Mr Iwan Williams
Lecturer in Public Relations
Media & Communication
Telephone: (01792) 606326

Teaching

 • MS-310 Dissertation Preparation

  This course introduces the practice of dissertation writing and research approaches for the study of media forms. texts and systems and their contribution to social life. It begins to explore the breadth of media studies through attention to the ways in which media matter. In what ways, and how significant are the media in the formation of individual identities and in the practices of everyday life? In the more public world, to what extent are media key to providing knowledge and enabling the debate necessary to the practices of democracy? The course enables students to build on their own experiences of media as consumers and users. But it also encourages critical attention to how the field of media studies has historically been forged: through argument and contestation between different academic approaches and disciplines.

 • MS-311 Dissertation

  This dissertation enables students to engage in long term, in-depth research on a topic of their choice subject to the approval of the Department.

 • MS-M10 Dissertation

  An innovative practice-based alternative to a Masters dissertation. Students are encouraged to develop projects across more than one area of media practice and to do so with dual supervision that embraces both theory and practice. Work produced should be at a professional level, accompanied by a reflective essay and presentation exploring the contextual, theoretical and practical issues raised by the project.

 • MS-M11 MA Project and Dissertation Preparation

  This core module comprehensively prepares students for their Master¿s project or dissertation, which is an integral part of the requirements for the degree. It incorporates several key themes and issues across the communications, media practice and PR industries. It is a challenging, and stimulating module ¿ both for professional practitioners and those new to communications and media practice. The module encourages students to unite theory and practice in productive ways. It introduces students to a number of important research and project management methods essential for undertaking a successful project or dissertation.

 • MSP100R Public Relations: Strategic Communications

  Public Relations is a rapidly developing industry, but it remains a challenge for both academics and practitioners to distinguish between those activities which are classed specifically as PR and those that might be determined to be promotion. This introductory module considers definitions of PR and promotion as well as PR theories and history. Providing students with a mixture of theory and practice, the module examines techniques used for PR and promotion and teaches students the fundamentals of creating a promotional campaign. Students will be introduced to specific techniques such as campaign planning, writing a press release and developing creative campaign ideas. Particular emphasis is placed on media relations and the role that PR plays in influencing news agendas and public opinion.

 • MSP100RW Cysylltiadau Cyhoeddus: Cyfathrebu Strategol

 • MSW107 Cymru: Y Senedd, y straeon a'r spin

  Amcan y modiwl yw rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr blwyddyn un o¿r berthynas agos a symbiotig sy¿n bodoli rhwng y diwydiant cyfathrebu, newyddiaduraeth a gwleidyddiaeth yn y Gymru ddatganoledig. Bydd y modiwl yn cyflwyno¿r myfyrwyr i dirwedd wleidyddol gyfredol Cymru, ac yn cysylltu hwnnw gyda hinsawdd gyfnewidiol gwleidyddiaeth ddatganoledig. Yn gynsail i¿r modiwl bydd trafodaeth o¿r modd y mae technegau cyfathrebu gwleidyddol, lobio, cysylltiadau cyhoeddus a marchnata yn effeithio ar ein dealltwriaeth o¿n dinasyddiaeth. Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i dirwedd newyddiadurol Cymru ac yn dysgu cyfuniad o sgiliau newyddiadurol ymarferol yn ogystal a dealltwriaeth o¿r diwydiant a¿i rol o fewn cymdeithas. Bydd y modiwl yn tynnu ar gysylltiadau ardderchog sydd eisioes yn bodoli y diwydiant a'r brifysgol, gan gynnwys y Cynulliad Cenedlaethol, BBC Cymru, ITV Cymru a chwmniau lobio er mwyn sicrhau profiadau ystyrlon a pherthnasol i¿r myfyrwyr

 • MSW205 Creu a Chyflwyno Testunau

  Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr feistroli sgiliau digidol er mwyn creu prosiect ym maes newyddion. Byddant yn derbyn hyfforddiant ar sgiliau ymarferol ac yn dod Ii ddeall egwyddorion newyddion er mwyn creu cynnyrch i gwsmer penodol. Ar ddiwedd y modiwl bydd cyfle iddynt gyflwyno eu gwaith i aelodau diwydiant.

 • MSW207 Cyfathrebu Digidol

  Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i¿r sgiliau a¿r wybodaeth anghenrheidiol er mwyn datblygu a chyflwyno ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus lwyddiannus, gan ddefnyddio cyfres o weithgareddau ymarferol. Er bod pwyslais ymarferol i¿r modiwl, bydd hefyd yn canolbwyntio ar gysylltiadau cyhoeddus ar lefel rheolaeth a strategol, fel bod modd i¿r myfyrwyr ddefnyddio theori er mwyn dyfnhau a chyfoethogi eu gwaith ymarferol. Bydd y gwaith ymarferol yn efelychu naws cwmni ymgynghori cysylltiadau cyhoeddus a bydd cyfle i¿r myfyrwyr brofi¿r swyddi, cyfrifioldebau, strwythurau trefniadol, protocol a¿r cyfarwyddiadau briffio sydd eu hangen ar gyfer creu a rhedeg ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus effeithiol.

