Coronafeirws: y diweddaraf

Rydym yn hyrwyddo ac yn annog deialog rhyng-ffydd ac rydym yn agored i bobl o bob ffydd a phobl heb ffydd. Rydym yn agored i bawb, waeth beth yw eu hil, eu hanabledd, eu rhyw, eu tueddfryd rhywiol, eu hoedran neu eu cred.

Mae Caplaniaeth Amlffydd Prifysgol Abertawe'n cynnig:

  • Cymorth cyfrinachol i staff a myfyrwyr drwy ein Gwasanaeth Gwrando
  • Cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar ffydd
  • Cyfleoedd rheolaidd i fyfyrwyr a staff gwrdd a chymdeithasu
  • Cyrddau gweddi a gwasanaethau rheolaidd yn y Gaplaniaeth a'r Mosg ar Gampws Parc Singleton ac mewn mannau penodol ar Gampws y Bae
  • Grwpiau trafod, darlithoedd a phaneli hawl i holi i drafod ac archwilio materion cred, ysbrydolrwydd a moeseg gyda'n gilydd

Caplaniaid

Cynrychiolwyr Ffydd

If you are looking for a faith not represented above we will gladly help put you in touch with representatives of that faith, where possible. Contact us at Chaplaincy.Campuslife@abertawe.ac.uk Tel: 01792 606557