Pecyn Cynorthwyo i bobl sy’n Gadael Gofal

Mae Prifysgol Abertawe’n cynnig cymorth ychwanegol i fyfyrwyr sydd wedi bod mewn gofal.

Beth sydd ar gael?

Mae llawer o gymorth ar gael yn y Brifysgol, ond dyma'r pwyntiau allweddol:

 • Cynllun Gostyngiad Graddau Ymadawyr Gofal (amodau a thelerau'n gymwys).
 • Bwrsariaeth o £1,000 y flwyddyn (myfyrwyr israddedig) neu £500 y cwrs (myfyrwyr ôl-raddedig).
 • Cymorth ariannol i fynychu Diwrnodau Agored ym Mhrifysgol Abertawe.
 • Cymorth wrth wneud cais i'r Brifysgol a threfnu'ch cyllid myfyrwyr.
 • Llety drwy gydol y flwyddyn.
 • Cyswllt enwedig yn ystod eich astudiaethau – ar gyfer yr adegau na fyddwch yn siŵr ble i gael help!
 • Gwasanaeth atgyfeirio uniongyrchol i'r Gwasanaeth Lles, y Swyddfa Anableddau a'r Ganolfan Llwyddiant Academaidd.
 • Cymorth ariannol i helpu i dalu costau graddio.

Pwys sy'n gymwys?

 • Rhaid eich bod yn 25 oed neu'n hŷn ar ddechrau'r cwrs, ac
 • Wedi bod dan ofal awdurdod lleol am o leiaf 13 wythnos ers oeddech yn 14 oed, ac
 • Yr oeddech dan ofal awdurdod lleol ar oedran gadael yr ysgol (16 oed) neu wedi'r dyddiad hwnnw.

Os nad ydych yn sicr eich bod yn bodloni'r meini prawf uchod, cysylltwch â ni i drafod eich amgylchiadau ag un o'n cysylltiadau enwedig.

Beth sydd angen i mi ei wneud?

 • Cysylltwch â ni cyn gynted â phosib! Dywedwch wrthym am eich cynlluniau a'r cymorth yr hoffech ei dderbyn.
 • Cadarnhewch eich bod yn gadael gofal yn eich cais UCAS a byddwn yn cysylltu â chi â'r manylion perthnasol.
 • Darparwch lythyr gan eich gweithiwr cymdeithasol yn cadarnhau eich statws. Pan fyddwn wedi derbyn hyn, bydd yr holl gymorth ar gael i chi.

Am ragor o wybodaeth am y pecyn ac i weld os ydych yn gymwys, darllenwch y PDF sydd wedi’i atodi: Pecyn Cymorth i'r Rhai sy'n Gadael Gofal 2019/20

Darllenwch ein  Llawlyfr i'r Rhai sy'n Gadael Gofal 2012/13