Coronafeirws: y diweddaraf

Yn wynebu problemau ariannol? Gwnewch gais i'r Gronfa Cyfle

Mae Arian@BywydCampws yn gweinyddu nifer o gronfeydd caledi i helpu myfyrwyr presennol sy'n profi trafferthion ariannol. Mae gan bob cronfa ei meini prawf ei hun ond yn gyffredinol maent yn cefnogi costau:

  • Llety
  • Llyfrau a Chyfarpar
  • Gofal Plant
  • Profion diagnostig
  • Teithio
  • Biliau Dŵr, Nwy a Thrydan
  • Costau byw cyffredinol megis bwyd ayyb.

Nid oes modd i'r Cronfeydd Caledi sydd ar gael gan Arian@BywydCampws helpu i dalu costau ffioedd dysgu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Sylwer, nid yw myfyrwyr allanol yn gymwys i gyflwyno cais am gronfeydd caledi Arian@BywydCampws. Efallai y byddwch yn gallu cael mynediad at ffurflenni cais ar-lein ond ni fyddant yn cael eu hystyried.

Cronfa Cyfle Prifysgol Abertawe

Ar ôl iddynt gofrestru, mae myfyrwyr o'r DU a'r UE yn gymwys i wneud cais i Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe. Mae'n agored i fyfyrwyr israddedig a myfyrwyr ôl-raddedig, amser llawn a rhan-amser.

Cronfa Cyfle yw'r brif gronfa caledi ym Mhrifysgol Abertawe a'i diben yw cefnogi myfyrwyr trwy amgylchiadau ariannol annisgwyl neu anodd yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol.   

Nid yw'n ffynhonnell cyllid ond yn rhwyd diogelwch yn ystod anawsterau ariannol, a gellir gwneud cais iddi gynifer o weithiau mewn blwyddyn ag y bydd yn angenrheidiol.

Nid oes gwarant y bydd unrhyw fyfyriwr yn derbyn dyfarniad ond caiff pob cais ei ystyried a'i asesu ar sail unigol, yn gwbl gyfrinachol gan ein hymgynghorwyr arbenigol.

Dyfernir arian ar sail grant nad oes yn angen ei ad-dalu felly byddwn yn annog unrhyw fyfyriwr sy'n profi trafferthion ariannol i gyflwyno cais i ddarganfod a ydyw'n gymwys i dderbyn dyfarniad.

Sylwer, nid yw myfyrwyr allanol yn gymwys i gyflwyno cais am gronfeydd caledi Arian@BywydCampws. Efallai y byddwch yn gallu cael mynediad at ffurflenni cais ar-lein ond ni fyddant yn cael eu hystyried.

Gall myfyrwyr cyfredol gyflwyno cais gan ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein, a chewch wybodaeth bellach ar ein tudalen Cronfa Cyfle’r HybMyfyrio.

Cronfa Argyfwng i Fyfyrwyr Rhyngwladol

Mae Prifysgol Abertawe wedi sefydlu cronfa fach i ddarparu cymorth brys i Fyfyrwyr Israddedig ac Ôl-raddedig Rhyngwladol cofrestredig sy'n wynebu anawsterau ariannol a oedd: yn annisgwyl ar ddechrau'r cwrs a/neu y tu hwnt i reolaeth y myfyriwr.

Nid yw'r Gronfa Argyfwng yn ffynhonnell cyllid a bydd rhaid i ymgeiswyr ddangos eu bod wedi rhoi trefniadau digonol ar waith i ariannu eu cwrs cyn dod i'r Brifysgol a bod amgylchiadau annisgwyl, neu ddigwyddiadau y tu hwnt i reolaeth y myfyriwr wedi effeithio ar y trefniadau hyn.

Does dim sicrwydd y bydd unrhyw fyfyriwr yn derbyn arian o'r gronfa. Caiff pob cais ei ystyried a'i asesu ar sail unigol gan ein hymgynghorwyr arbenigol a fydd yn trin yr holl wybodaeth yn hollol gyfrinachol.

Caiff dyfarniadau eu gwneud ar ffurf grant nad oes angen ei ad-dalu, felly byddwn yn annog unrhyw fyfyriwr sy'n wynebu anawsterau ariannol i gyflwyno cais i weld a fyddai’n gymwys i dderbyn dyfarniad.

