Ms June Taitt
Senior Lecturer
Public Health, Policy and Social Sciences
Telephone: (01792) 602944

Teaching

 • ASQ106 Social Work in Practice 1

  The nature and characteristics of social work are the subject of much debate and scrutiny with demands for ever increasing levels of skill, knowledge and accountability. At an introductory level, this module will consider the core skills required for effective contemporary social work practice within a complex world. This includes communication and interpersonal skills both at individual level and within groups concerning the ways in which needs are expressed and attributed to service users and their carers and the ways in which these are defined and recorded. Students will also be introduced to methods and models of assessment within different practice contexts, personal safety in social work and the importance of being critically reflexive in practice.

 • SW-M02 Social Work Skills and Knowledge in Practice

  The central premise of this module is to prepare students for the 20 day observational placement followed by 80 day direct practice placement and to enable them to fulfill the requirements of the Care Council of Wales during both placements. It will also provide them with the opportunity to provide evidence of a sufficient quality, and to develop the work needed in the portfolio, to enable them to gain their professional qualification in social work and to be ready to practice independently. The module also aims to prepare the students for the academic work which they complete on placement, which is a reflective commentary. The aim is to enable the students to understand critical reflection, its role and relevance in the practice setting and its importance in ensuring best practice. This will be achieved through teaching and discussion to develop skills and knowledge, both in a large group and in seminars. Students will develop skills in linking theory, legislation, anti-discriminatory /anti-oppressive practice and the Welsh context to practice. Students will also develop a better understanding of their learning needs before going out on placement and have a clear understanding of what the expectations are. They will also have opportunity to work through ways of dealing with any problems or difficulties which may arise. Students will then go out into their practice placements, and will attend `recall¿ days to monitor their experience of placement and their understanding of how the concepts discussed work in practice.

 • SW-M02W Sgiliau a Gwybodaeth mewn Ymarfer Gwaith Cymdeithasol

  Diben craidd y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y lleoliad ymarfer arsylwi 20 niwrnod i'w ddilyn gan y lleoliad ymarfer uniongyrchol 80 o ddiwrnodau a'u galluogi i fodloni gofynion Cyngor Gofal Cymru yn ystod y ddau leoliad. Bydd hefyd yn rhoi cyfle iddynt ddarparu tystiolaeth o safon ddigonol ac i ddatblygu'r gwaith angenrheidiol yn y portffolio i'w galluogi i ennill eu cymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol a bod yn barod i ymarfer yn annibynnol. Mae'r modiwl hefyd yn anelu at baratoi myfyrwyr ar gyfer y gwaith academaidd byddant yn ei gwblhau ar y lleoliad, sef sylwadaeth fyfyriol. Y nod yw galluogi'r myfyrwyr i ddeall myfyrio beirniadol, ei rôl a'i berthnasedd yn y lleoliad ymarfer a'i bwysigrwydd wrth sicrhau ymarfer gorau. Cyflawnir hyn drwy addysgu a thrafodaeth i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth, mewn grwpiau mawr ac mewn seminarau. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau creu cysylltiadau rhwng damcaniaeth, deddfwriaeth, ymarfer gwrthwahaniaethol a gwrthormesol a chyd-destun Cymreig ymarfer. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu gwell dealltwriaeth o'u hanghenion dysgu cyn mynd allan ar leoliad, ynghyd â dealltwriaeth glir o'r disgwyliadau. Byddant yn cael cyfle hefyd i weithio trwy ffyrdd o ymdrin ag unrhyw broblemau neu anawsterau a allai godi. Yna, bydd myfyrwyr yn mynd i'w lleoliadau ymarfer ac yn dod i ddiwrnodau 'adalw' i fonitro eu profiad o'r lleoliad a'u dealltwriaeth o sut mae'r cysyniadau a drafodwyd yn gweithio'n ymarferol.

 • SW-M06W Sgiliau a Gwybodaeth Gwaith Cymdeithasol a Safbwyntiau Defnyddwyr Gwasanaeth

  Diben craidd y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y lleoliad terfynol 100 o ddiwrnodau ac i'w galluogi i fodloni gofynion Cyngor Gofal Cymru yn ystod y lleoliad hwnnw a darparu tystiolaeth o safon ddigonol, ac i ddatblygu'r gwaith y mae ei angen yn y portffolio; i'w galluogi i ennill eu cymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol a bod yn barod am ymarfer annibynnol. Mae'r modiwl hefyd yn anelu at baratoi'r myfyrwyr ar gyfer y gwaith academaidd byddant yn ei gwblhau ar y lleoliad a rhoi i fyfyrwyr wybodaeth sylfaenol a sgiliau rhyngbersonol wrth gyfathrebu ag unigolion a grwpiau, yn unol â gwerthoedd, moeseg ac egwyddorion gwaith cymdeithasol. Bydd y modiwl hwn hefyd yn cyfrannu at eu dysgu ym maes sgiliau asesu ac asesu risg; bydd yn archwilio anghenion a phrofiadau defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr a natur wleidyddol ddadleuol eu rôl wrth ddatblygu polisïau, asesu a darparu gwasanaethau. Y nod yw galluogi'r myfyrwyr i ddeall myfyrio beirniadol, ei rôl a'i berthnasedd yn y lleoliad ymarfer a'i bwysigrwydd wrth sicrhau ymarfer gorau. Cyflawnir hyn drwy addysgu a thrafodaeth i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth rhyngbersonol a chyfathrebu, mewn darlithoedd mawr ac mewn seminarau ar gyfer grwpiau bach. Bydd myfyrwyr yn datblygu'r sgiliau i greu cysylltiadau rhwng damcaniaeth, deddfwriaeth, ymarfer gwrthwahaniaethol/gwrthormesol a chyd-destun Cymreig ymarfer. Bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu gwell dealltwriaeth o'u hanghenion dysgu cyn mynd allan ar leoliad, ynghyd â dealltwriaeth glir o'r disgwyliadau. Byddant yn cael cyfle hefyd i weithio trwy ffyrdd o ymdrin ag unrhyw broblemau neu anawsterau a allai godi. Yna bydd myfyrwyr yn mynd allan i'w lleoliadau ymarfer ac yn dod i ddiwrnodau 'adalw' i fonitro eu profiad o'r lleoliad a'u dealltwriaeth o sut mae'r cysyniadau a drafodwyd yn gweithio'n ymarferol.