Coronavirus: latest information

Er mwyn gwneud cais am ysgoloriaeth mae angen i chi fod yn astudio cwrs cymwys, diwallu amodau a thelerau’r ysgoloriaeth a dychwelyd y ffurflen hon wedi ei chwblhau yn llawn, at Lois Wyn Griffiths, l.w.griffiths@abertawe.ac.uk  erbyn 12:00yp,16 Hydref 2019. 

Noder: Nifer cyfyngedig o ysgoloriaethau sydd ar gael. Mae hon yn broses cystadleuol.

Manylion Personol
Manylion Prifysgol
Datganiad Personol

Seilir dyfarniadau’r ysgoloriaethau ar allu a theilyngdod academaidd. Lluniwch ddatganiad isod (dim yn hwy na 500 gair) yn esbonio eich rhesymau dros wneud cais, a pham yn eich barn chi, y dylech dderbyn ysgoloriaeth. Nodwch hefyd y canlyniadau a dderbynioch yn eich blwyddyn flaenorol yn y brifysgol, neu, os ydych yn fyfyriwr blwyddyn gyntaf, eich canlyniadau Lefel A.

Manylion Banc

Diogelu Data

Drwy gyflwyno eich ymholiad, bydd yr wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei defnyddio i greu cofnod o fewn ein system ymholiadau. Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd Ymgeiswyr sy’n rhoi mwy o wybodaeth ynglŷn â sut y byddwn yn prosesu eich data personol.

Rhoddaf ganiatâd i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a/neu sefydliadau addysg uwch i ddefnyddio’r wybodaeth bersonol uchod er mwyn prosesu fy nghais. Rwyf yn datgan drwy gyflwyno’r ffurflen hon yn electroneg fod y wybodaeth a roddais ar y ffurflen hon yn wir, yn gyflawn ac yn gywir. Cadarnhaf y byddaf yn diweddaru’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol os oes unrhyw newidiadau i fy manylion yn y dyfodol.

Bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn defnyddio’r manylion uchod ar gyfer ei buddiant hanfodol o dalu eich ysgoloriaeth, yn unol gyda’r amodau a amlinellir yn Neddf Diogelu Data 2018.  Bydd y wybodaeth uchod yn cael ei gadw ar system y Coleg a’i rannu gyda banc y Coleg yn unig ar gyfer hwyluso’r taliad.  Gellir gweld Rhybudd Preifatrwydd y Coleg sy’n esbonio’n llawn y defnydd a wneir o’ch manylion personol ar wefan y Coleg (http://colegcymraeg.ac.uk/data)