Dr Rhian Jones yw Pennaeth Adran y Gymraeg a Chyfarwyddwr Academaidd y cwrs BA Cymraeg.  Mae'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac yn Uwch Arholwr gyda CBAC.  

Mae ganddi brofiad helaeth o addysgu'r Gymraeg ar bob lefel mewn amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys colegau addysg bellach, sefydliadau addysg uwch a'r gweithle.  Treuliodd flwyddyn yn yr Ariannin yn addysgu yn Ysgol Gymraeg yr Andes.  Yn ystod ei gyrfa, bu hefyd yn bennaeth ar uned gyfieithu ac yn rheolwr dwyieithrwydd. Mae'n Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch ac yn Uwch Arholwr gyda CBAC. 

 

Teaching

 • CY-128 Barddoniaeth Heddiw

  Modiwl ar lenyddiaeth gyfoes yw hwn. Bydd myfyrwyr ar y llwybr ail iaith sy'n dilyn y rhaglen radd Cymraeg Anrhydedd Sengl yn dilyn dau fodiwl ar lenyddiaeth yn y flwyddyn gyntaf, sef y modiwl hwn a fydd yn canolbwyntio ar farddoniaeth a CY-129 yn semestr 2 a fydd yn canolbwyntio ar ryddiaith. Yn y modiwl ar farddoniaeth bydd astudiaeth fanwl o ddetholiad o gerddi un bardd gwrywaidd o hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif, sef R Williams Parry, ac un bardd sy'n ferch o ail hanner y ganrif, sef Menna Elfyn. Yn ogystal ag astudio detholiad o gerddi'r ddau fardd hyn, bydd y myfyrwyr yn dod yn gyfarwydd ag arfer geirfa feirniadol yn y Gymraeg. Cyflwynir hefyd ddulliau o gyfeirio a chyfeirnodi a llunio llyfryddiaeth, a rhoddir arweiniad i'r myfyrwyr wrth gynllunio darn o waith beirniadol, boed yn adolygiad neu yn werthfawrogiad neu yn draethawd.

 • CY-132 Cadarnhau'r Seiliau

  Mae'r modiwl hwn yn cydredeg â modiwl CY-130 Cyflwyno'r Seiliau. Bydd yn canolbwyntio ar gadarnhau sgiliau ysgrifennu, gwrando a darllen y myfyrwyr ac yn eu harfogi'n ieithyddol ar gyfer y radd BA yn y Gymraeg. Yn ogystal â datblygu'r sgiliau hyn, bydd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddadansoddi gwallau mewn clinig iaith ac ymgyfarwyddo â ffurfiau a chyweiriau anffurfiol y Gymraeg ac amrywiadau tafodieithol.

 • CY-138 Trawsieithu

  Beth bynnag fydd eich dewis o ran swyddi yn y dyfodol, bydd y gallu i weithio¿n ddwyieithog yn hanfodol yn y Gymru gyfoes. Yn ystod eich cwrs gradd hefyd, bydd gofyn i chi weithio¿n effeithiol yn y ddwy iaith wrth ymchwilio i amrywiol feysydd. Mae¿r modiwl hwn yn gyfle i feithrin y sgil o weithio¿n ddwyieithog ar lafar ac yn ysgrifenedig, drwy wneud amrywiaeth o weithgareddau sy¿n berthnasol i¿r gweithle ac i¿ch astudiaethau academaidd

 • CY-150 Languages for All - Welsh 3

  This module is designed for students who already have some basic knowledge of the Welsh language. Students will be able to gain linguistic knowledge within the A2/1 level of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) in reading, writing, listening and speaking in Welsh. Special emphasis is given to the development of learners¿ communicative skills so as to allow them to use the language in an effective way in everyday situations. Students wishing to reach the full A2 stage according to the CEFR will be able to do so by additionally completing MLA151 in teaching block 2.

 • CY-151 Languages for All - Welsh 4

  This module follows on from CY-150 and is designed for students who already have some previous knowledge of the Welsh language. Students will be able to gain linguistic knowledge within the A2 level of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) in reading, writing, listening and speaking in Welsh. Special emphasis is given to the development of learners¿ communicative skills so as to allow them to use the language in an effective way in everyday situations.

 • CY-215 Cymru a'i Sefydliadau

  Fel y mae enw'r modiwl yn ei awgrymu, byddwn yn rhoi sylw i gefndir, datblygiad a swyddogaeth rhai o'n prif sefydliadau cenedlaethol. Ar y sefydliadau diwylliannol y bydd y pwyslais, a chawn weld fod gwreiddiau nifer o'r rhain - sefydliadau megis Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Phrifysgol Cymru - yn ymestyn yn ol i chwarter olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Trafodir yr Eisteddfod Genedlaethol sydd yn sefydliad hynafol ac unigryw sy'n perthyn i ni, y Cymry. Rhoddir sylw hefyd i sefydliadau mwy diweddar, fel S4C, Comisiynydd y Gymraeg a Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

 • CY-280 Sgiliau Iaith: Ymarfer

  Amcan y modiwl hwn yw rhoi cyfle i¿r myfyrwyr ymarfer y sgiliau ieithyddol a ddysgwyd yn ystod y flwyddyn gyntaf, a hynny ar lafar ac yn ysgrifenedig. Yn ogystal â hyn, bydd myfyrwyr yn dysgu rhagor am wahanol ffurfiau berfol, rhannau ymadrodd, cymalau ac amrywiol frawddegau, er mwyn meithrin eu sgiliau cystrawennol yng nghyd-destun gwahanol arddulliau ysgrifenedig. Ar lafar, rhoddir sylw i oslef ac ynganiad yn ogystal â chywirdeb, hyder a rhuglder.

 • CY-335 Cyfieithu

  Nod y modiwl yw dysgu egwyddorion cyfieithu mewn modd systematig, gan ddatblygu arferion da.

 • CY-M140 Languages for All - Welsh 1

  Students will be able to gain a basic knowledge within the A1 level of the Council of Europe scale in reading, writing, listening, and speaking in Welsh, and using Welsh in an effective way in everyday situations.

Supervision

 • Provisional title: Parental motivation in choosing a bilingual primary education for their children in a heritage language context in the province of Chubut, Patagonia. (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Mr Steven Morris