Mrs Non Williams
Lecturer in Multi-Media Production
College of Arts and Humanities
Telephone: (01792) 604815

After graduating with a first class honours degree in Welsh at Aberystwyth University, Non worked as a researcher and producer in the broadcast industry . She then worked as a Media lecturer at the University of Trinity Saint David, continuing to contribute occasionally to the broadcasting industry as a producer of radio and television. She has also adapted and written children's stories and books. Since October 2012 she has worked as a lecturer in Digital Media at Academi Hywel Teifi, a post partly funded by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol Staffing Scheme. She has just started her PhD research that examines the contribution of women to the development of broadcasting in Wales during the 1960s .

Specialty Areas or fields : The Welsh Language and Media ; Radio, television and new media in Britain ; The documentary genre .

Teaching

 • MS-310 Dissertation Preparation

  This course introduces the practice of dissertation writing and research approaches for the study of media forms. texts and systems and their contribution to social life. It begins to explore the breadth of media studies through attention to the ways in which media matter. In what ways, and how significant are the media in the formation of individual identities and in the practices of everyday life? In the more public world, to what extent are media key to providing knowledge and enabling the debate necessary to the practices of democracy? The course enables students to build on their own experiences of media as consumers and users. But it also encourages critical attention to how the field of media studies has historically been forged: through argument and contestation between different academic approaches and disciplines.

 • MS-311 Dissertation

  This dissertation enables students to engage in long term, in-depth research on a topic of their choice subject to the approval of the Department.

 • MSSW312 Interniaeth y Cyfryngau a Chyfathrebu

  Bydd y myfyrwyr yn treulio o leiaf 50 o oriau ar leoliad interniaeth gyda sefydliad 'lletyol' lleol. Gall hyn fod yn unrhyw un o amrywiaeth o sefydliadau yn y sector masnachol neu gyhoeddus, ond bydd y lleoliad yn canolbwyntio ar brofiad gwaith ym maes y cyfryngau a chyfathrebu. Caiff pob lleoliad ei drefnu'n ffurfiol a'i fonitro'n rheolaidd gan staff Prifysgol Abertawe. Asesir y lleoliad ar sail tri aseiniad academaidd: CV a llythyr cais (20%), traethawd 2,000 o eiriau ar rôl a natur y cyfryngau creadigol a'r diwydiannau hyrwyddo (50%) ac adroddiad myfyriol 1,500 o eiriau a dyddiadur ffotograffig, ar ffurf blog, am y tasgau a gwblhawyd yn ystod y lleoliad.

 • MSW123 Sgiliau Cyfryngau Allweddol

  Mae¿r modiwl hwn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ennill amrediad o sgiliau ymarferol sy¿n allweddol i waith cynhyrchu cyfryngol . Y pum prif agwedd a gaiff eu cyflwyno yw: gwaith ffilmio gyda chamera uned sengl, cyflwyno a chyfweld, ymchwilio, recordio sain, golygu llun a sain.

 • MSW200 Sgiliau Cyfryngau Ymarferol

  Modiwl sy'n eich cyflwyno i rai o'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen mewn gyrfa yn y diwydiannau creadigol. Mewn grwpiau dan gyfarwyddyd arbenigol byddwch yn datblygu sgiliau cyfryngol ymarferol ym meysydd fideo, radio a¿r we.

 • MSW205 Creu a Chyflwyno Testunau

  Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr feistroli sgiliau digidol er mwyn creu prosiect ym maes newyddion. Byddant yn derbyn hyfforddiant ar sgiliau ymarferol ac yn dod Ii ddeall egwyddorion newyddion er mwyn creu cynnyrch i gwsmer penodol. Ar ddiwedd y modiwl bydd cyfle iddynt gyflwyno eu gwaith i aelodau diwydiant.

 • MSW206 Drama a Dogfen ar y sgrîn

  Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddysgu am hanes a datblygiad dau o genres pwysicaf ffilm a theledu sef drama a dogfen. Ceir cyfle i ddadansoddi cynyrchiadau rhai o brif arloeswyr y ddau faes megis Robert Flaherty, John Grierson, Dennis Potter a Jimmy McGovern ac ystyried eu cyfraniad i ddatblygiad y cyfryw ffurfiau. Ceir cyfle hefyd i ystyried ddatblygiadau newydd a sut mae'r ddwy genre wedi addasu, uno datblygu dros y blynyddoedd i sicrhau eu goroesiad fel ffurfiau difyr a phoblogaidd.

