Coronafeirws: y diweddaraf

Defnyddir y term ‘myfyriwr sydd wedi ymddieithrio’ i gyfeirio at fyfyrwyr ifanc sy’n astudio heb gymorth gan rwydwaith teulu. Nid oes gan fyfyrwyr sydd wedi ymddieithrio berthynas gyfathrebol ag unrhyw un o’i rieni biolegol ac yn aml gall hyn gael effaith enfawr ar fyfyrwyr wrth iddynt astudio. Am y rheswm hwn, mae Prifysgol Abertawe’n cynnig pecyn cymorth i’ch cynorthwyo yn yr amgylchiadau hyn.

Cyswllt a Enwir                                                                                                      

Mae gennym aelod staff penodol sy’n gweithredu fel y cyswllt a enwir i gefnogi myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio. Mae’r aelod staff yn darparu pwynt cyswllt ar gyfer myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio a bydd ar gael i gynnig gwybodaeth ac arweiniad i chi cyn i chi ddechrau ar eich cwrs ac yn ystod eich astudiaethau. Os bydd gennych broblem a’ch bod yn ansicr i ble y dylech fynd am gymorth, bydd y cyswllt a enwir yn darparu cyngor a chymorth lle’n briodol, a gall gysylltu â gwasanaethau eraill i ddatrys eich problemau.

Cymorth gyda Chyllid Myfyrwyr

Un o’r rhwystrau mwyaf i fyfyrwyr sydd wedi ymddieithrio yw sicrhau eu bod yn derbyn yr holl gyllid myfyrwyr y mae ganddynt hawl iddo. Gall ein tîm arobryn, Arian@BywydCampws, eich cefnogi i sicrhau y caiff problemau gyda’ch cyllid myfyrwyr eu datrys mor gyflym a rhwydd â phosib.

Os yw myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio yn cael problemau ariannol, fe’u cynghorir hefyd i wneud cais i Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe, er mwyn i ni geisio lleihau’r problemau ariannol tymor byr hynny. Cysylltwch â’ch cyswllt a enwir am gymorth wrth sicrhau yr eir i’r afael â’ch problemau ariannol yn gyflym a chyda chyn lleied o ffwdan â phosib.  

Cymorth Llety

Rydym yn cynnig llety trwy gydol y flwyddyn i fyfyrwyr sydd wedi ymddieithrio felly nid oes angen i chi boeni am rywle i aros yn ystod y gwyliau. 

Cyswllt

arian.bywydcampws@abertawe.ac.uk 01792 606699