RICHARD BURTON CENTRE SEMINAR SERIES
SEMINARAU CANOLFAN RICHARD BURTON

Penyberth@75

On Monday, 12 December,  the Richard Burton Centre for the Study of Wales presents a special event to mark 75 years since one of the most significant events in modern Welsh history. In 1936, Saunders Lewis lost his job as a lecturer at Swansea University as a result of having set fire to a military installation at Penyberth along with D J Williams and Lewis Valentine. To mark this event the Burton Centre is hosting a seminar and discussion with some of the foremost experts on the work and ideas of Saunders Lewis.

Professor Tudur Hallam from Swansea University will discuss the plays of Saunders Lewis in the light of  Penyberth, with particular focus on Buchedd Garmon. Dr Robert Rhys, also from Swansea University's Academi Hywel Teifi  will look at the relationship between Saunders Lewis and D J Williams, and Dr. Pyrs Gruffudd, of the  Department of Geography at Swansea University, will discuss the influence of landscape and territory on ideas of place and identity in the 1930s. Dr Simon Brooks of the School of Welsh at Cardiff University will draw on the work of the Slofenian Slavoj Žižek in discussing the political philosophy of Saunders Lewis.

Each speaker will present a paper of approximately 15 minutes,  followed by a discussion chaired by the director of the Richard Burton Centre, Dr. Daniel G. Williams.

 Dr Williams said:

 '75 Years since his expulsion from the University of Wales, Swansea, this is an opportunity to return to Saunders Lewis, one of the most controversial and fascinating figures of twentieth century Wales. The act of ‘the three' still raises questions relating to ethics, justice, nation and territory, and the discussion on these themes will bring a busy season of activities at the Richard Burton Centre to a rousing finale. '

 The event will be held on Monday December 12 from 4:00 to 6:00 pm in Conference Room (B03), Ground Floor, Callaghan Building, Swansea University. Admission is free and everyone is welcome. This is a Welsh language event, with simultaneous translation into English.

For further information contact:

Dr. Daniel G. Williams, Director, Richard Burton Centre

daniel.g.williams@swansea.ac.uk.
http://richardburtoncentre.blogspot.com/

Ffôn: (+44) 1792 295622

***********************************************************

Cofio Penyberth@75

Ar ddydd Llun Rhagfyr 12fed mae Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton yn cyflwyno digwyddiad arbennig i nodi 75 mlynedd ers un o ddigwyddiadau mwyaf arwyddocaol hanes diweddar Cymru.  Yn 1936, collodd Saunders Lewis ei swydd fel darlithydd ym Mhrifysgol Abertawe yn sgil llosgi’r ysgol fomio ym Mhenyberth gyda DJ Williams a Lewis Valentine. I nodi’r digwyddiad hwn a‘i arwyddocâd i hanes, llên a gwleidyddiaeth Cymru mae  Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton yn cynnal seminar a thrafodaeth gyda rhai o’r arbenigwyr mwyaf blaenllaw ar waith a syniadaeth Saunders Lewis.

Bydd yr Athro Tudur Hallam o Brifysgol Abertawe yn cyflwyno dramâu Saunders Lewis, yng ngoleuni Penyberth, gan ganolbwyntio’n arbennig ar Buchedd Garmon.  Bydd Dr Robert Rhys, hefyd o adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe yn edrych ar berthynas Saunders Lewis a DJ Williams a Dr Pyrs Gruffudd o Adran Daearyddiaeth Prifysgol Abertawe yn trafod dylanwad tirwedd a thiriogaeth ar syniadau o hunaniaeth. Bydd Dr Seimon Brooks o Adran y Gymraeg Prifysgol Caerdydd yn canolbwyntio ar athroniaeth wleidyddol gan addasu gwaith y Slofeniad Slavoj Žižek er mwyn taflu goleuni ar syniadaeth Saunders Lewis.

Bydd pob siaradwr yn cyflwyno papur o ryw 15 munud ac fe fydd trafodaeth yn dilyn wedi ei chadeirio gan gyfarwyddwr Canolfan Richard Burton, Dr Daniel G. Williams.

Dywedodd Dr Williams:

‘75 mlynedd ers ei ddiarddel o Brifysgol Abertawe, dyma gyfle i ddychwelyd at un o ffigyrau mwyaf dadleuol a diddorol Cymru’r ugeinfed ganrif. Mae gweithred ‘y tri’ yn dal i godi cwestiynau ynglyn â moeseg, cyfiawnder, cenedl a thiriogaeth ac fe fydd y drafodaeth ar y themâu yma yn glo campus i dymor prysur  o weithgareddau yng Nghanolfan Richard Burton.’ 

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal ar Ddydd Llun Rhagfyr 12fed o 4.00- 6.00 pm yn Ystafell Gynadledda (B03), Llawr Isaf, Adeilad Callaghan, Prifysgol Abertawe. Mae mynediad am ddim ac mae croeso i bawb. Bydd y digwyddiad yn Gymraeg gydag offer cyfieithu i’r Saesneg.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â

Daniel Williams,  Cyfarwyddwr Canolfan Richard Burton

daniel.g.williams@swansea.ac.uk.
http://richardburtoncentre.blogspot.com/

 Yr Adran Saesneg, Prifysgol Abertawe Ffôn: (+44) 1792 295622