 • MSW229 Datblygiad Proffesiynol: Paratoi ar gyfer Gwaith

  Mae'r modiwl hwn yn orfodol ar gyfer yr holl fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar y BA yn Y Cyfryngau a Chyfathrebu neu'r BA mewn Cysylltiadau Cyhoeddus a'r Cyfryngau, neu wedi trosglwyddo i'r rhaglenni hyn, a¿r rhaglenni perthnasol â blwyddyn mewn diwydiant. Mae ar gael hefyd i'r holl fyfyrwyr ar raglenni anrhydedd sengl a chydanrhydedd y cyfryngau a chyfathrebu. Mae'r modiwl yn darparu cyd-destun i fyfyrwyr i'w galluogi i ymwneud yn feirniadol â phrofiadau ac arferion diwydiannol perthnasol ac i gael mynediad iddynt, er mwyn eu helpu i ddatblygu dealltwriaeth o sut i sicrhau cyflogaeth mewn amgylchedd gwaith proffesiynol. Bydd darlithoedd am ddamcaniaeth a gweithdai rhyngweithiol yn helpu i baratoi myfyrwyr i weithio fel rhan o gwmni neu sefydliad, yn ogystal â gweithio ar eu liwt eu hunain. Mae'r modiwl yn canolbwyntio ar y gofynion tanategol a sylfaenol sy'n angenrheidiol i sicrhau a dechrau lleoliad mewn sefydliad yn niwydiannau'r cyfryngau a chyfathrebu ac i wneud cynnydd effeithiol; neu i sicrhau cyflogaeth yn niwydiannau'r cyfryngau a chyfathrebu. Caiff dysgwyr gyflwyniad i: Ysgrifennu CV, llythyrau eglurhaol a phrosesau gwneud cais - Deall setiau sgiliau a sut i baru sgiliau ag anghenion cyflogwyr - Dod o hyd i gyflogaeth a sut i ymchwilio i'r farchnad swyddi - Canolfannau asesu a thechnegau cyfweliad (sut i gyflwyno eich hun a llwyddo) - Hanfodion y gweithle ac ymwybyddiaeth o eiddo deallusol / cyfrinachedd - Ymddygiad a disgwyliadau yn y gweithle - Sgiliau cyflogadwyedd allweddol a sut i fanteisio i'r eithaf ar y lleoliad - Sut i ddatblygu presenoldeb ar-lein a sut i hyrwyddo proffil proffesiynol - Lleoliadau Blwyddyn mewn Diwydiant - beth ydynt, sut i chwilio amdanynt a sut i wneud cais.

 • MSW231 Cyflwyniad i Newyddiaduraeth

  Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno'r egwyddorion a'r sgiliau sy'n sail i ymarfer cyfoes newyddiaduraeth. Yn ystod y modiwl bydd myfyrwyr yn ymgyfarwyddo ag agweddau amrywiol ar weithrediadau newyddion mewn amrywiaeth o gyfryngau, gan gynnwys gwerthoedd newyddion, gohebu, ysgrifennu straeon newyddion, ysgrifennu erthyglau, cyfweld, golygu, canllawiau arddull ac ystyriaethau moesegol. Caiff sylfeini damcaniaethol eu harchwilio hefyd yn ogystal â datblygu sgiliau ymarferol. Mae'r modiwl hwn yn seiliedig ar weithdai. Mae'r gwaith cwrs yn cynnwys gohebu, ysgrifennu a golygu. Mae'r sesiynau wedi'u cynllunio i ymgorffori trafodaethau a gwerthusiadau helaeth o ddigwyddiadau cyfoes a'u triniaeth yn y newyddion. Bydd myfyrwyr yn cynhyrchu portffolio o ysgrifennu newyddiadurol a gaiff ei asesu.

 • MSW302 Drama a Dogfen ar y sgrîn

  Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddysgu am hanes a datblygiad dau o genres pwysicaf ffilm a theledu sef drama a dogfen. Ceir cyfle i dadansoddi cynyrchiadau rhai o brif arloeswyr y ddau faes megis Robert Flaherty, John Grierson, Dennis Potter a Jimmy McGovern ac ystyried eu cyfranaid i ddatblygiad y cyffryw fflurfiau. Ceir cyfle hefyd i ystyried ddatblygiadau newydd a sut u mae'r ddwy genre wedi addasu, uno a datblydu dros blynyddoedd i sicrhau eu goroesiad fel ffurfiau difyr a phobologaidd.

