Dr Kathryn Jones

I completed my PhD thesis on ‘Representations of Travel and Memory in 1960s and 1970s French and German Literature’ at Cardiff University in 2003. I joined Swansea on a full-time basis as a Welsh-medium tutorial fellow in January 2004 and was appointed as a lecturer in September 2004. I have also taught at a business college in Kassel, Germany, and have worked as a German language tutor and associate lecturer for the MA ‘Literature in European Cultures’ at Cardiff University.

I am a founder member of MEICAM (Research group for the study of Modern European Ideologies, Conflict and Memory), and co-organised the conference Constructions of Conflict: Transmitting Memories of the Past in European Historiography, Literature and Media, that was held at Swansea University on 10-12 September 2007.

Publications

 1. Textual Travel Companions: Negotiating Joint-Authored Journeys. In Alasdair Pettinger and Tim Youngs (Ed.), Ashgate Research Companion to Travel Writing. Ashgate.
 2. Locating Pays de Galles in the Twenty-First Century: Dynamic Model or Forgotten World?. Studies in Travel Writing 18(2), 187-198.
 3. & Travel writing and Wales. Studies in Travel Writing 18(2), 101-106.
 4. Turning Travel into 'Travail': Twenty-First-Century 'Voyageuses engagées'. Nottingham French Studies 52(1), 24-43.
 5. & (Eds.). Constructions of Conflict: Transmitting Memories of the Past in European Historiography, Literature and Culture. Oxford: Peter Lang.

See more...

Teaching

 • ML-104W Hanes a Diwylliant Ewropeaidd

  Mae¿r modiwl hwn yn fodiwl perffaith ar gyfer myfyrwyr y Celfyddydau ar ddechrau eu gyrfa academaidd. Mae¿n archwilio newidiadau allweddol yn hanes, syniadaeth a diwylliant Ewrop o 1789 i¿r cyfnod modern. Serch hynny, nid modiwl hanesyddol yn unig yw hwn. Fe gewch amlinelliad o hanes a datblygiad Ewrop yn gyffredinol, ond fe¿ch anogir i ddadansoddi diwylliant Ewropeaidd a pherthnasedd cyfnodau hanesyddol pwysig i¿r datblygiad hwnnw. Mae¿r modiwl yn darparu sail hollbwysig er mwyn i chi allu astudio diwylliant a hanes gwledydd Ewrop mewn dyfnder a manylder a byddwn yn cyfeirio at ystod eang o ffurfiau diwylliannol: llenyddiaeth, celf, delweddau a ffilm. Mae¿r modiwl yn cynnig arolwg o fudiadau allweddol yn syniadaeth a diwylliant Ewrop, yn ogystal â digwyddiadau hollbwysig `Ewropeaidd¿ sydd hefyd yn cyfrannu¿n sylweddol at hanes y byd: Chwyldroadau gwleidyddol y 19eg Ganrif, y Chwyldro Diwydiannol, Twf Cenedlaetholdeb, Syniadau newydd fel Sosialaeth a Chomiwnyddiaeth, Twf Ffasgaeth, y ddau Ryfel Byd, er enghraifft. Yn ystod hanner cyntaf y cwrs, fe fyddwn yn canolbwyntio ar y 18fed a¿r 19eg Ganrif, ac yn dysgu am gyd-destun hanesyddol a chymdeithasol Ewrop ar drothwy¿r Oes Fodern. Edrychwn ar Oes Oleuedig, a¿r 19eg ganrif a¿r Oes Ramantaidd. Mae¿r ail dymor yn canolbwyntio ar yr ugeinfed ganrif a hyd at y presennol.

 • ML-227 War and Conflict in European Film (Modern Languages route)

  War and Conflict in European Film provides a detailed overview of the history of war and conflict in Europe from the early twentieth century to the present day as it is represented and expressed on film. Beginning with the origins of film-art fused with political expression, the module proceeds through the analysis of film movements and representative films to engage with and analyse the development of war and conflict in Europe as it is represented and expressed in relation to film narrative, aesthetics and genre. Encompassing both World Wars, the rise and fall of Communism, the often violent end of European colonialism, and the `oil wars¿ of recent decades, this module is of vital interest to all those with an interest in the history of Europe, the nature of war and conflict, and the response of film, the art form of the twentieth century, to these events and themes.

