Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Graddedigion ar ddiwrnod graddio

'Mae fy ngradd o ddiddordeb mawr i gyflogwyr'

–Natalie Picken

'Cefais amser anhygoel ym Mhrifysgol Abertawe. Astudiais Saesneg ac Astudiaethau Americanaidd yn Abertawe. Cwblheais radd bedair blynedd, a threuliais fy nhrydedd flwyddyn yn UMass Amherst. Rwyf bellach yn gweithio gyda Rackspace. Dyma gwmni TG sy'n arwain y byd ym maes lletya ar hyn o bryd. Rwy'n gweithio yn yr adran werthu. Cefais hyd i'r rôl drwy gwmni recriwtio graddedigion, felly rôl swyddogol i raddedigion yw hi. Rwy'n sicrhau bargeinion newydd yn y lle cyntaf ac yna'n eu trosglwyddo i'n harbenigwyr gwerthu sy'n 'gorffen' y fargen. Mae hi'n rôl amrywiol, ac rwy'n gweithio ar y ffôn a'r rhyngrwyd yn dod o hyd i fargeinion newydd ac yn ennill rhai newydd. Mae'r cyrsiau rwyf wedi'u hastudio wedi bod yn fuddiol iawn yn fy marn i wrth chwilio am waith. Mae diddordeb mawr gan gyflogwyr yn fy ngradd, ac wrth gwrs y ffaith fy mod i wedi treulio blwyddyn yn astudio yn UDA.

– Natalie Picken


Rwy'n Ymgynghorydd Ymchwil i Russell Reynolds Associates, un o'r pedwar cwmni mwyaf yn y byd ym maes chwilio am bobl i lenwi swyddi uchel. Dim ond graddedigion y mae Russell Reynolds yn eu cyflogi i wneud ymchwil, ac felly ni fyddwn wedi cael fy nerbyn i'r cynllun heb fy ngradd.Roedd y ffaith i mi wneud yn dda yn fy ngradd yn helpu hefyd, gan eu bod yn hoffi cyflogi pobl gyda chymhelliad, ac mae'n anodd profi hynny ar y dechrau. Hefyd, mae'r ffaith fy mod wedi treulio blwyddyn yn astudio yn UDA o gymorth mawr yn fy ngwaith o ddydd i ddydd.'

– Amy Tindale


'Newidiais fel unigolyn ar ôl treulio blwyddyn ym Mhrifysgol Illinois, Urbana-Champaign, ac roeddwn lawer yn fwy hyderus ac annibynnol. Roedd yr ysgol yn wych; Roedd 40,000 o fyfyrwyr, digon o ddosbarthiadau i ddewis ohonynt a llwyth o gyfleusterau gwych ar un campws mawr a phrydferth. Cwblheais ddosbarth sglefrio iâ hyd yn oed! Oherwydd y llwyth gwaith mwy, er ei fod yn achosi straen ar adegau, dysgais sut i ymdrin â'm haseiniadau yn fwy effeithlon a'm hyfforddi i weithio'n fwy caled yn ystod fy nhrydedd a'm mlwyddyn olaf yn Abertawe. Bûm yn gweithio gyda chynorthwy-ydd ymchwil ac athro nodedig, a chefais brofiad a sgiliau ymchwil gwerthfawr. Roedd bod yn yr Unol Daleithiau yn brofiad bythgofiadwy na wna i fyth ei anghofio, ac heb os nac oni bai, dyna oedd flwyddyn orau fy mywyd. Byddwn yn bendant yn argymell i unrhyw un wneud blwyddyn dramor – dyma'r penderfyniad gorau y byddwch yn ei wneud. Erbyn hyn rwy'n Swyddog Datblygu Rhyngwladol ym Mhrifysgol Abertawe!'

– Susan Jones