Mrs Angela Duckworth
Senior Lecturer
Public Health, Policy and Social Sciences
Room: Office - G22
Ground Floor
St Davids Block 3 School of Health Science
Leased Accommodation

I qualified as a nurse in 1986 and  have worked in a wide variety of clinical environments including community and hospital settings.  I work based in the St Davids park campus Carmarthen.

Teaching

 • SHG108 An Introduction to Health Sciences

  This module will introduce the student to normal anatomy and physiology, key sociological and psychological concepts and principles of health promotion. Completion of this module supports the student in acquiring the knowledge to apply understanding of abnormal physiology to patient physical states. Through a variety of learning strategies the student is supported to appreciate how health education and health promotion can have a positive effect upon patient wellbeing.

 • SHG391 Contemporary issues in Healthcare Practice

  Contemporary issues in healthcare practice aims to introduce students to concepts of contemporary healthcare practice by promoting professional development and management in practice. It also links theory to practice situations through group work, discussion and debate and aims to consolidate learning in practice.

 • SHN274W Datblygu Ymarfer Nyrsio (Oedolion)

  Athroniaeth y modiwl craidd hwn yw'r gred bod datblygiad parhaus yn sail i ymarfer proffesiynol. Drwy gydol eu bywydau proffesiynol, mae angen i nyrsys cymwys fod yn gyfrifol am eu dysgu a'u datblygiad eu hunain. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen iddynt allu adnabod eu hanghenion dysgu a datblygu, a llunio strategaethau priodol i'w diwallu. Mae datblygu'n cynnwys agweddau personol a phroffesiynol oherwydd nad oes modd gwahanu'r ddwy agwedd. Mae'r modiwl hwn yn seiliedig ar gynnwys modiwlau eraill yn y flwyddyn a phrofiadau ymarfer er mwyn datblygu cysyniad ymarfer proffesiynol. Bydd myfyrwyr yn dangos yr hyn y maent wedi'u dysgu drwy greu portffolio a thestun cyfansawdd.

 • SHN3057 Leadership and Management (Adult)

  The aim of this module is to enable the student to participate in the organisation, management and delivery of safe care to clients/service users in accordance with recognised legal, ethical and professional frameworks for practice. The module aims to ensure that students develop a critical understanding of the processes of clinical governance and continuous quality improvement through clinical leadership and can apply these principles to the practice setting, using a range of communication skills, reflection, clinical judgment and critical evaluation of the evidence base for nursing practice.

 • SHN3057W Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Oedolion)

  Nod y modiwl hwn yw galluogi¿r myfyriwr i gymryd rhan yn y broses o drefnu, rheoli a darparu gofal diogel ar gyfer cleientiaid/defnyddwyr gwasanaethau, yn unol â fframweithiau ymarfer cyfreithiol, moesegol a phroffesiynol cydnabyddedig. Nod y modiwl yw sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth hanfodol o brosesau llywodraethu clinigol a gwella ansawdd yn barhaus trwy arweiniad clinigol, a¿u bod yn gallu cymhwyso¿r egwyddorion hyn at y lleoliad ymarfer gan ddefnyddio dewis o sgiliau cyfathrebu, adfyfyrio, barnu clinigol a gwerthuso¿r sylfaen dystiolaeth yn feirniadol wrth ymarfer nyrsio.