Pwyllgor Newydd Fforwm Myfyrwyr Cangen Abertawe

null

Mae’r Pwyllgor Fforwm Myfyrwyr Cangen Abertawe cyntaf wedi cael ei ethol i weithio dros gynnal a datblygu bywyd Cymraeg ar draws Prifysgol Abertawe.

Cafodd y pwyllgor o fyfyrwyr sy'n cynrychioli pynciau amrywiol ar draws y tair lefel, ei ethol mewn cyfarfod o fforwm Myfyrwyr Cangen Abertawe o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Nod y fforwm oedd  rhoi llwyfan i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg y Brifysgol leisio eu barn am y ddarpariaeth Gymraeg a’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt ym Mhrifysgol Abertawe.

Yn ystod y cyfarfod cyntaf ar Dachwedd 25ain, trafododd aelodau’r Fforwm y materion yr hoffen nhw roi sylw iddynt yn ystod y cyfarfodydd nesaf a phenderfynwyd ethol swyddogion er mwyn llywio’r Fforwm i’r dyfodol.  Cytunwyd y byddai Swyddog Materion y Gymraeg Undeb y Myfyrwyr o hyn allan hefyd yn Lywydd ar y Fforwm Myfyrwyr,  er mwyn sicrhau cydweithrediad gyda swyddogion a chymdeithasau sy’n ymwneud gyda’r Gymraeg yn y Brifysgol yn barod.

Swyddogion Pwyllgor Fforwm Myfyrwyr Cangen Abertawe:

Llywydd – Lauren Evans  

Swyddog Addysg – Alun Bryn Rennolf

Swyddog Chwaraeon – Gwyn Rennolf a Megan Turner

Swyddogion dros Ddysgwyr – Shauna Dummett a Rebecca Martin

Swyddog dros y Gymdeithas Gymraeg – Trystan Gwyn

Swyddogion Blwyddyn 1af – Jeno Llwyd Lewis, Tomos Watson a Menna George  

Dywedodd Lauren Evans, Swyddog Materion y Gymraeg Undeb y Myfyrwyr :

“Mae’r Fforwm wedi rhoi cyfle i fi glywed beth sydd gan fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg i ddweud am eu profiadau nhw yn y Brifysgol ac o ganlyniad i hynny, mae gennyf ddealltwriaeth well o sut y gallaf fynd ati i hybu'r iaith ymhellach ar y campysau. Byddaf yn mwynhau gweithio gyda’r pwyllgor newydd er mwyn sicrhau ein bod yn codi statws y Gymraeg yn y Brifysgol a chreu mwy o gyfleoedd i unigolion ddefnyddio'r iaith ym mhob agwedd o'u bywydau. Mae'n bwysig cryfhau'r berthynas rhwng y Cymry Cymraeg sy'n astudio yn y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr, y GymGym, Academi Hywel Teifi, a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac mae'r Fforwm wedi rhoi llwyfan i ni wneud hynny.”

Dywedodd Lois Wyn Griffiths, Swyddog Cangen Abertawe o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

"Mae creu'r Fforwm myfyrwyr hwn yn gyswllt gwerthfawr rhwng y myfyrwyr,  y Gangen a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a fydd yn arwain maes o law at lywio gweithgarwch y Gangen boed hynny yn agweddau cymdeithasol, addysgol neu'n strategol.  Mae'r Fforwm yn gyfle i'r Gangen glywed llais y myfyrwyr ac i weithredu ar yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw fel myfyrwyr cyfrwng Cymraeg.  Mae sefydlu Fforwm Myfyrwyr brwdfrydig fel hyn yn ddatblygiad cyffrous iawn i'r Gangen gan ei fod yn gam ymhellach er mwyn creu cymuned Gymraeg gweledol a bywiog yn y Brifysgol. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at gydweithio gyda'r Fforwm dros y flwyddyn nesaf.”

Meddai Dr Gwenno Ffrancon, Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi:

"Roedd hi'n hyfryd iawn gweld criw mor frwdfrydig yn dod ynghyd ar gyfer fforwm fyfyrwyr gyntaf Cangen Prifysgol Abertawe o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bu'r drafodaeth yn un adeiladol a bywiog iawn gyda nifer o bwyntiau gweithredu allweddol yn cael eu cytuno, a phwyllgor gwaith cadarn yn cael ei ffurfio. Mae Academi Hywel Teifi yn edrych ymlaen yn fawr at gydweithio gyda'r myfyrwyr i ddatblygu gwaith y Gangen, i hybu cyswllt y myfyrwyr gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac i gynyddu'r niferoedd ymhlith corff myfyrwyr Prifysgol Abertawe sy'n ymwneud â'r ddarpariaeth addysgol, allgyrsiol a chymdeithasol cyfrwng Cymraeg."