 • MSW304 Iaith a'r Cyfryngau

  Dyma fodiwl sy'n addas i unrhyw un sydd am archwilio'r berthynas rhwng iaith a chyfryngau. Byddwn yn dadansoddi sut mae cyfryngau yn creu 'ystyr' drwy'r iaith maen nhw'n eu defnyddio, yn ystyried sut gall y cyfryngau ddefnyddio iaith i greu portreadau cadarnhaol neu negyddol o wahanol garfannau, yn archwilio iaith y newyddion a gweld sut mae iaith yn newid yn ôl y cyfrwng a'r gynulleidfa. Trwy astudiaethau achos penodol, ynghyd â golwg ar dechnoleg ddiweddara'r Rhyngrwyd, y We a'r ffôn symudol, cewch gyfle i ymestyn eich hastudiaethau yn y Gymraeg, ynghyd â¿ch hastudiaethau yn y Cyfryngau.

 • MSW305 Cynhyrchu a Gwerthu: Cynhyrchiad Aml-blatfform

  Mae¿r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio¿n annibynnol i greu prosiect aml-gyfrwng ar destun o¿u dewis ac mewn ymgynghoriad â¿r tiwtor. Bydd cyfle i ddefnyddio amrediad o sgiliau ac adnoddau er mwyn gwireddu eu prosiect a bydd yn cynnig deunydd teilwng ar gyfer portffolio i'w ddangos i ddarpar gyflogwr. Caiff myfyrwyr gyfle i `pitcho¿ eu syniadau i aelodau diwydiant (er enghraifft S4C a¿r BBC).

 • MSW309 CREU CYNHYRCHIAD AML-BLATFFORM

  Mae¿r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr wireddu agwedd ar brosiect aml-blatfform a ddatblygwyd mewn ymgynghoriad gyda thiwtor yn y broses cyn-gynhyrchu ar MSW305. Bydd cyfle i wireddu cynllun marchnata ar gyfer y prosiect ac i arddangos y gwaith yn gyhoeddus yn y brifysgol.

 • MSW310 Y Cyfryngau, Gender a Rhywioldeb

  Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar hanes ymchwil ar gender a'r cyfryngau a'r theoriau sydd wedi cyfrannu at yr ymchwil hwnnw. Caiff myfyrwyr eu hannog i feddwl yn feirniadol am y cynrychiolaeth cyfnewidiol o gender a rhywioldeb mewn amrywiaeth o gyfryngau gwahanol a'r dehongliad a'r defnydd o gyfryngau gwahanol o fewn grwpiau cynulleidfaol.

 • MSW311 Traethawd hir

  N/A

 • MSW312 Cynllunio Cynhyrchiad Aml-blatfform

  Mae¿r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio¿n annibynnol i gynllunio prosiect aml-blatfform ar destun o¿u dewis mewn ymgynghoriad â¿r tiwtor. Mae hefyd yn cynnig cyfle i wneud `pitch¿ ar eu prosiect i gynrychiolydd diwydiant. This module offers students the opportunity to work independently to plan a multi-platform project on a subject of their choice and in consultation with the tutor. It also offers a chance to pitch their project idea to an industry representative.

 • MSW313 Paratoi ar gyfer y Traethawd Hir

  Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno arfer ysgrifennu traethawd hir a dulliau astudio gwahanol gyfryngau, testunau a systemau, a'u cyfraniad at fywyd cymdeithasol. Mae'n dechrau archwilio ehangder astudiaethau'r cyfryngau drwy sylwi ar y ffyrdd mae'r cyfryngau'n bwysig. Ym mha ffyrdd, a pha mor bwysig yw'r cyfryngau wrth lunio hunaniaethau unigolion ac yn arferion bywyd beunyddiol? Yn y byd mwy cyhoeddus, i ba raddau y mae'r cyfryngau'n allweddol wrth ddarparu gwybodaeth a hwyluso'r drafodaeth sy'n angenrheidiol i arferion democratiaeth? Mae'r cwrs yn galluogi myfyrwyr i adeiladu ar eu profiadau eu hunain o'r cyfryngau, fel derbynyddion a defnyddwyr. Ond mae hefyd yn annog sylw beirniadol i sut mae maes astudiaethau'r cyfryngau wedi cael ei ddatblygu'n hanesyddol: drwy drafodaeth a dadleuon rhwng ymagweddau a disgyblaethau academaidd gwahanol.

Supervision

 • 'The edge of America: Defining a sub-genre of documentary, the American peripheral, by investigating some defining characteristics and understanding its success in recent years.' (current)

  Student name:
  MA
  Other supervisor: Mrs Non Williams
  Other supervisor: Dr Elain Price