After graduating in this department, he worked in the field of Welsh for Adults for over thirty years, joining the Department of Continuing Education in 1991 as a lecturer and transferring to the Welsh Department, Academi Hywel Teifi in 2010. The Academy has been designated as the leading centre for Welsh for Adults research at a national level and this work is coordinated by him. He was elected as an executive member of BAAL (the British Association for Applied Linguistics) in 2012 and in 2014 he was elected as BAAL treasurer. After successfully applying for research funding of £35,000 from the Welsh Government in 2009, he worked with Heini Gruffudd on ‘Canolfannau Cymraeg and Social Networks of Adult Learners of Welsh in comparatively non-Welsh-speaking communities’. The report was launched at the Senedd, sponsored by Mike Hedges AM, in 2012 and an open forum was held to discuss establishing more Canolfannau Cymraeg and putting the research recommendations into action in the same year. In addition, Steve has completed work with Professor Paul Meara on creating a core vocabulary for levels A1 and A2 on the Common European Framework for Languages in Welsh for Adults and at the moment, he is working with Professor Meara and Professor Tess Fitzpatrick (Cardiff University) on a project using ‘word association’ methodology to create a core vocabulary at B1 level. He is a full member of the Association of Welsh Translators and Interpreters. As well as lecturing in the field of language on the BA degree scheme and supervising research in the field, he is the Academi’s examinations and assessment officer.

Specialist fields: sociolinguistics and applied linguistics, language planning (especially corpus planning), Welsh for Adults and language acquisition, translation.

Publications

 1. & Welsh Words - Geirfa Graidd: Lefel Mynediad (Core vocabulary with phrases) South Wales. Talybont: Gwasg y Lolfa.
 2. Polisi ac ymchwil ym maes Cymraeg i Oedolion. In Steve Morris a Christine Jones (Ed.), Cyfoethogi'r Cyfathrebu: Llawlyfr ymarferol i diwtoriaid Cymraeg i Oedolion. (pp. 227-243).
 3. & Welsh Words - Geirfa Graidd: Lefel Mynediad (Core vocabulary with phrases) North Wales. Talybont: Gwasg y Lolfa.
 4. & (Eds.). Cyfoethogi'r Cyfathrebu: Llawlyfr ymarferol i diwtoriaid Cymraeg i Oedolion. Gwasg Prifysgol Cymru (Ed.),
 5. Geirfa Graidd i’r Gymraeg: Creating an A1 & A2 core vocabulary for adult learners of Welsh – a Celtic template?. Journal of Celtic Language Learning 15/16, 27-43.

See more...

Teaching

 • CY-131 Defnyddio'r Iaith 2

  Nod y modiwl hwn fydd adeiladu ar y gwaith a gyflwynwyd yn Cyflwyno¿r Sylfeini yn Semestr 1. Rhoddir sylw i¿r is-gymalau, yr arddodiaid, cymharu ansoddeiriau, lluosogi enwau a¿r ffurfiau berfol. Cyflwynir nifer o elfennau¿r iaith lenyddol i¿r myfyrwyr ochr yn ochr â¿r ffurfiau llafar a astudiwyd yn Cyflwyno¿r Sylfeini. Bydd hyn yn cyfoethogi a dyfnhau eu profiad o¿r iaith fel y gallant droi o¿r naill gywair i¿r llall. Bydd cyfle i¿r myfyrwyr drafod ac ymarfer arddulliau ysgrifennu gwahanol megis ysgrifennu llythyr portread ac adolygiad gan ailddrafftio gwaith a thrafod gwallau. Rhodir sylw hefyd i eirfa a phriod-ddulliau.

 • CY-137 Cymraeg Ddoe a Heddiw

  Yn rhan gyntaf y modiwl, byddwn yn ystyried prif gyfnodau hanes a datblygiad yr iaith Gymraeg o gyfnod y Frythoneg, dylanwad y Lladin ymlaen i gyfnod Cymraeg Canol. Beth oedd y prif ddylanwadau arni a sut mae wedi ymateb i'r dylanwadau hynny? Edrychwn yn benodol ar sut mae'r Gymraeg wedi benthyca geiriau o ieithoedd eraill a gwelwn fod y broses yn parhau o hyd. Yn ail ran y modiwl, byddwn yn astudio dylanwadau cymdeithasol ar yr iaith Gymraeg. Rhoddir sylw penodol i drin a dehongli data'r Cyfrifiad. Gyda'r twf mewn addysg Gymraeg, technoleg a mewnfudo, beth yw'r heriau a'r cyfleoedd i'r iaith Gymraeg heddiw? Gyda dylanwad y Saesneg ar y Gymraeg, pa fath o Gymraeg sydd yn 'safonol' erbyn heddiw?

 • CY-210 Dadansoddi'r Gymraeg

  Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno elfennau sylfaenol ym maes ieithyddiaeth i¿r myfyrwyr, sef Seineg ac Orgraff, Semanteg, Dadansoddi Gwallau a Morffoleg. Defnyddir yr elfennau hyn i gadarnhau eu sgiliau iaith yng nghyd-destun Cymraeg cyfoes.

 • CY-237 Cymraeg Ddoe a Heddiw

  Yn rhan gyntaf y modiwl, byddwn yn ystyried prif gyfnodau hanes a datblygiad yr iaith Gymraeg o gyfnod y Frythoneg, dylanwad y Lladin ymlaen i gyfnod Cymraeg Canol. Beth oedd y prif ddylanwadau arni a sut mae wedi ymateb i'r dylanwadau hynny? Edrychwn yn benodol ar sut mae'r Gymraeg wedi benthyca geiriau o ieithoedd eraill a gwelwn fod y broses yn parhau o hyd. Yn ail ran y modiwl, byddwn yn astudio dylanwadau cymdeithasol ar yr iaith Gymraeg. Rhoddir sylw penodol i drin a dehongli data'r Cyfrifiad. Gyda'r twf mewn addysg Gymraeg, technoleg a mewnfudo, beth yw'r heriau a'r cyfleoedd i'r iaith Gymraeg heddiw? Gyda dylanwad y Saesneg ar y Gymraeg, pa fath o Gymraeg sydd yn 'safonol' erbyn heddiw?

 • CY-339 Iaith a Chymdeithas

  Mae'r modiwl hwn yn edrych ar sut mae iaith a chymdeithas yn dylanwadu ar ei gilydd. Edrychir ar enghreifftiau o gymunedau ieithyddol ledled y byd ond cymhwysir prif egwyddorion ieithyddiaeth gymdeithasol i'r cyd-destun Cymraeg. Fel rhan o'r modiwl, bydd myfyrwyr yn gwneud astudiaeth o'r defnydd o'r Gymraeg mewn ardal benodol gan roi ystyriaeth i ffactorau ieithyddol/gymdeithasol. Rhoddir ystyriaeth hefyd i'r ffactorau cymdeithasol sy'n creu newidiadau mewn ieithoedd a'r defnydd o ieithoedd gwahanol mewn cyd-destunau gwahanol. Cyflwynir y cysyniad o gynllunio ar gyfer iaith.

 • CY-342 Traethawd Estynedig

  Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy'n awyddus i lunio traethawd ymchwil sylweddol ar ryw agwedd ar yr iaith Gymraeg, llenyddiaeth Gymraeg neu'r diwylliant Cymraeg. Ar l cytuno ar bwnc gydag aelod o staff Academi Hywel Teifi byddwch yn cael eich hyfforddi i arfer sgiliau ymchwil datblygedig. Byddwch yn gweithio'n annibynnol ond yn cyfarfod eich cyfarwyddwr yn rheolaidd. Bydd disgwyl i chi gyflwyno drafftiau yn gyson a byddwch yn derbyn adborth arnynt. Bydd y modiwl yn profi eich gallu i weithio'n annibynnol a bydd yn eich cymhwyso ar gyfer ymchwil bellach ar l graddio.

Supervision

 • The impact of cognitive reserve and the bilingual advantage on the variance in cognitive impairment. (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Jeremy Tree
 • Predictive processing of gender in first and second language Welsh speakers (current)

  Student name:
  MA
  Other supervisor: Dr Vivienne Rogers
 • Model newydd ar gyfer Cymraeg ail iaith? Astudiaeth ar sut orau y gellir cyflwyno'r continwwm Cymraeg mewn addysg cyfrwng Saesneg yn yr ardaloedd cymharol ddi-Gymraeg yng Nghymru. (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Tudur Hallam
 • The effect of presenting cue words in spoken and written form on response behaviour. (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Tess Fitzpatrick
 • Provisional title: Parental motivation in choosing a bilingual primary education for their children in a heritage language context in the province of Chubut, Patagonia. (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Rhian Jones
 • Untitled (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Tess Fitzpatrick