Rhestr Wirio Ariannol Cyn Cyrraedd

Mae'n bwysig i fyfyrwyr ystyried eu cynllun ariannol cyn cofrestru ar eu cwrs, a sicrhau eu bod yn gwneud cais am y cyllid a'r cymorth sydd ar gael iddynt. Defnyddiwch y rhestr wirio isod i'ch helpu gyda'ch cynllun ariannol, a chofiwch fod Arian@BywydCampws ar gael i ateb unrhyw gwestiynau am faterion ariannol sydd gan fyfyrwyr.

 • Cysylltu â'r darparwr cyllid a/neu Arian@BywydCampws i ofyn pa gyllid gallaf wneud cais amdano.
 • Cyflwyno cais am gyllid.
 • Gwirio sut mae cyllid yn effeithio ar fy mudd-daliadau.
 • Nodwch y dyddiadau olaf i dalu am eich llety drwy wirio ‘fy nghytundeb tenantiaeth’ neu drwy fynd i wefan y Brifysgol (os ydych yn byw mewn llety sy’n eiddo i’r Brifysgol)
 • Llunio rhestr o'm hincwm am y flwyddyn, e.e.
 • Cyllid cynhaliaeth
 • Bwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol/y GIG*
 • Grantiau ar gyfer dibynyddion
 • Grantiau'r brifysgol
 • Gwaith rhan-amser
 • Cyfraniad rhieni
 • Budd-daliadau
 • Arall
 • Llunio rhestr o'r costau bydd rhaid i mi eu talu yn ystod y flwyddyn, e.e.
 • Llety
 • Teithio
 • Bwyd
 • Llyfrau a chyfarpar
 • Gofal plant
 • Dillad
 • Bywyd cymdeithasol/hamdden
 • Arall
 • Defnyddio'r rhestrau o incwm a chostau i lunio cynllun cyllideb.
 • Casglu cerdyn adnabod ym mis Medi er mwyn i'r cyllid gael ei ryddhau.

*Mae'n bwysig sylwi na fydd myfyrwyr a ariennir gan y GIG, sy'n dechrau ym mis Medi 2019, yn derbyn eu taliad cyntaf o fwrsariaeth y GIG tan ddiwedd mis Hydref 2019.