HELP GYDA CHALEDI

CYMORTH I ORESGYN CALEDI

Mae Arian@BywydCampws yn gweinyddu Cronfeydd Caledi sy'n cynnig cymorth ariannol tymor byr tuag at gostau byw ar gyfer myfyrwyr sy'n wynebu caledi ariannol oherwydd amgylchiadau annisgwyl. Mae ein cronfeydd ar gael i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig amser llawn a rhan-amser. Mae cronfa ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hefyd. Mae manylion am ein cronfeydd gwahanol ar gael ar y tabiau isod. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y cais sy'n cydweddu orau â'ch amgylchiadau er mwyn peidio ag arafu asesiadau. Nid oes gwarant y byddwch yn derbyn arian. Os bydd arian yn cael ei ddyfarnu i chi, ni fydd angen i chi ei ad-dalu.

Darllenwch y telerau a’r meini prawf cymhwysedd cyn cyflwyno cais i un o’r Cronfeydd Caledi i sicrhau eich bod chi’n bodloni’r meini prawf.

Cliciwch ar yr adran berthnasol isod i ddechrau'r cais

CYMORTH I GWBLHAU EICH CAIS

I gael canllawiau ac awgrymiadau defnyddiol am gwblhau eich cais, ewch i'n tudalen Cymorth i Gwblhau eich Cais.  Yma ceir fideos sy'n esbonio sut i gwblhau'r ffurflen a'r mathau o dystiolaeth y gallwn eu derbyn.

GWYBODAETH BELLACH

Wrth gyflwyno cais i un o’r cronfeydd caledi, bydd angen i chi ddangos tystiolaeth o galedi ariannol yn ogystal â’r amgylchiadau annisgwyl sydd wedi arwain at eich cais i’r gronfa.

Rydym yn ceisio cefnogi’r myfyrwyr hynny sy’n wynebu caledi annisgwyl gorau y gallwn ni, a chaiff tystiolaeth o wariant yn eich datganiadau banc ei hystyried wrth wneud penderfyniad ynghylch dyfarnu ai peidio.

Yn ogystal, mae’n rhaid i fyfyrwyr ôl-raddedig ddangos tystiolaeth ddigonol o ddarpariaeth ariannol cyn dechrau’r cwrs i dalu am gostau byw ac astudio a thystiolaeth am yr amgylchiadau annisgwyl sydd wedi effeithio ar eu sefyllfa ariannol.

Sylwer na ellir defnyddio’r cronfeydd caledi i dalu tuag at gostau ffioedd dysgu.

Croesewir ceisiadau drwy gyfrwng y Gymraeg a chânt eu trin a’u hasesu yn yr un ffordd â cheisiadau yn Saesneg.

 DATGANIAD CYFRINACHEDD ARIAN@BYWYDCAMPWS

Mae tîm Arian@BywydCampws yn trin yr holl wybodaeth rydych yn ei rhoi iddynt yn hollol gyfrinachol. Os oes angen i ni gysylltu â staff mewn adrannau eraill, fyddwn ni ddim yn gwneud hynny heb eich cydsyniad ymlaen llaw.