Mae Prifysgol Abertawe yn ceisio hyrwyddo cyfle cyfartal i'r holl ymgeiswyr sydd â'r cyfuniad cywir o allu, sgiliau a photensial.  Mae Prifysgol Abertawe’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o gefndiroedd amrywiol.  Ni fydd cofnodion troseddol yn cael eu hystyried at ddibenion recriwtio ond pan fydd y gollfarn yn berthnasol.  Oni bai fod natur y gwaith yn gofyn am hynny, ni ofynnir i chi ddatgelu collfarnau sydd wedi darfod neu eu 'hidlo' o dan Orchymyn 1975 Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) (fel y'i diwygiwyd yn 2013).  Ni fydd rhybuddiad neu gollfarn o reidrwydd yn eich gwahardd rhag cael lle ar y cwrs o'ch dewis.  Bydd hyn yn dibynnu ar amgylchiadau a chefndir eich trosedd(au).

Gofynnir i ymgeiswyr am raglenni nad ydynt yn cynnwys gweithio gyda phlant neu oedolion diamddiffyn ddatgelu a oes ganddynt unrhyw gollfarn neu rybuddiad sydd “heb ddarfod”.  Bydd ymgeiswyr sy’n datgelu collfarnau troseddol neu rybuddiad heb ddarfod ar eu ffurflenni cais yn cael eu barnu ar seiliau academaidd yn y lle cyntaf.  Os bydd Tiwtor Derbyn yn dymuno argymell cynnig, bydd y Swyddfa Derbyn yn ysgrifennu at yr ymgeisydd ar y cam hwn i ofyn am ragor o wybodaeth a fydd yn cael ei hystyried gan y Dewisydd Derbyniadau a'r Dirprwy Is-ganghellor sy’n gyfrifol am benderfynu a ellir bwrw ymlaen â’r cais ai peidio.

Dylai ymgeisydd sy’n cael rhybuddiad neu gollfarn ar ôl gwneud cais a chyn dyddiad cofrestru gyda'r Brifysgol, roi gwybod i ni’n ddi-oed.  Os caiff myfyriwr ei gollfarnu ar ôl cofrestru, dylai roi gwybod i ni’n syth.