Yn wreiddiol, o Rydaman, addysgwyd Tudur Hallam yn Ysgol Gymraeg Rhydaman, Caersalem Tycroes, Ysgol Maes-yr-Yrfa a Phrifysgol Aberystwyth. Ymunodd ag Adran y Gymraeg yn 1999. Fe’i penodwyd i Gadair y Gymraeg yn 2011.

Maes neu Feysydd Arbenigol: llenyddiaeth ddiweddar, llenyddiaeth y canon, beirniadaeth lenyddol, drama

Publications

 1. 'Curse, bless, me now': Dylan Thomas and Saunders Lewis. Journal of the British Academy 3, 211-253.
 2. When a Bardd meets a Poet: Menna Elfyn and the displacement of parallel facing texts. In Williams, Daniel (Ed.), Slanderous tongues: essays on Welsh poetry in English 1970-2005. Bridgend: Seren.
 3. r/hanfodoli. In Ysgrifau Beirniadol xxxi. (pp. 49-91). Bethesda: Gwasg Gee.
 4. Saunders y Dramodydd. Caernarfon: Gwasg Pantycelyn.
 5. Saunders Lewis a Drama'r Radio. In Ysgrifau Beirniadol XXXII. (pp. 1Bethesda: Gwasg Gee.

Teaching

 • CY-139 Cymraeg Creadigol

  Amcan y modiwl yw edrych ar sut y mae rhai o feirdd gorau¿r Gymraeg wedi defnyddio¿r iaith ar ei ffurf fwyaf creadigol. Edrychir ar rai o brif destunau¿r `Traddodiad Taliesinaidd¿ a thasg y modiwl fydd creu Wix astudio ar gyfer disgyblion ysgol.

 • CY-143 Cymraeg Proffesiynol 1

  Amcan y modiwl yw meistroli¿r Gymraeg wrth ei defnyddio a chwblhau ystod o dasgau. Edrychir hefyd ar egwyddorion addysgu effeithiol.

 • CY-229 Cyflwyniad i Ysgrifennu Creadigol

  Yn y modiwl hwn, byddwch yn cael cyfle i ymgyfarwyddo â rhai o brif nodweddion ysgrifennu creadigol, a'u hymarfer, gyda'r nod o lunio ffolio o waith creadigol mewn sawl cyfrwng, gan gynnwys barddoniaeth a rhyddiaith. Byddwn yn darllen ac yn dadansoddi testunau llenyddol yn y dosbarth er mwyn archwilio'r elfennau `creadigol¿ ynddynt, a gosodir gwaith darllen rheolaidd ynghyd â thasgau ysgrifennu rheolaidd. Bydd cyfle i chi drafod eich cynhyrchion gyda'ch cyd-fyfyrwyr a chyda thiwtoriaid y modiwl.

 • CY-233 O Ddafydd ap i Mererid Hopwood

  Amcan y modiwl yw edrych ar sut y mae beirdd yn parhau i fod yn bobl amlwg yn ein cymdeithas, ar ffurf gwobrau nodedig yr Eisteddfod a hefyd swydd y Bardd Cenedlaethol. Edrychir ar sut y mae¿r canu caeth wedi datblygu ers dyddiau Dafydd ap Gwilym, a sut y mae¿r cywydd yn parhau¿n fesur poblogaidd. Edrychir ar sut y mae nifer o feirdd benywaidd wedi herio¿r myth mai peth gwrywaidd yw¿r canu caeth, gan gynnwys Mererid Hopwood. Cymherir ffurf y cywydd â¿r vers libre.

 • CY-235 Cymraeg Proffesiynol 2

  Amcan y modiwl yw meistroli'r Gymraeg wrth ei defnyddio a chwblhau tasgau, gan adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd yn Cymraeg Proffesiynol 1. Rhoddir sylw pellach i egwyddorion addysgu effeithiol. Rhoddir sylw hefyd i faes dadansoddi gwallau a gramadeg.

 • CY-342 Traethawd Estynedig

  Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy'n awyddus i lunio traethawd ymchwil sylweddol ar ryw agwedd ar yr iaith Gymraeg, llenyddiaeth Gymraeg neu'r diwylliant Cymraeg. Ar l cytuno ar bwnc gydag aelod o staff Academi Hywel Teifi byddwch yn cael eich hyfforddi i arfer sgiliau ymchwil datblygedig. Byddwch yn gweithio'n annibynnol ond yn cyfarfod eich cyfarwyddwr yn rheolaidd. Bydd disgwyl i chi gyflwyno drafftiau yn gyson a byddwch yn derbyn adborth arnynt. Bydd y modiwl yn profi eich gallu i weithio'n annibynnol a bydd yn eich cymhwyso ar gyfer ymchwil bellach ar l graddio.

 • CY-357 Drama'r Gymraeg: Saunders Lewis a Gwenlyn Parry

  Amcan y modiwl yw edrych ar ddau o brif dramodwyr y Gymraeg, sef Saunders Lewis a Gwenlyn Parry, ac ystyried crefft y ddrama. Dysgir am rôl gwahanol gwmnïau theatr Cymru heddiw, gan gynnwys y Theatr Genedlaethol.

Supervision

 • 'Mae Theomemphus yn Hen gan Dafydd Rowlands: Astudiaeth destunol, ryngdestunol a chyd-destunol ' (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Mr Robert Rhys
 • Beth yw'r manteision a ddaw yn sgil dathlu treftadaeth lenyddol ardal, a sut orau y dylid gwneud hynny? (current)

  Student name:
  MA
  Other supervisor: Mr Robert Rhys
 • Ystyriaethau ynghylch sut y dylid darllen barddoniaeth Gwyn Thomas. (current)

  Student name:
  MA
  Other supervisor: Miss Hannah Sams
 • Y Stori Fer Gymraeg, 1970-1985. (current)

  Student name:
  MA
  Other supervisor: Mr Robert Rhys
 • Y portread o fenywod mewn llenyddiaeth deithio am America Ladin (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Geraldine Lublin
 • Rhyngberthynas y bardd, ei destun, ei gyfrwng a’i gynulleidfa, ymchwilio tuag at gasgliad o gerddi (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Alan Llwyd
 • Agweddau ar salwch meddwl mewn llenyddiaeth Gymraeg (Aspects of mental illness in Welsh-language Literature) (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Mr Robert Rhys
 • Raining Old Wives and Walking Sticks: A poetry project exploring the cultural identity of modern Wales (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof John Goodby
 • Shakespeare Ôl-Drefedigaethol Cymraeg: addasiadau theatraidd o The Tempest a Hamlet (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Dr Francesca Rhydderch
 • Model newydd ar gyfer Cymraeg ail iaith? Astudiaeth ar sut orau y gellir cyflwyno'r continwwm Cymraeg mewn addysg cyfrwng Saesneg yn yr ardaloedd cymharol ddi-Gymraeg yng Nghymru. (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Mr Steven Morris
 • 'Ffarwel i''''r Abswrd? : Agweddau ar y Theatr Gymraeg Gyfoes' (awarded 2017)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Mr Robert Rhys