shield7w.gif (2619 bytes)

United Kingdom Environmental Mutagen Society

 

The new UKEMS Website address is:

http://www.ukems.org