Pa gymorth sydd ar gael?

Darpar fyfyrwyr - Cliciwch yr eicon i'r dde am wybodaeth ddefnyddiol i ddarpar fyfyrwyr gydag anableddau, anghenion penodol a chyflyrau meddygol sydd yn ystyried mynd i Brifysgol Abertawe.

Mae Gwasanaethau Cymorth Cynhwysol i Fyfyrwyr yn darparu ystod eang o gymorth i fyfyrwyr cyfredol, gan gynnwys:

  • Cymorth gyda cheisiadau am arian
  • Gwneud trefniadau ar gyfer darpariaeth arholi amgen, e.e. mwy o amser, gallu defnyddio cyfrifiadur ac ati.
  • Mynediad at ein cynlluniau cymorth ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cael argymhelliad y dylent gael cymorth pobl i gymryd nodiadau neu ddarllenwyr.
  • Cysylltu â’ch adran academaidd, Gwasanaethau Preswyl, y Ganolfan Drawsgrifio a’r Gofrestrfa Academaidd
  • Cysylltu ag asiantaethau allanol fel eich Awdurdod Addysg Lleol, y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, RNIB ac RNID, i hwyluso’r cymorth angenrheidiol
  • Asesu anghenion, gan nodi’r dechnoleg a’r cymorth dynol gorau sydd ar gael
  • Cymorth i fyfyrwyr sydd â chyflyrau iechyd meddwl gan y Gwasanaeth Lles
  • Gwasanaethau i fyfyrwyr gydag amhariadau a chyflyrau tymor hir yn y Llyfrgell
  • Llety wedi'i addasu - Mae nifer o ystafelloedd yn neuadddau'r campws wedi'u haddasu mewn gwahanol ffyrdd er mwyn diwallu anghenion myfyrwyr ag anableddau. I gael rhogor o wybodaeth am neuaddau preswyl, gan gynnwys eu costau a'u lleoliadau, edrychwch ar dudalennau'r Gwasanaethau Preswyl
  • Gwasanaeth Teleofal - Mae'r gwasanaeth wedi'i creu er mwyn cynorthwyo myfyrwyr gyda chyflyrau meddygol y gallai affeithio'u gallu i fyw'n annibynnol yn llety'r Brifysgol. Cyflawnir hyn trwy gyfuniad o wasanaeth ffôn 24-awr i'r ganolfan fonitro, a thechnoleg flaengar.

Cefnogi

Profi Diagnostig

Os bydd myfyrwyr sydd wedi ymrestru yn y Brifysgol am gael eu profi ar gyfer dyslecsia neu am gael adroddiad newydd gan seicolegydd addysg drwy’r Swyddfa Anableddau, rhaid iddynt drefnu apwyntiad gyda Gweithiwr Achos Anabledd yn gyntaf.

Bydd y Gweithwyr Achos Anabledd yn esbonio i chi beth fydd hynny yn ei olygu, y tâl am adroddiad diagnostig ac arian a allai fod ar gael i gynorthwyo gyda’r gost.

Os ydych yn gwneud cais am y Lwfans Myfyrwyr Anabl a bod gofyn am adroddiad diagnostig newydd, mae’n hanfodol eich bod yn siarad gyda’ch awdurdod addysg lleol neu eich corff ariannu er mwyn canfod pa adroddiad y bydd arnynt ei angen; er enghraifft, os mai adroddiad athro arbenigol ydyw, a fyddai angen i’r athro hwnnw fod wedi cofrestru gyda PATOSS.

Os nad ydych am gael asesiad diagnostig drwy’r Brifysgol, gallwch gysylltu â Chymdeithas Seicolegol Prydain neu ffonio 0116 2549568 neu e-bostio enquiries@bps.org.uk

Gofal personol

Os ydych yn fyfyriwr sydd angen cymorth gofal personol, fel golchi, gwisgo, mynd i’r tŷ bach, cymorth gyda choginio, siopa, cymdeithasu a byw cyffredinol dydd i ddydd, cysylltwch ag un o’r Gweithwyr Achos Anabledd cyn gynted â phosibl i drafod eich anghenion, sut i ariannu’r math hwn o gymorth a pha ddewisiadau sydd ar agor i chi. Dylech gofio bod trefnu’r math hwn o gymorth yn gallu bod yn broses hir, ac fe allai gymryd hyd at flwyddyn o gynllunio er mwyn sicrhau bod eich anghenion cymorth yn cael eu diwallu.

Cymorth Gofal Personol

Tiwtora arbenigol

Mae'r Hyfforddiant Arbenigol Llwyddiiant Academaidd ar gael i fyfyrwyr cymwys sy’n derbyn y Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA) neu ffynonellau ariannu eraill. Trwy sesiynau un i un a mewn grwpiau, mae gwasanaeath yn cynorthwyo myfyrwyr gydag anawsterau dysgu penodol, cyflyrau sbectrwm awtistig, anghenion iechyd meddwl a chyflyrau meddygol i wella eu sgiliau academaidd i gyflawni eu potensial yn y Brifysgol.

Cynllun Cymryd Nodiadau a Gweithwyr Cymorth

Mae'r cynllun Nodiadau a Gweithwyr Cymorth yn cael ei redeg gan Swyddfa Anableddau. Mae’r cynllun wedi bod yn weithredol ers sawl blwyddyn, a bellach mae wedi tyfu i ddiwallu anghenion y boblogaeth gynyddol o fyfyrwyr anabl. Y llynedd, penodwyd dros gant o bobl i ddarparu cymorth cymryd nodiadau.

Os bydd angen Gweithiwr Cymorth neu rywun i gymryd nodiadau arnoch, a bod hyn wedi ei argymell fel rhan o’ch Asesiad Anghenion, mae’n hanfodol eich bod yn cysylltu â Swyddfa Anableddau cyn gynted â phosibl. Mae Gweithwyr Cymorth yn darparu ystod eang o gymorth astudio i alluogi myfyrwyr i oresgyn unrhyw anawsterau maen nhw’n eu profi wrth astudio. Fel arfer mae Asesiad Angen Lwfans Myfyrwyr Anabl myfyriwr yn nodi’r cymorth sydd ei angen ac yn argymell y mathau o Weithwyr Cymorth y dylech eu cael. Os nad ydych wedi gallu cael Asesiad Angen, am nad ydych yn gymwys i gael Lwfans Myfyrwyr Anabl efallai, ond eich bod yn credu bod angen cymorth arnoch gan y Gwasanaeth Gweithwyr Cymorth, dylech gysylltu â’r Gweithwyr Achos Anabledd.