Cofrestru, Ffioedd a Chymorth Ariannol

I gofrestru, cwblhewch y ffurflen archebu yn y llyfryn a'i dychwelyd i ni. Os ydych yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol, rhowch wybod i ni a byddwn yn anfon y gwaith papur priodol atoch i’w gwblhau a'i ddychwelyd i ni. Pan fyddwch wedi cofrestru, byddwn yn rhoi gwybod a oes unrhyw newidiadau i’ch cwrs.

Os hoffech ymuno â dosbarth sydd eisoes wedi dechrau, cysylltwch â ni cyn gynted ag y bo modd i sicrhau bod y dosbarth yn cael ei gynnal ar yr amser, y dyddiad ac yn y lle a nodir yn y llyfryn gan y gall y rhain newid ar fyr rybudd. 

Os ydych yn Ddinesydd mewn gwlad nad yw’n rhan o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd, yn Ffoadur neu’n Geisiwr Lloches, atodwch gopi o’ch cerdyn adnabod y DU neu eich pasbort a’ch teitheb i’ch ffurflen archebu. Os na allwch ddarparu dogfennau dilys, ni allwch gofrestru ar gwrs neu fodiwl yn AABO.

Os oes gennych gollfarnau troseddol sydd heb ddarfod, cysylltwch â ni cyn cwblhau ffurflen gofrestru. Os cewch eich collfarnu am drosedd berthnasol ar ôl i chi wneud cais, mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith.

Rhoddir manylion y ffioedd gyda’r wybodaeth am y cyrsiau ac mae’r hyn yr ydych yn ei dalu’n dibynnu ar eich amgylchiadau.  Os na thelir ffioedd, bydd y Brifysgol yn cymryd camau i adennill y swm sy’n ddyledus, a allai arwain at weithredu prosesau adennill dyled.  Os penderfynwch dynnu’n ôl o gwrs, byddwch yn dal i fod yn atebol am y costau.  Mae'n bosibl y bydd gennych hawl i gael cymorth ariannol tuag at y gost - gweler y wybodaeth am gynlluniau Cymorth Ariannol isod. 

 

 

Cofrestru a Ffioedd