 • ML-321 Modern Languages Dissertation

  This module provides students with the opportunity to research one aspect of French, German, Italian or Hispanic culture in detail, and to present the findings of their research in a dissertation of 8000 words. The module will be taught by means of four practical seminars on research and writing skills, and through three formal supervision sessions with a dissertation supervisor. Your supervisor will help you to find a topic, suggest research strategies, agree a suitable title, discuss the structure of your dissertation, and will read closely and comment on one draft chapter. The topic may relate to a module you are doing at Level 3, provided that this does not involve a duplication of material and is agreed with the module coordinator in advance. The dissertations may be written in English, in your target language, or in Welsh (where Welsh-medium provision is available).

 • ML-M02 Fascism and Culture

  The module examines and compares ideological and cultural manifestations in European fascist regimes and their employment in the attempted creation of national communities and totalitarian orders. This is based on an analysis of a variety of primary sources, including literary and political texts, film and other visual materials. All works studied are in English translation, but comparison with the originals is encouraged where students have the appropriate foreign language expertise.

 • MLF100AW Cyflwyniad i Astudiaethau Diwylliannol Ffrangeg (A)

  Mae gwybodaeth am ddiwylliant Ffrainc yn rhan annatod o astudio'r iaith Ffrangeg. Er mwyn defnyddio'r iaith yn gywir ac yn hyderus, mae angen deall rhai o'r symudiadau pwysicach sydd wedi llywio hanes y wlad. Mae'r modiwl hwn yn eich cyflwyno i ddiwylliant Ffrainc o'r 12fed ganrif hyd at y18fed. Ar gyfer pob cyfnod, fe astudiwn ni destunau byrion sydd yn adlewyrchu'r gymdeithas, y gred a'r meddylfryd yn ystod y cyfnodau hynny, a byddwn yn lleoli'r rhain o fewn cyd-destun ehangach. Byddwn yn cyfeirio at gelf, bensaerniaeth a cherddoriaeth lle bo'n briodol. Ystyriwn sut y mae emosiynau dynol a dewisiadau moesol yn cael eu trin a'u trafod ar adegau gwahanol. Caiff fyfyrwyr gyngor ar sut i ysgrifennu am ddiwylliant ac ar sut i ddefnyddio ffynonellau, a byddant hefyd yn gwella eu sgiliau ieithyddol wrth ddarllen a thrafod.

 • MLF100B Introduction to French Culture (B)

  This module provides an insight into some of the key cultural movements and historical events which have shaped contemporary France, from the nineteen century to the present. The module examines the evolutions of the French Republic by introducing students to a wide variety of cultural forms, including a film, paintings, a novella, a short horror story and a novel. The module investigates defining historical periods and issues such as nineteenth-century France, the Second World War and the contemporary consequences of France's colonial past. The module provides students with the skills and foundation knowledge which they need to pursue further cultural and historical modules in French in more detail.

 • MLF100BW Cyflwyniad i Astudiaethau Diwylliannol Ffrangeg (B)

  Mae¿r modiwl hwn yn cynnig cipolwg ar rai o brif symudiadau diwylliannol a digwyddiadau hanesyddol allweddol sydd wedi ffurfio¿r Ffrainc gyfoes, o ddiwedd y ddeunawfed ganrif i¿r presennol. O dan thema eang Liberté, Egalité, Fraternité, bydd y modiwl yn archwilio datblygiad y Weriniaeth Ffrengig trwy astudio ffurfiau diwylliannol amrywiol, gan gynnwys ffilm, lluniau, stori arswyd fer a nofel fer. Mae¿r modiwl yn canolbwyntio ar gyfnodau a materion hanesyddol diffiniol fel Chwyldro 1789, Ffrainc y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yr Ail Ryfel Byd a syniadau ffeministaidd a dirfodol o¿r ugeinfed ganrif. Mae¿r modiwl yn darparu y sgiliau a gwybodaeth sylfaenol angenrheidiol er mwyn i fyfyrwyr allu dilyn modiwlau diwylliannol a hanesyddol Ffrengig eraill mewn mwy o fanylder.

