Pa wybodaeth rydym yn ei chasglu?

Prifysgol Abertawe yw’r ‘Rheolwr’ o’r data personol a ddarperir gennych i ni. Mae gan y Brifysgol ddyletswydd i sicrhau eich bod yn cael cyfle clir i ddatgelu gwybodaeth yn ymwneud â’ch anabledd ac unrhyw ofynion penodol sydd gennych, mewn modd na fydd yn effeithio ar eich triniaeth. Mae gwybodaeth sy’n ymwneud ag anabledd unigolyn yn ei ddiffinio fel categorïau arbennig o ddata personol (sensitif ). Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i warchod hawliau myfyrwyr a data myfyriwr o dan ddeddfwriaeth Diogelu Data gyfredol. Mae’n bwysig bod chi’n darllen a deall cynnwys y datganiad hwn ac y datganiad preifatrwydd ehangach Gwasanaethau Cymorth Cynhwysol i Fyfyrwyr cyn llofnodi’r ffurflen hon.

Pam rydym yn casglu y wybodaeth hon?

Bydd y wybodaeth a gasglwn drwy’r ffurflen hon yn ein galluogi i wneud addasiadau rhesymol yn eich Coleg ac yn bosibl gwasanaethau eraill e.e. Preswylfeydd, Iechyd Galwedigaethol yn y Brifysgol am unrhyw addasiadau y mae angen eu gwneud.

Pa mor hir yr ydym yn ei gadw?

Bydd unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â’ch anabledd / angen penodol / cyflwr meddygol a roddir i’r Swyddfa Anableddau yn cael ei gadw’n ddiogel am 7 mlynedd ac ar ôl hynny bydd yn cael ei dinistrio.

Pwy efallai y byddwn yn rhannu eich data gyda?

I wneud ymateb effeithiol i’ch datgeliad efallai bydd angen i’r Swyddfa Anableddau i gyfathrebu gwybodaeth a ddatgelir i aelodau priodol o staff er enghraifft y rhai sy’n ymwneud â dysgu, llety, llyfrgelloedd, monitro presenoldeb ac ati.

Trydydd Parti

Caiff Swyddfa Anableddau basio gwybodaeth a ddatgelir i drydydd parti e.e. Cyllid Myfyrwyr Cymru, Cyllid Myfyrwyr Lloegr, GIG, a chyrff cyllid eraill er mwyn cynorthwyo myfyrwr wrth wneud cais am gyllid, ateb gofyniadau neu gynorthwyo myfyrwyr ynghylch eu cais. Mewn amgylchiadau eithriadol, gall y Swyddfa Anableddau basio gwybodaeth a ddatgelir i drydydd parti (e.e. Addasrwydd i Ymarfer) heb ganiatâd lle credir bod risg ddifrifol i iechyd a diogelwch eich hunan ac/neu eraill.

Beth yw eich hawliau?

Am ragor o wybodaeth am sut y defnyddir eich gwybodaeth, sut mae Prifysgol Abertawe yn cynnal diogelwch eich gwybodaeth a’ch hawliau i gael mynediad at wybodaeth y mae’r Brifysgol yn ei dal amdanoch chi, ewch i wefan Diogelu Data y Brifysgol: https://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/amdanom-ni/cydymffurfiaeth/diogelu-data/