 • MSW208 Theori Cysylltiadau Cyhoeddus

  Mae nifer o ysgolheigion yn astudio cysylltiadau cyhoeddus, ac yn datblygu corff o ymchwil sydd yn manylu dylanwad cysylltiadau cyhoeddus ar gymdeithas, a¿r modd y mae¿n lliwio fel y gwelwn y byd. Drwy astudiaeth fanwl o gyfres o achosion busnes cyfoes ac amrywiol, bydd y modiwl hwn yn ystyried rhai o ganlyniadau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol y diwydiant. Gwneir hyn drwy ddefnyddio fframwaith werthuso a fydd yn cynnwys safbwyntiau diwylliannol a rhethregol. Bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth o adeiladwaith ystod o sefydliadau, gan ddod i ddeall hefyd y modd y gall cyfathrebu strategol gael effaith bositif ar amcanion strategol sefydliad, yn benodol amcanion proffidioldeb ac enw da sefydliad. Bydd y modiwl hefyd yn ystyried rôl cysylltiadau cyhoeddus o fewn cyd-destun gwleidyddol, gan ystyried fel y mae gwleidyddion ac ymarferwyr materion cyhoeddus yn defnyddio tachtegau cyfathrebu i lywio barn y cyhoedd. Yn sgil yr ystyriaethau hyn, bydd cyfle i fyfyrwyr edrych ar y cwestiynau moesol gall ymarferwyr eu hwynebu o ran cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, yn ogystal â¿r codau rheoleiddio sy¿n llywodraethu¿r diwydiant cysylltiadau cyhoeddus. Bydd myfywryr hefyd yn cael cyfle i ddadansoddi rhai theorïau y tu ôl i ddisgyblaethau hysbysebu a marchnata, yn ogystal ag efrych ar y modd y mae¿r tirlun cyfathrebu wedi ei weddnewid yn sgil cyfathrebu digidol.

 • MSW304 Iaith a'r Cyfryngau

  Dyma fodiwl sy'n addas i unrhyw un sydd am archwilio'r berthynas rhwng iaith a chyfryngau. Byddwn yn dadansoddi sut mae cyfryngau yn creu 'ystyr' drwy'r iaith maen nhw'n eu defnyddio, yn ystyried sut gall y cyfryngau ddefnyddio iaith i greu portreadau cadarnhaol neu negyddol o wahanol garfannau, yn archwilio iaith y newyddion a gweld sut mae iaith yn newid yn ôl y cyfrwng a'r gynulleidfa. Trwy astudiaethau achos penodol, ynghyd â golwg ar dechnoleg ddiweddara'r Rhyngrwyd, y We a'r ffôn symudol, cewch gyfle i ymestyn eich hastudiaethau yn y Gymraeg, ynghyd â¿ch hastudiaethau yn y Cyfryngau.

 • MSW306 Strategaeth, Brandio a Marchnata

  Amcan y modiwl hwn yw rhoi i fyfyrwyr y ddealltwriaeth, ar lefel uwch, o¿r amryw dechnegau ymarferol, yr egwyddorion a¿r theorïau i¿w galluogi i ddeall sut i greu ymgyrchoedd cyfathrebu strategol ac integredig gyda phwyslais arbennig ar reoli brand a marchnata. Bydd y modiwl yn rhoi ystyriaeth fanwl i sut i adeiladu ymgyrch farchnata effeithlon ac ystyrlon, gan edrych ar effaith datblygiad a rheolaeth brand ar y broses. Drwy edrych ar ymgyrchoedd sawl brand blaenllaw, bydd y myfyrwyr yn gweld sut mae brandio, marchnata, hybysebu a chysylltiadau cyhoeddus yn cydlynu i greu ymgyrchoedd cyfathrebu strategol a chofiadawy.

 • MSW308 Cyfathrebu Corfforaethol

  Mae'r modiwl hwn yn edrych ar ofynion cyfathrebu corfforaethol sefydliadau mawr ar draws y sectorau preifat a chyhoeddus. Mae'n dadansoddi'r theori a realiti ymarferol o reoli enw da corfforaethol, cyfathrebu adeg argyfwng a'r rôl sydd gan gyfathrebu wrth sicrhau parhad busnes. Bydd hefyd yn edrych ar elfennau ymarferol fel hyfforddiant yn y cyfryngau a'r gofynion statudol sy'n sail i'r gwaith o ddatblygu adroddiadau blynyddol effeithiol. This module explores the corporate communications requirements of large organisations across the private and public sectors. It analyses the theory and practical realities of corporate reputation management, crisis communications and the role communications play in business continuity. It will also look at practical elements such as media training and the statutory requirements that underpin the development of effective annual reports.