Sylwer, nid yw myfyrwyr allanol yn gymwys i gyflwyno cais am gronfeydd caledi Arian@BywydCampws. Efallai y byddwch yn gallu cael mynediad at ffurflenni cais ar-lein ond ni fyddant yn cael eu hystyried.

Gall myfyrwyr cofrestredig wneud cais drwy ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein.

Cymorth gyda Phrofion Diagnostig

Gall myfyrwyr cartref a myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd sy'n profi trafferthion yn fforddio cost prawf diagnostig wneud cais i gronfa caledi sy’n bodoli’n benodol at y diben hwn. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr gwblhau ffurflen fer gan roi tystiolaeth o'u hincwm a datganiadau banc er mwyn iddynt gael eu hystyried ar gyfer dyfarniad.

Nid oes gwarant y bydd unrhyw fyfyriwr yn derbyn dyfarniad ond caiff pob cais ei ystyried a'i asesu ar sail unigol.

Sylwer, nid yw myfyrwyr allanol yn gymwys i gyflwyno cais am gronfeydd caledi Arian@BywydCampws. Efallai y byddwch yn gallu cael mynediad at ffurflenni cais ar-lein ond ni fyddant yn cael eu hystyried.

I wneud cais, cwblhewch y ffurflen gais "Prawf Diagnostig" sydd ar gael yma: https://intranet.swan.ac.uk/StudentHardship/

Cewch wybodaeth bellach am Brofion Diagnostig gan Swyddfa Anableddau'r Brifysgol.

Bwrsari Ymadawyr Gofal

Mae swyddfa’r Money@CampusLife yn gweinyddu Bwrsari Ymadawyr Gofal. Bydd myfyrwyr israddedig sy’n gymwys yn derbyn bwrsari £1,000 y flwyddyn a bydd myfyrwyr Ôl-radd yn derbyn bwrsari £1,000 fesul cwrs*.

*Rhaid i fyfyrwyr fodloni’r meini prawf llawn wrth gofrestru ar eu cwrs, er mwyn cael y bwrsari. 

Sylwer, nid yw myfyrwyr allanol yn gymwys i gyflwyno cais am gronfeydd caledi Arian@BywydCampws. Efallai y byddwch yn gallu cael mynediad at ffurflenni cais ar-lein ond ni fyddant yn cael eu hystyried.

 Bydd myfyrwyr yn derbyn eu bwrsari mewn dau daliad, un ar ddechrau’r flwyddyn academaidd ac un yn nhymor yr haf.

 Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Bwrsari Gofalwyr Myfyrwyr

Mae Prifysgol Abertawe'n darparu cymorth ac arweiniad i fyfyrwyr â chyfrifoldebau gofalu drwy'r Pecyn Cymorth i Fyfyrwyr â Chyfrifoldebau Gofalu.

Mae'r pecyn hwn ar gael i unrhyw fyfyrwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu di-dâl am aelod o'r teulu neu ffrind sy'n methu ag ymdopi heb gymorth y myfyriwr oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu gaethiwed.

Gall Myfyrwyr â Chyfrifoldebau Gofalu wneud cais am fwrsariaeth gwerth hyd at £500 ar gyfer myfyrwyr amser llawn neu £250 ar gyfer myfyrwyr rhan-amser (pro rata) i helpu i dalu am gostau teithio neu gostau cyfarpar. Bydd nifer y bwrsariaethau yn 2017-2018 yn gyfyngedig i 30.

I dderbyn y cymorth sydd ar gael, bydd angen i chi fodloni'r meini prawf cymhwyso a darparu dogfennaeth bob blwyddyn academaidd i ddangos bod gennych gyfrifoldebau gofalu o hyd.

Gweinyddir y Pecyn Cymorth i Fyfyrwyr â Chyfrifoldebau Gofalu gan y tîm Llesiant@BywydCampws.

Sylwer, nid yw myfyrwyr allanol yn gymwys i gyflwyno cais am gronfeydd caledi Arian@BywydCampws. Efallai y byddwch yn gallu cael mynediad at ffurflenni cais ar-lein ond ni fyddant yn cael eu hystyried.

Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalen we'r Pecyn Cymorth i Fyfyrwyr â Chyfrifoldebau Gofalu neu cysylltwch â Llesiant@BywydCampws yn uniongyrchol yn welfare.campuslife@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 602000.