Pam dewis astudio trwy'r Gymraeg?

Y Manteision

Y budd i’ch datblygiad addysgol chi

Mae parhau i dderbyn eich haddysg trwy’r Gymraeg wedi i chi astudio trwy gyfrwng yr iaith mewn ysgol neu goleg addysg bellach yn fantais werthfawr o ran eich datblygiad personol. Y mae cyfleoedd ar gael o fewn darpariaeth y Brifysgol i fyfyrwyr sy’n rhugl ac yn hyderus yn yr iaith yn ogystal ag i’r rhai sy’n llai hyderus neu sy’n ddysgwyr pur. Cynigir cyrsiau gradd cyflawn trwy’r Gymraeg, gyrsiau lle mae modiwlau penodol ar gael yn y Gymraeg, ac mewn rhai pynciau mae’n bosibl dilyn dosbarthiadau seminar a thiwtorial ar gyfer modiwlau a ddysgir yn bennaf drwy gyfrwng y Saesneg. Mae hawl gennych i gyflwyno gwaith cwrs ac i sefyll eich arholiadau yn y Gymraeg, hyd yn oed os ydych wedi dewis dilyn cyrsiau cyfrwng Saesneg. O barhau i astudio y cyfan, neu elfen, o’ch cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, byddwch yn datblygu eich sgiliau yn y ddwy iaith – y Gymraeg a’r Saesneg – gan roi eich hun mewn safle cryfach er mwyn gallu chwarae rhan lawn yn y gymdeithas ddwyieithog sydd ohoni.

Dulliau dysgu

Mae modiwlau cyfrwng Cymraeg Prifysgol Abertawe yn defnyddio nifer o dechnegau dysgu blaengar, gan gynnwys cipio darlithoedd, deunyddiau dysgu amlgyfrwng, fideo-gynadledda, cyrsiau preswyl, mewnbwn gan ymarferwyr proffesiynol, ac adnoddau ar lein, i gefnogi dulliau dysgu mwy traddodiadol, megis darlithoedd a’r llyfrgell. Trwy’r dulliau dysgu hyn, gall myfyrwyr Prifysgol Abertawe gymryd rhan mewn seminarau a darlithoedd a gaiff eu cynnig gan sefydliadau eraill gan roi cyfle i chi fod yn rhan o gymuned addysgol ehangach. Mae yn Abertawe ofod dysgu penodol, yn sgil ein partneriaeth gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sy’n ein galluogi i wneud hynny.

Sgìl ddeniadol i gyflogwyr

Mae gallu mewn mwy nag un iaith yn fantais sylweddol wrth chwilio am waith. Mae gan yr iaith Gymraeg statws swyddogol yng Nghymru sy’n ei gwneud hi’n bwysicach nag erioed i baratoi ar gyfer y byd gwaith ar ôl graddio, yn enwedig gan fod cynifer o weithleoedd yng Nghymru yn chwilio am raddedigion dwyieithog. Mae cyflogwyr, yng Nghymru a thu hwnt, yn ystyried gallu yn y Gymraeg fel sgìl ychwanegol yn y gweithle. Felly, gallai astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog ym Mhrifysgol Abertawe fod o fantais fawr i chi wrth i chi chwilio am waith. Yng Nghymru mae nifer cynyddol o gyflogwyr yn datgan fod gallu yn yr iaith yn ddymunol neu’n hanfodol. O astudio trwy’r Gymraeg, mae’n myfyrwyr hefyd yn datblygu sgiliau trawsieithu a’r gallu i ddehongli mewn dwy iaith, sgìl sy’n cael ei chydnabod yn ddefnyddiol gan gyflogwyr.

Gwerth Rhyngwladol

Mae gwerth rhyngwladol i addysg uwch cyfrwng Cymraeg ac mae Prifysgol Abertawe yn ymfalchïo yn y profiad Cymraeg a Chymreig rydyn ni’n ei gynnig i fyfyrwyr o fewn amgylchedd sydd â phersbectif rhyngwladol. Rydyn ni’n gallu cynnig lleoliadau gwaith heb eu hail gan fod cysylltiadau amlddiwylliannol yn hollbwysig i’r Brifysgol ynghyd â rhoi pwyslais ar ymchwil o safon ryngwladol. Mae nifer o ddarlithwyr ein cyrsiau cyfrwng Cymraeg yn arbenigwyr byd-eang yn eu meysydd ac felly, mae safon yr addysg yn cyfateb i hynny.

Y Fantais Ariannol

Mae gan fyfyrwyr sy’n dilyn darpariaeth cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog ym Mhrifysgol Abertawe gyfle am fantais ariannol gan fod y rhan fwyaf o’n cyrsiau’n gymwys am Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau cyfrwng Cymraeg a chyffredinol y Brifysgol. At hynny, mae ymchwil yn dangos fod cyflogau gweithwyr dwyieithog yn uwch ar gyfartaledd.

Budd personol

Mae defnyddio’ch Cymraeg yn medru arwain at fuddiannau addysgiadol, sgiliau a chyflogaeth, ond ni ddylid anghofio’r budd personol a gewch o allu ymwneud â’r gymuned iaith Gymraeg a’i diwylliant ar gampws y Brifysgol. At hynny, mae gallu cyfathrebu mewn mwy nag un iaith yn cadw’r meddwl yn ystwyth ac yn gwneud lles cognyddol, gan gynnwys bod yn fwy creadigol, meddu ar sgiliau meddyliol ehangach a gwell sgiliau mathemategol.