Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)

Os oes gennych anabledd, cyflwr meddygol neu anhawster dysgu penodol efallai y byddwch yn gymwys i gael arian o’r Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA).

Bwriad y lwfans hwn yw talu unrhyw gostau neu dreuliau ychwanegol sy’n codi wrth i chi astudio oherwydd eich bod yn anabl. Nid ei fwriad yw talu am y canlynol:

  • Costau sy’n ymwneud ag anabledd y byddai’n rhaid i chi eu talu hyd yn oed pe na baech yn fyfyriwr
  • Costau astudio y gallai unrhyw fyfyriwr orfod eu talu
  • Gofal personol. Cysylltwch ag un o’n Gweithwyr Achos Anabledd os oes angen cyngor arnoch ynghylch talu costau gofal personol.

Mae pedair adran yn y lwfans i dalu am wahanol feysydd angen:

  • Lwfans cyfarpar arbenigol
  • Lwfans cynorthwywyr anfeddygol
  • Lwfans gwariant cyffredinol/arall
  • Costau teithio

 Sut a phryd y gallaf wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl?

Anogir myfyrwyr i wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl cyn cychwyn ar eu cwrs, gan ei bod yn gallu bod yn broses hir. Fel arfer mae ffurflenni cais ar gael gan y cyrff ariannu o fis Ebrill ymlaen. Mae manylion ynghylch y Lwfans Myfyrwyr Anabl, bod yn gymwys a sut i wneud cais i’w cael ar y gwefannau canlynol: