Trefniadau Arholi Amgen

Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod myfyrwyr sydd ag anabledd, cyflwr meddygol, anhawster iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol a allai effeithio ar eu perfformiad mewn arholiad, yn gallu dangos eu gallu mewn lleoliad arholi gan sicrhau ar yr un pryd nad ydynt o dan anfantais o gymharu ag ymgeiswyr eraill.

Cynghorir pob myfyriwr sydd angen trefniadau arholi amgen ar gyfer eu harholiadau neu eu profion y dylent gwrdd â Gweithiwr Achos Anabledd. Caniateir addasiadau neu drefniadau cymorth ychwanegol ar gyfer arholiadau ffurfiol ar argymhelliad y Gweithwyr Cymorth Anabledd.

Gweithdrefn ar gyfer gwneud trefniadau arholi amgen

I wneud cais am drefniadau amgen ar gyfer arholiadau neu brofion, rhaid i fyfyrwyr wneud apwyntiad gyda Gweithiwr Achos Anabledd er mwyn trafod trefniadau cymorth sydd eu hangen yn ystod arholiadau. Mae Swyddfa Anableddau'n gweithredu system apwyntiadau.  I drefnu apwyntiad, gall myfyrwyr  ffonio 01792 606000 (Croesewir galwadau yn Gymraeg a Saesneg / We welcome calls in Welsh or English) neu e-bostio myunihub@abertawe.ac.uk 

Gwelir gwybodaeth lawn ar gyfer trefniadau arholiadau amgen yma:

Trefniadau Arholi Amgen, gaeaf 2017

 

Tystiolaeth ddogfennol ategol

Rhaid cael tystiolaeth dderbyniol bresennol o anabledd, angen penodol, anhawster iechyd meddwl, neu anhawster dysgu penodol i ategu pob cais am drefniadau amgen. Bydd y math o dystiolaeth sydd ei angen yn amrywio yn unol ag amgylchiadau penodol yr unigolyn. Fodd bynnag, fel arfer daw o asiantaeth allanol sydd â gwybodaeth fanwl o gyflwr y myfyriwr, e.e. meddyg teulu, ymgynghorydd, seicolegydd addysg. Y myfyrwyr fydd yn gorfod talu’r gost o ddarparu tystiolaeth o’r fath, a chaiff ei chadw ar ffeil ar gyfer holl gyfnod cwrs y myfyriwr.

Bydd gofyn i fyfyrwyr lofnodi ffurflen gais er mwyn galluogi cofnodi’r trefniadau ar gronfa ddata. Rhoddir copi o’r cais i’r myfyrwyr fel cofnod.

Mathau o gymorth amgen

Fel arfer trafodir anghenion arholi amgen fel rhan o’r broses asesu gychwynnol. Fodd bynnag, cydnabyddir y ffaith bod anabledd neu gyflwr meddygol yn gallu codi neu bod amgylchiadau’n gallu newid unrhyw bryd ar ôl ymrestru a/neu yn ystod cwrs astudio. Cyfrifoldeb y myfyriwr yw cysylltu â’r Gweithwyr Achos Anabledd i drafod anghenion cymorth, neu petai anghenion myfyriwr yn newid yn ystod eu cwrs astudio.

Trefniadau nodweddiadol

Ymhob achos, bydd argymhellion yn rhai unigol ac yn seiliedig ar y dystiolaeth a gyflwynir i’r Gwasanaethau Anableddau. Efallai y bydd argymhellion yn cynnwys y canlynol. Nodwch nad yw’r rhestr hon yn gyflawn ond ei bod yn rhoi syniad o’r cymorth a allai fod ar gael:-

Lleoliad Hygyrch. Defnydd ystafell fach. Egwyl o dan oruchwyliaeth – mae defnydd o hyn yn debygol o gynnwys argymhelliad o ystafell ar wahân. Amser ychwanegol – fel arfer 25%. Seddi addas. Defnydd o ysgrifennwr. Mynediad at gyfrifiadur personol. Darllenwr. Cwestiynau ar dâp. Sgriptiau arholiad mewn fformat amgen e.e. print bras, braille, papur lliw.

Defnyddio sticeri ar gyfer Arholiadau a Gwaith wedi’i Asesu

Mae gan y Brifysgol bolisi sy’n golygu bod myfyrwyr ag anableddau arbennig e.e. anawsterau dysgu penodol, dyslecsia, dyspracsia, yn gallu dewis rhoi sticer arbennig ar eu llyfrynnau arholiad a’u gwaith cwrs fel bod ystyriaeth o sillafu, gramadeg, atalnodi ac ati. Mae dolen at y polisi a’r canllawiau marcio i’w gweld yma.

Tynnir sylw myfyrwyr yn benodol at ddefnyddio sticeri ar gyfer gwaith wedi’i Asesu ac Arholiadau. Dyma ddyfyniad o’r Polisi:

Mae gan y Brifysgol bolisi marcio anhysbys, ond er mwyn cydymffurfio â’r Ddeddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd gall myfyrwyr ag Anawsterau Dysgu Penodol ddewis bod eu llyfrynnau arholiad a’u gwaith cwrs yn cael eu dynodi drwy ddefnyddio sticer.

I sicrhau bod myfyrwyr yn ymwybodol o’r modd o gael gafael ar sticeri ar gyfer arholiadau a gwaith wedi’i asesu mae Anableddau@BywydCampws yn nodi’r canlynol:

Arholiadau – Caiff sticeri eu darparu gan y Swyddfa Arholiadau yn ystod arholiadau ffurfiol. Gwaith wedi’i Asesu – Gall myfyrwyr ofyn am roi sticeri ar eu gwaith wrth ei gyflwyno i’w Gweinyddwyr Adrannol. Mewn achosion pan fydd myfyrwyr yn cyflwyno gwaith drwy Blackboard (at ddibenion Turnitin) dylai myfyrwyr siarad â’r Tiwtor Cyswllt Anableddau i gael cyngor ynghylch sut i ofyn am gael rhoi sticer ar waith a gyflwynir fel hyn.

Dalier Sylw: Bydd Ysgolion/Adrannau yn croeswirio bod y sticeri yn cael eu defnyddio yn gywir. Atgoffir myfyrwyr bod rhaid iddynt ddilyn Rheoliadau’r Brifysgol ar bob adeg. Bydd unrhyw fyfyriwr sy’n cael ei ddal yn defnyddio sticer ym amhriodol yn wynebu gweithdrefnau disgyblu. Os nad ydych yn sicr a yw sticer yn berthnasol i chi, cysylltwch â Anableddau@BywydCampws a fydd yn gallu eich cynghori ymhellach.

Addasiadau dros dro neu dymor byr

Os bydd myfyriwr yn dioddef anaf dros dro yn ddiweddarach, e.e. torri coes a allai achosi anhawster mewn sefyllfa arholiad ffurfiol, dylai gysylltu â’r Gweithwyr Achos Anableddau a Anableddau@BywydCampws cyn gynted â phosibl gyda’r dogfennau meddygol angenrheidiol.

Profion dosbarth

Gall profion dan derfyn amser neu arholiadau adrannol ddigwydd unrhyw bryd y tu allan i’r prif gyfnodau arholi. Yr adran yn hytrach na’r Swyddfa Arholiadau ganolog sy’n gweinyddu’r profion hyn. Fodd bynnag, dylid gweithredu yr un trefniadau ar gyfer arholiadau/profion adrannol a chanolog y myfyrwyr.