Coronafeirws: y diweddaraf

Mae Prifysgol Abertawe'n darparu cymorth ac arweiniad i fyfyrwyr â chyfrifoldebau gofalu drwy'r Pecyn Cymorth i Fyfyrwyr â Chyfrifoldebau Gofalu.

Mae'r pecyn hwn ar gael i unrhyw fyfyrwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu di-dâl am aelod o'r teulu neu ffrind sy'n methu ymdopi heb gymorth y myfyriwr oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu gaethiwed i sylweddau.

Mae'r pecyn yn cynnig cymorth cyn i chi ddechrau yn y Brifysgol, yn ogystal â chymorth wrth i chi astudio, a chewch fanteisio ar yr holl elfennau yn y pecyn cymorth a fydd yn eich  helpu i astudio ar yr un pryd â chyflawni eich cyfrifoldebau gofalu.

Mae'r Pecyn Cymorth i Fyfyrwyr â Chyfrifoldebau Gofalu yn cynnwys:

  • Cyswllt wedi'i enwi
  • Cymorth i gynllunio a threfnu llety yn ystod y tymor ac yn y gwyliau (os oes ei angen)
  • Cymorth ariannol i ddod i ddiwrnodau agored
  • Gall myfyrwyr â chyfrifoldebau gofalu wneud cais am fwrsariaeth o hyd at £500 (amser llawn) neu £250 (rhan-amser, pro rata) i'w helpu gyda chostau teithio neu gyfarpar. Bydd nifer y bwrsariaethau yn 2017-2018 yn gyfyngedig i 30.
  • Mynediad i amrywiaeth o wasanaethau cymorth eraill, o wasanaethau anabledd i gymorth iechyd meddwl a chwnsela
  • Cymorth llyfrgell a gyrfaoedd drwy'r llyfrgell ynghyd â chyswllt a enwir a chyfleoedd ychwanegol drwy GoWales
  • Mynediad i feysydd parcio (yn amodol ar argaeledd)

I dderbyn y cymorth sydd ar gael, bydd angen i chi fodloni'r meini prawf cymhwyso a darparu dogfennaeth bob blwyddyn academaidd i ddangos bod gennych gyfrifoldebau gofalu o hyd.

Gweinyddir y Pecyn Cymorth i Fyfyrwyr â Chyfrifoldebau Gofalu gan y tîm Llesiant@BywydCampws.

Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalen we'r Pecyn Cymorth i Fyfyrwyr â Chyfrifoldebau Gofalu neu cysylltwch â Llesiant@BywydCampws yn uniongyrchol yn welfare.campuslife@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 602000.