Welsh Geography Lecturer
Geography
Telephone: (01792) 513364
Room: Academic Office - 204A
Second Floor
Wallace Building
Singleton Campus

Areas of Expertise

 • Biogeomorphology
 • Coastal morphodynamics
 • Saltmarsh ecology

Publications

 1. & Soil stabilization linked to plant diversity and environmental context in coastal wetlands. Journal of Vegetation Science 27(2), 259-268.

Teaching

 • GEC100 Sgiliau Daearyddol

  Bwriad y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i sgiliau daearyddol craidd. Bydd y sgiliau gwerthfawr yma yn cael eu meithrin trwy gydol eu gradd ym Mhrifysgol Abertawe. Dylai myfyrwyr sy'n dilyn y modiwl gallu defnyddio'r technegau hyn i ddehongli a dadansoddi data o amrywiaeth o amgylcheddau a chyd-destunau. Trafodwyd sgiliau cyflwyno megis defnydd tablau a chreu mapiau. (The aim of this module is to introduce the participants to essential geographical skills.These invaluable skills will become enhanced throughout their degree at Swansea University. Participants should be able to apply these techniques to data from a wide variety of environments and contexts. Presentation skills will be covered from the use of tables to the drawing of maps.)

 • GEC121 Cyflwyniad i'r Ddaear: Trosolwg daearegol

  Daeareg yw'r astudiaeth o gyfansoddiad, prosesau a hanes y Ddaear. Mae'r modiwl hwn yn cynnig trosolwg o'r testun, gyda phwyslais cryf ar agweddau ymarferol a gwaith maes. Ar ddiwedd y modiwl byddwch yn gallu adnabod mwynau a cherrig, a gwybod sut i'w dehongli er mwyn deall ymddygiad llosgfynyddoedd, ffurfiant a datblygiad gwregysau mynydd, dosbarthiad adnoddau, a hanes wyneb y ddaear. Mae'r modiwl yn cydweddu gyda modiwlau daearyddol, yn enwedig daearyddiaeth ffisegol. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol o astudio daeareg i ddilyn y modiwl. Darperir y modiwl trwy gyfrwng y Gymraeg, gyda darlithoedd Saesneg. Mae hyn y modiwl hanfodol ar y cyrsiau canlynol: BSc BSc Physical Earth Science - BSc (Hons) (UoW Ref: BSHE3XX XGEYS) BSc Physical Earth Science BSc ICWS with foundation and/or level 1 - BSc (Foundation) - ICWS/ENG (UoW Ref: BSXE2IX XGEYS) BSc Physical Geography - BSc (Hons) (UoW Ref: BSHE3XX XGEPS) BSc Physical Geography, BSc ICWS with foundation and/or level 1 1yr FULL TIME - BSc (Foundation) - ICWS/ENG (UoW Ref: BSXE2IX XGEPS) Geology is the study of the composition, processes and history of planet Earth. This module provides an overview of the subject, with a strong emphasis on practical work and fieldwork. At the end of the module, you will be able to identify minerals and rocks, and know how to interpret them to understand the behaviour of volcanoes, the formation of mountain belts, the distribution of resources, and the history of the Earth¿s surface. The module complements modules in geography, particularly physical geography. No previous experience of geology is presumed This module is delivered through the medium of Welsh, with lectures delivered in English. This is a compulsory module on the following courses: BSc BSc Physical Earth Science - BSc (Hons) (UoW Ref: BSHE3XX XGEYS) BSc Physical Earth Science BSc ICWS with foundation and/or level 1 - BSc (Foundation) - ICWS/ENG (UoW Ref: BSXE2IX XGEYS) BSc Physical Geography - BSc (Hons) (UoW Ref: BSHE3XX XGEPS) BSc Physical Geography, BSc ICWS with foundation and/or level 1 1yr FULL TIME - BSc (Foundation) - ICWS/ENG (UoW Ref: BSXE2IX XGEPS)

 • GEC206 Y Byd Peryglus

  Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i'r elfen o berygl sydd yn rhan o amgylchedd naturiol ein Byd. Caiff y prif fathau o berygl eu hastudio er mwyn deall eu gweithrediad, lleoliad, amledd eu digwyddiad, eu canlyniadau, ac ymatebion gwahanol gymdeithasau i'r mathau yma o beryglon. Rhoddwyd sylw manwl i'r ffactorau sy'n troi peryglon naturiol mewn i drychinebau, a sut gallwn fonitro a rhagweld natur beryglus elfennau yn yr amgylchedd naturiol er mwyn lleihau eu heffeithiau niweidiol. Y prif beryglon naturiol dan sylw bydd llosgfynyddoedd, daeargrynfeydd, tsunamis, tan wyllt, eirlithrad, a thirlithriad. Darperir elfen dysgu'r modiwl trwy gyfres o ddarlithoedd lle ystyrir egwyddorion cyffredin ac astudiaethau achos, a phrosiect unigol.

 • GEC334 Lleoliad Gwaith

  Mae¿r modiwl hwn yn eich galluogi i fynd ar leoliad gwaith sy¿n berthnasol ar gyfer eich cwrs mewn sefydliad tu hwnt i¿r Brifysgol. Fe fydd rhaid i chi ddod o hyd i sefydliad addas a threfnu prosiect gyda nhw a¿ch cyfarwyddwr academaidd. Fe fydd rhaid i chi ystyried eich sgiliau a¿ch diddordebau wrth fynd ati i osod targedau ar gyfer eich prosiect y mae modd eu cyrraedd o fewn yr amser a neilltuir i chi (tua 150 awr o waith). O ganlyniad i¿r lleoliad gwaith hwn fe fyddwch yn datblygu eich sgiliau academaidd a throsglwyddadwy mewn awyrgylch datrys problemau parhaol a fydd yn cynyddu eich cyflogadwyedd yn ogystal â¿ch gwerthfawrogiad o¿r math o ofynion a phwysau y mae defnyddwyr di academaidd yn eu gosod ar academyddion. Rhaid i nod ac amcanion y prosiect gyfateb â¿r cynllun gradd sy¿n cael ei astudio, a rhaid i¿r rhaglen gwaith ddatblygu cyfres o sgiliau sy¿n berthnasol i¿r cwrs gradd a ddilynir yn ogystal â sgiliau trosglwyddadwy y mae¿r myfyriwr eisoes wedi¿u hennill. Rhaid i chi rhoi wybod am fanylion y lleoliad gwaith i gynullydd y modiwl erbyn diwedd wythnos ddysgu 4. Os nad yw hyn yn bosib, fe fydd rhaid i chi drosglwyddo i fodiwl arall.