 • MLF101W Ffrangeg i Ddechreuwyr I

  Mae'r modiwl hwn ar gyfer myfyrwyr sydd heb astudio'r iaith Ffrangeg o'r blaen neu sydd yn medru'r iaith ychydig. Bwriad y modiwl yw galluogi myfyrwyr i ddysgu geirfa sylfaenol ac i ddeall strwythurau gramadegol hanfodol er mwyn gallu cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Ffrangeg. Fe fydd myfyrwyr hefyd yn magu ymwybyddiaeth o ddiwylliant Ffrengig cyfoes trwy ddefnyddio ystod eang o ddeunyddiau. This module is designed for students with little or no previous knowledge of the French language. Its aim is to enable students to acquire a basic vocabulary and an understanding of fundamental grammatical structures so as to allow them to communicate in written and spoken French. Students will also acquire awareness of contemporary French culture from the range of materials used.

 • MLF160AW Iaith Ffrangeg 1A

  Mae'r modiwl hwn yn gosod sylfaen ar gyfer astudio Ffrangeg ar lefel uwch, a fydd yn galluogi myfyrwyr i feithrin y sgiliau sy'n angenrheidiol i ddefnyddio Ffrangeg mewn amgylchiadau cyffredinol a phroffesiynol. Nod y modiwl yw atgyfnerthu ac ymestyn y sgiliau iaith a ddatblygwyd gan fyfyrwyr wrth astudio Safon Uwch (neu gymhwyster cyfwerth) a hwyluso datblygiad eu hyfedredd ieithyddol. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu rhuglder a chywirdeb wrth ysgrifennu a siarad Ffrangeg, gan sefydlu dealltwriaeth ramadegol gadarn o'r iaith, ac ymestyn geirfa'r myfyrwyr i'w galluogi i ddarllen, ysgrifennu, dehongli a siarad am faterion sy'n berthnasol i gymdeithas a diwylliant Ffrengig cyfoes. Bydd y modiwl yn ceisio gwella cyflogadwyedd myfyrwyr drwy gyflwyno Ffrangeg Proffesiynol iddynt, gan ddarparu sylfaen yng ngeirfa a defnydd Ffrangeg ym myd gwaith. Cynhelir y dosbarthiadau yn Ffrangeg yn bennaf. Mae'r modiwl hwn yn cael ei astudio'n aml ar y cyd ag MLF160BW. Mae fersiwn cyfrwng Saesneg o'r modiwl hwn ar gael hefyd, sef MLF160A. This module is the foundation of advanced level study of French which will equip students with the skills needed to use French in day-to-day life and professional environments. The module aims to consolidate and extend the language skills developed by students at A level (or equivalent) and to facilitate their progress in linguistic competence. It concentrates on further developing fluency and accuracy in written and spoken French, establishing a firm grammatical understanding of the language, and extending students¿ vocabulary to read, write, interpret and speak about issues related to contemporary French society and culture. The module aims to enhance students¿ employability by providing a grounding in the vocabulary and use of French in contexts relating to the world of work. Classes are mainly conducted in French. It is typically taken in conjunction with MLF160B. There is also a Welsh-medium version of this module: MLF160AW.

