Help with Welsh

Help with Writing Welsh

Out Of Office Messages

Here are some examples of Out of Office messages 

The University's Welsh Language Scheme Requires that Out of Office messages are bilingual.

Diolch am eich neges  

Thanks for your message

Rwyf allan o'r swyddfa tan ddydd

Mercher, 3 Mawrth

 

 I am out of the office until Wednesday, 3 March

Os ydych eisiau gwybodaeth am ..., cysylltwch â ...

  If you require information about ..., please contact ...

 Os ydy'ch neges yn un frys, cysylltwch â ... neu...

 If your message is urgent, please contact ... or ...

Dim ond weithiau y byddaf yn darllen fy e-byst tan hynny

  I shall only be able to check e-mails occasionally until then

Fe wnaf ateb eich e-bost ar ôl i mi ddod yn ôl

 I shall respond to your e-mail on my return

Rwyf i ffwrdd o'r swyddfa tan ... ac fe wnaf ateb eich e-bost mor fuan â phosib ar ôl i mi ddod yn ôl.

   I am away from the office until ... and will respond to your e-mail as soon as possible after my return.

Diolch

 Thanks

 

 

 

 

Posters / Signs

Here are some useful phrases for use on Signs or Posters:   

Swyddfa ar agor

Office open

Swyddfa wedi cau 

Office Closed

Oriau agor y swyddfa

Office opening hours

Tawelwch plîs, arholiad 

Quiet please, exam in progress

Staff yn Unig

Staff Only

   Derbynfa 

Reception

Dim Mynediad

No Entry

Allanfa Dân

Fire Exit

Peidiwch â tharfu

Do not disturb

Toiledau ddim yn gweithio

Toilets Out of Order

          

Useful phrases for correspondence

Annwyl

Dear

Helo

 

Hello

 

Annwyl fyfyriwr( fyfyrwyr - plural)  

Dear Student(s)

Annwyl gydweithiwr (gydweithwyr - plural)

Dear Colleague(s)

Annwyl Gyfarwyddwr

Dear Director

Annwyl Athro ...

Dear Professor ...

Annwyl Syr / Madam

Dear Sir / Madam

Yn dilyn fy neges flaenorol

Further to my previous message

Yn dilyn eich neges (dyddiedig 13 Ebrill)

Further to your message (of 13 April)

Diolch am eich neges (dyddiedig 13 Ebrill)

Thank you for your message (of 13 April)

Diolch am y wybodaeth

Thank you for the information

Gan gyfeirio at eich llythyr / e-bost dyddiedig ...

 

With reference to your letter / e-mail of ...

 

 

Cofion gorau

Best wishes

Hwyl am y tro

Bye for now

Cofion gorau

Kind regards

Diolch yn fawr

Many thanks

Yn gywir / Cofion

Regards

Yn gywir

Yours sincerely

Gyda phob dymuniad da

With all good wishes

Edrychaf ymlaen at glywed gennych

I look forward to hearing from you

 

Mae croeso i chi gysylltu â mi

Please do not hesitate to contact me

Diolch am eich cydweithrediad

Thank you for your co-operation

Diolch ymlaen llaw

Thank you in advance

 

Mor fuan â phosib

As soon as possible

Oherwydd ...

Due to ...

Pob tro

Every time

 

Pob hyn a hyn

From time to time

Efallai

Maybe

Llenwch [y ffurflen] os gwelwch yn dda

Please complete [the form]

Anfonwch yn ôl [i / at] (i + lle / place: at + person)

Anfonwch yn ôl i'r llyfrgell. Anfonwch yn ôl at y swyddog gwybodaeth

Pleawe return [to...]

Return to the library. Retrun to the information officer

Gweler ynghlwm / Gweler y ddogfen ynghlwm

See attached / See document attached

Gweler uchod / isod

See above / below

Weithiau

Sometimes

Gorau po gyntaf

The sooner the better

Fel arfer

Usually

Dates,Ordinals and Time

1

y cyntaf / the first

1af

2

yr ail

2ail

3

y trydydd

3ydd

4

y pedwerydd

4ydd

5

y pumed

5ed

6

y chweched

6ed

7

y seithfed

7fed

8

yr wythfed

8fed

9

y nawfed

9fed

10

y degfed

10fed

11

yr unfed ar ddeg

11eg

12

y deuddegfed

12fed

13

y trydydd ar ddeg

13eg

14

y pedwerydd ar ddeg

14eg

15

y pymthegfed

15fed

16

yr unfed ar bymtheg

16eg

17

yr ail ar bymtheg

17eg

18

y deunawfed

18fed

19

y pedwerydd ar bymtheg

19eg

20

yr ugeinfed

20fed

21

yr unfed ar hugain

21ain

22

yr ail ar hugain

22ain

23

y trydydd ar hugain

23ain

24

y pedwerydd ar hugain

24ain

25

y pumed ar hugain

25ain

26

y chweched ar hugain

26ain

27

y seithfed ar hugain

27ain

28

yr wythfed ar hugain

28ain

29

y nawfed ar hugain

29ain

30

y degfed ar hugain

30ain

31

yr unfed ar ddeg ar hugain

31ain

 

...o Ionawr

...of January

...o Chwefror

...of February

...o Fawrth

...of March

...o Ebrill

...of April

...o Fai

...of May

...o Fehefin

...of June

...o Orffennaf

...of July

...o Awst

...of August

 

...o Fedi

...of September

...o Hydref

...of October

...o Dachwedd

...of November

...o Ragfyr

...of December

 

am ( rhowch yr amser yma ) o'r gloch  / at ( insert time here) o'clock