Defnyddir y term ‘myfyriwr sydd wedi ymddieithrio’ i gyfeirio at fyfyrwyr ifanc sy’n astudio heb gymorth gan rwydwaith teulu. Nid oes gan fyfyrwyr sydd wedi ymddieithrio berthynas gyfathrebol ag unrhyw un o’i rieni biolegol ac yn aml gall hyn gael effaith enfawr ar fyfyrwyr wrth iddynt astudio. Am y rheswm hwn, mae Prifysgol Abertawe’n cynnig pecyn cymorth i’ch cynorthwyo yn yr amgylchiadau hyn.

Cyswllt a Enwir                                                                                                      

Mae gennym aelod staff penodol sy’n gweithredu fel y cyswllt a enwir i gefnogi myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio. Mae’r aelod staff yn darparu pwynt cyswllt ar gyfer myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio a bydd ar gael i gynnig gwybodaeth ac arweiniad i chi cyn i chi ddechrau ar eich cwrs ac yn ystod eich astudiaethau. Os bydd gennych broblem a’ch bod yn ansicr i ble y dylech fynd am gymorth, bydd y cyswllt a enwir yn darparu cyngor a chymorth lle’n briodol, a gall gysylltu â gwasanaethau eraill i ddatrys eich problemau.

Cymorth gyda Chyllid Myfyrwyr

Un o’r rhwystrau mwyaf i fyfyrwyr sydd wedi ymddieithrio yw sicrhau eu bod yn derbyn yr holl gyllid myfyrwyr y mae ganddynt hawl iddo. Gall ein tîm arobryn, Arian@BywydCampws, eich cefnogi i sicrhau y caiff problemau gyda’ch cyllid myfyrwyr eu datrys mor gyflym a rhwydd â phosib.

Os yw myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio yn cael problemau ariannol, fe’u cynghorir hefyd i wneud cais i Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe, er mwyn i ni geisio lleihau’r problemau ariannol tymor byr hynny. Cysylltwch â’ch cyswllt a enwir am gymorth wrth sicrhau yr eir i’r afael â’ch problemau ariannol yn gyflym a chyda chyn lleied o ffwdan â phosib.  

 

Cymorth Llety

Rydym yn cynnig llety trwy gydol y flwyddyn i fyfyrwyr sydd wedi ymddieithrio felly nid oes angen i chi boeni am rywle i aros yn ystod y gwyliau. 

Pecyn Cymorth Ar Gyfer Myfyrwyr Sydd Wedi Ymddieithrio

Ydw i’n gymwys?

  • Dan 25 oed pan fyddwch yn dechrau’r cwrs
  • Wedi cofrestru ar raglen Gradd Israddedig ym Mhrifysgol Abertawe
  • Wedi ymddieithrio heb bosibilrwydd o gymodi ac rydych wedi cael eich cydnabod gan eich darparwr cyllid myfyrwyr eich bod felly at ddibenion derbyn cyllid myfyrwyr ar y gyfradd myfyriwr annibynnol (bydd angen darparu llythyr hysbysiad ariannol sy’n cadarnhau hyn)*
  • Wedi cyflwyno cais am yr holl gyllid myfyrwyr statudol y mae gennych hawl iddo. 

Os ydych chi’n 25 oed neu’n hŷn ac mae eich statws ariannu yn newid o ‘dieithriwyd’ i ‘annibynnol’ at ddibenion cyllid myfyrwyr, cysylltwch â swyddfa Arian@BywydCampws er mwyn trafod eich cymhwysedd parhaus i dderbyn y fwrsariaeth ar gyfer myfyrwyr a ddieithriwyd.

Gall *Arian@BywydCampws gynnig cymorth gyda chyflwyno cais am gyllid myfyrwyr fel myfyriwr sydd wedi ymddieithrio. E-bostiwch money.campuslife@abertawe.ac.uk i gael rhagor o arweiniad.

Bwrsariaeth Myfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio 

  • Rydym yn cynnig bwrsariaeth gwerth £1000 bob blwyddyn astudio i fyfyrwyr israddedig sydd wedi ymddieithrio, a rennir yn ddau daliad yn ystod pob blwyddyn academaidd. Bydd myfyrwyr rhan-amser yn derbyn taliad pro-rata o £500 ym mhob blwyddyn astudio eu cwrs israddedig.
  • Mae’r Fwrsariaeth ar gael i’r holl fyfyrwyr ‘cartref’ cymwys, sy’n astudio rhaglenni gradd Israddedig a addysgir amser llawn a rhan-amser. Ni fydd myfyrwyr ôl-raddedig sydd wedi ymddieithrio yn gymwys i dderbyn y fwrsariaeth, ond gallant gael blaenoriaeth wrth gyflwyno cais i’n Cronfeydd Caledi. Cysylltwch â ni i drafod eich amgylchiadau.

 

Sut gallaf gael mynediad at y pecyn?
Anfonwch e-bost aton ni i ddechrau yn money.campuslife@abertawe.ac.uk fodd bynnag dylech chi fod yn ymwybodol y bydd angen i swyddfa Arian@BywydCampws dderyn llythyr sy’n cadarnhau eich bod wedi’ch dieithrio gan eich darparwr cyllid er mwyn cael mynediad at y pecyn. Pan fyddwn ni’n ymwybodol eich bod chi wedi’ch dieithrio, bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi’n uniongyrchol i drafod eich amgylchiadau ac i amlinellu’r cymorth sydd ar gael. 

Cyswllt

arian.bywydcampws@abertawe.ac.uk 01792 606699