 • MLF160BW Iaith Ffrangeg 1B

  Mae'r modiwl hwn yn gosod sylfaen ar gyfer astudio Ffrangeg ar lefel uwch, a fydd yn galluogi myfyrwyr i feithrin y sgiliau sy'n angenrheidiol i ddefnyddio Ffrangeg mewn amgylchiadau cyffredinol a phroffesiynol. Nod y modiwl yw atgyfnerthu ac ymestyn y sgiliau iaith a ddatblygwyd gan fyfyrwyr wrth astudio Safon Uwch (neu gymhwyster cyfwerth) a hwyluso datblygiad eu hyfedredd ieithyddol. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu rhuglder a chywirdeb wrth ysgrifennu a siarad Ffrangeg, gan sefydlu dealltwriaeth ramadegol gadarn o'r iaith, ac ymestyn geirfa'r myfyrwyr i'w galluogi i ddarllen, ysgrifennu, dehongli a siarad am faterion sy'n berthnasol i gymdeithas a diwylliant Ffrengig cyfoes. Bydd y modiwl yn ceisio gwella cyflogadwyedd myfyrwyr drwy gyflwyno Ffrangeg Proffesiynol iddynt, gan ddarparu sylfaen yng ngeirfa a defnydd Ffrangeg ym myd gwaith. Cynhelir y dosbarthiadau yn Ffrangeg yn bennaf. Mae'r modiwl hwn yn cael ei astudio'n aml ar y cyd ag MLF160AW. Mae fersiwn cyfrwng Saesneg o'r modiwl hwn ar gael hefyd, sef MLF160B. This module is the foundation of advanced level study of French which will equip students with the skills needed to use French in day-to-day life and professional environments. The module aims to consolidate and extend the language skills developed by students at A level (or equivalent) and to facilitate their progress in linguistic competence. It concentrates on further developing fluency and accuracy in written and spoken French, establishing a firm grammatical understanding of the language, and extending students¿ vocabulary to read, write, interpret and speak about issues related to contemporary French society and culture. The module aims to enhance students¿ employability by providing a grounding in the vocabulary and use of French in contexts relating to the world of work. Classes are mainly conducted in French. It is typically taken in conjunction with MLF160A. There is a Welsh-medium version of this module: MLF160BW.

 • MLF210W Gweithdy Cyfieithu

  Mae¿r modiwl hwn yn gyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau cyfieithu ac i gryfhau eu dealltwriaeth o ramadeg a geirfa'r iaith Ffrangeg. Bydd ffocws ar strwythurau¿r iaith, ei chystrawen, ei nodweddion geirfaol a discwrsaidd trwy gyfieithu o¿r Ffrangeg i¿r Gymraeg ac i¿r Saesneg. Bydd cyfryngau gwahanol yn cael eu defnyddio gan gynnwys testunau ysgrifenedig, safleoedd we a rhaglenni dogfennol / ffilm. Bydd disgwyl i fyfyrwyr nid yn unig gwblhau cyfres o gyfieithiadau, ond i fyfyrio ar y broses gyfieithu ei hun. Bydd datblygu technegau a strategaethau cyfieithu yn allweddol i¿r cwrs. Fe fydd y modiwl hefyd yn gweithio ar gryfhau dealltwriaeth y myfyriwr o nodweddion unigryw nid yn unig y Ffrangeg a¿r Gymraeg, ond y Saesneg hefyd, a sut i gyfnewid y gwahaniaethau hyn wrth gyfieithu. Trwy weithio¿n amlieithog - rhwng y Ffrangeg, y Gymraeg a¿r Saesneg - a gyda¿r amrywiaeth o gyfryngau hyn, bydd y modiwl yn rhoi dealltwriaeth well i¿r myfyriwr o rwystrau¿r cyfieithydd proffesiynol, ond sut i oresgyn yr anawsterau hyn drwy ganolbwyntio ar strategaethau cyfieithu. Bydd yn flas ar waith cyfieithwyr ac fe fydd yn baratoad cadarn ar gyfer gweithle amlieithog y byd modern.

 • MLF307A Love, Lust and the Meaning of Life: A Theme in French Literature

  This module examines key works of French literature from the Middle Ages to the twentieth century. Although all very different, each one centres on a profound examination of the human condition and takes human sexuality as a key (although not always exclusive) focus for study. The module should enhance your knowledge of French literature in general, as well as giving you a more detailed knowledge of the particular works under study. It should improve your reading and comprehension skills in French and your abilities in analysis and organization of material, as well as providing you with the skills to offer close readings of key texts from different eras and to engage critically with the concept of literary evolution via the study of the course's central themes.

