwys adeg y Nadolig, y Pasg, a gwyliau’r haf, cyhyd â'ch bod yn cyflwyno cais yn ddigon cynnar. Fel arall, byddwn hefyd yn eich helpu i ddod o hyd i lety preifat yn yr ardal leol os oes angen cymorth arnoch.

Cymorth llyfrgell
A chithau'n Ymadawr Gofal, mae gennych fynediad at gyswllt a enwir drwy'r tîm Library Plus  sy'n gallu cynnig gwasanaethau cymorth. Am ragor o wybodaeth, ewch i'r dudalen Cymorth Llyfrgell yn https://www.swansea.ac.uk/cy/ggs/llyfrgelloedd/cymorth-llyfrgell-estynedig/libraryplus/

Go Wales, Discovery SVS a Chymorth Academi Cyflogadwyedd Abertawe
Gall Chloe eich cefnogi wrth gysylltu Go Wales, Discovery SVS ac Academi Cyflogadwyedd Abertawe.

Mae Go Wales yn cynnal y rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith sef menter i greu cyfleoedd profiad gwaith i fyfyrwyr sy'n astudio cyrsiau addysg uwch yng Nghymru.

Mynediad â gostyngiad neu am ddim i’r Sesiynau Sgiliau am Oes 
Mae Sgiliau am Oes yn cynnig amrywiaeth o weithdai i wella sgiliau bywyd gan gynnwys cymorth cyntaf, gweithio mewn caffi a dod o hyd i'ch ffordd. Mae gan bob gweithdy nifer dynodedig o leoedd gostyngedig neu am ddim ar gyfer pobl sy’n gadael gofal. Mae'r lleoedd ar gael ar sail y cyntaf i'r felin a bydd gennych amser cyfyngedig i gadw eich lle.

Mynediad i'r Cynllun Myfyrwyr Llysgennad
Fel myfyriwr, gallwch wneud cais i fod yn Fyfyriwr Llysgennad. Byddwn yn rhoi gwybod pan fydd y cyfnod gwneud cais ar agor, ac rydym yn hapus i helpu wrth gwblhau cais a pharatoi ar gyfer cyfweliad.

Aelodaeth am ddim o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe
Fel aelod o'r Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr, gallwch fanteisio ar ystod eang o wasanaethau: cysylltu â chyn-fyfyrwyr eraill trwy'r Bwrdd Ffrindiau; derbyn newyddion am y Brifysgol ac am gyn-fyfyrwyr eraill trwy negeseuon e-bost rheolaidd a'r cylchgrawn blynyddol SAIL

Pa gymorth sydd ar gael cyn graddio?

Cyngor ar yrfaoedd
Cyn i chi gwblhau'ch astudiaethau, byddwn yn trefnu apwyntiad gydag Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA). Mae'r gwasanaeth hwn yn helpu myfyrwyr a graddedigion i wneud penderfyniadau am yrfaoedd, cael profiad gwaith a dod o hyd i swyddi.

Costau graddio
Rydym yn deall bod graddio yn garreg filltir fawr yn nhaith myfyrwyr, ond gall fod yn gostus. Nid ydym am i'r gost eich rhwystro rhag peidio â dod i'r seremoni raddio. Felly os ydych yn ymadawyr gofal yn eich blwyddyn olaf ac yn graddio, gallwch wneud cais am gymorth tuag at eich costau graddio drwy Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe.

Gwybodaeth i Weithwyr Cymdeithasol a Gweithwyr Proffesiynol

Os ydych chi'n gweithio gydag Ymadawr Gofal sy'n ystyried gwneud cais i Brifysgol Abertawe ac mae gennych chi gwestiynau am y broses gwneud cais, cyllid neu'r pecyn cymorth sydd ar gael, bydd ein cyswllt pwrpasol yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

Gallwch gysylltu â Chloe drwy e-bostio accessofficer.campuslife@abertawe.ac.uk

Cyfrinachedd

Ymdrinnir â holl wybodaeth gan yr Swyddog Mynediad yn gwbl gyfrinachol. Ar yr achlysuron y bydd angen i ni ymgynghori â staff o adran arall neu o sefydliad allanol gwneir hyn ar ôl derbyn caniatâd gennych chi yn gyntaf.