 • MLF310W Gweithdy cyfieithu 3

  Mae¿r modiwl hwn yn gyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau cyfieithu ac i gryfhau eu dealltwriaeth o ramadeg a geirfa'r iaith Ffrangeg. Mae¿n parhau gyda¿r gwaith a wnaethpwyd yn y Gweithdy Cyfieithu 2 (ond nid yw 'n angenrheidiol bod myfyrwyr wedi astudio¿r modiwl hwnnw). Bydd y gwaith yn seiliedig ar dossier sydd yn cynnwys gwahanol fathau o destunau - testunau llenyddol, newyddiadurol ac o¿r rhyngrwyd yn ogystal â ffilm a rhaglenni dogfennol - ar agweddau gwahanol o gymdeithas Brydeinig a Ffrengig. Caiff pob cyfieithiad ei gyflwyno gyda chyfarwyddiadau tebyg i¿r hyn sy¿n cael ei roi i gyfieithwyr proffesiynol. Yn ystod y dosbarthiadau, bydd cyfle i drafod strategaethau cyfieithu, a¿r rhwystrau a wynebwyd a'r dewisiadau a gymerwyd. Bydd disgwyl i fyfyrwyr nid yn unig gwblhau cyfres o gyfieithiadau, ond hefyd i fyfyrio ar y broses gyfieithu ei hun. Bydd datblygu technegau a strategaethau cyfieithu yn allweddol i¿r cwrs. Fe fydd y modiwl hefyd yn gweithio ar gryfhau dealltwriaeth y myfyriwr o nodweddion unigryw nid yn unig y Ffrangeg a¿r Gymraeg, ond hefyd y Saesneg, a sut i gyfnewid y gwahaniaethau hyn wrth gyfieithu. Trwy weithio¿n amlieithog - rhwng y Ffrangeg, y Gymraeg a¿r Saesneg - a gyda¿r amrywiaeth o gyfryngau hyn, bydd y modiwl yn rhoi dealltwriaeth well i¿r myfyriwr o rwystrau¿r cyfieithydd proffesiynol, ond sut i oresgyn yr anawsterau hyn drwy ganolbwyntio ar strategaethau cyfieithu. Bydd yn flas ar waith cyfieithwyr ac fe fydd yn baratoad cadarn ar gyfer gweithle amlieithog y byd modern.

 • MLF325 France and the Second World War: Legacies of the Dark Years

  The module focuses on 21st century legacies of the Second World War in France, in particular written and filmic representations and contemporary memory politics.

 • MLF325W Ffrainc a'r Ail Ryfel Byd: Hanes yr Oesoedd Tywyll

  To be confirmed.

 • MLF330AW Iaith Gyffredinol Ffrangeg 3A

  Mae'r modiwl hwn yn cynnig ymarfer a datblygiad sgiliau cyfieithu o'r Ffrangeg i'r Gymraeg a'r Saesneg, ysgrifennu yn y Ffrangeg (a sgiliau ysgrifennu traethawd yn benodol), a sgiliau llafar a chyfathrebu trwy gyfrwng y Ffrangeg. Bydd gyfle i ymarfer tasgau'r module trwy ddosbarthiadau ysgrifennu a llafar, bydd cefnogaeth bellach ar gael i chi bydd yn dyfnhau eich gwybodaeth a dealltwriaeth o ramadeg trwy'r gweithdai gramadeg. Yn ogystal, bydd y sesiynau hyn yn cyflwyno agweddau newydd o ramadeg y Ffrangeg i chi. Yn ystod y modiwl hwn, bydd y gweithdai gramadeg yn canolbwyntio ar: amseroedd, moddau, lleisiau ayyb.

 • MLF330BW Iaith Gyffredinol Ffrangeg 3B

  Mae'r modiwl hwn yn cynnig ymarfer a datblygiad sgiliau cyfieithu o'r Ffrangeg i'r Gymraeg a'r Saesneg a sgiliau llafar a chyfathrebu trwy gyfrwng y Ffrangeg. Bydd gyfle i ymarfer tasgau'r module trwy ddosbarthiadau ysgrifennu a llafar, bydd cefnogaeth bellach ar gael i chi bydd yn dyfnhau eich gwybodaeth a dealltwriaeth o ramadeg trwy'r gweithdai gramadeg. Yn ogystal, bydd y sesiynau hyn yn cyflwyno agweddau newydd o ramadeg y Ffrangeg i chi. Yn ystod y modiwl hwn, bydd y gweithdai gramadeg yn canolbwyntio ar elfennau gramadegol tu hwnt i ferfau a strwythurau gramadegol eraill (ffurf cwestiynau, negyddu a chystrawen).

Supervision

 • How is Wales depicted in French,German and Dutch travel guidebooks between 1840 and 2010, and in what way do these images differ in their translations? Wales in Continental Guidebooks (1850-2013): A Country on the Imaginative Periphery (current)

  Student name:
  PhD
  Other supervisor: Prof Daniel Williams