A diverse range of speakers to feature at the 2016 NAASWCH Conference

A former First Minister of Wales, a Welsh Emmy nominated actor and a prize winning Welsh poet are among the speakers at the 2016 NAASWCH Conference held at Harvard University this week.

Richard Burton blocks thin

NAASWCHNAASWCH (North American Association for the Study of Welsh Culture and History) is a multidisciplinary association of scholars, teachers and individuals dedicated to advancing scholarship on Welsh studies, supporting the study of Welsh-American culture and fostering international bonds between scholars, teachers and the Welsh-American community.

Towards these ends, NAASWCH holds a biennial conference where scholars of history, literature, language and the arts present and discuss the results of their research.

The 2016 Conference has been organized by Professor Daniel G. Williams, Director of Swansea University’s Richard Burton Centre for the Study of Wales and currently President of NAASWCH. Professor Williams holds an MA from the Department of Celtic Languages at Harvard.  Co-organiser of the conference is Dr Melinda Gray, Secretary of NAASWCH, who also studied at Harvard, specialising in Comparative Literature. 

One of the keynote speakers at the 2016 Conference is Rhodri Morgan, First Minister for Wales from 2000 - 2009,  who will be discussing whether the UK is 'breaking up' and the way ahead for Wales in a timely session sponsored by Swansea University.

Emmy nominated actor Matthew Rhys is giving the Richard Burton Annual Lecture at the Conference entitled 'From House of America to The Americans' where he will explore in conversation with Prof Williams his career from Ed Thomas’s lacerating depiction of post-industrial Wales to his award-nominated role as a Cold War spy, via his portrayal of the Welsh icon Dylan Thomas (this event is open to conference delegates only).  Also contributing to the conference will be award winning poet and author Menna Elfyn who will be discussing her new biography of Eluned Phillips, the only woman to have won the National Eisteddfod’s Crown for poetry twice during the Twentieth Century.

Other keynote speakers at the three day Conference include the Irving Babbitt Professor of Comparative Literature and Professor of English and American Literature and Language at Harvard University, Marc Shell and Sarah Prescott, Rendell Professor at Aberystwyth University, whose lectures are sponsored by the Learned Society of Wales and Aberystwyth University respectively. Other sponsors of the conference include the Open University and the Welsh Government Offices in New York. 

The world-famous Harvard Book Store will have Welsh volumes on display during the week of the Conference when over 100 delegates will gather at Harvard University for the event.

Professor Daniel Williams said:  'Welsh Studies has long been a poor relation to Irish and Scottish Studies in the USA. This conference, with over 100 delegates from across Europe and the USA aims to rectify that state of affairs. The calibre and status of the contributors and papers will make this a landmark event in the field of Welsh Studies.'

Further details: http://www.swansea.ac.uk/naaswch2016/programme/

 

Mae cyn-Brif Weinidog Cymru, actor sydd wedi ei enwebu ar gyfer gwobr Emmy ac un o feirdd cyfoes mwyaf adnabyddus Cymru ymhlith y siaradwyr yng Nghynhadledd NAASWCH 2016 a gynhelir ym Mhrifysgol Harvard yr wythnos hon.

Mae NAASWCH (Cymdeithas Gogledd America ar gyfer Astudio Diwylliant a Hanes Cymru) yn gymdeithas amlddisgyblaethol o ysgolheigion, athrawon ac unigolion sy'n ymroddedig i hyrwyddo ysgolheictod mewn astudiaethau Cymreig, gan gefnogi astudiaeth o ddiwylliant Cymreig-Americanaidd a meithrin cysylltiadau rhyngwladol rhwng ysgolheigion, athrawon a'r gymuned Gymreig-Americanaidd.

I’r perwyl yma, mae NAASWCH yn cynnal cynhadledd bob dwy flynedd er mwyn i ysgolheigion ym meysydd hanes, llenyddiaeth, iaith a'r celfyddydau gyflwyno a thrafod canfyddiadau eu hymchwil.

Mae Cynhadledd 2016 wedi cael ei threfnu gan yr Athro Daniel G. Williams, Cyfarwyddwr Canolfan Astudaiaethau Cymreig Richard Burton Prifysgol Abertawe ac sydd ar hyn o bryd yn Llywydd NAASWCH. Mae cysylltiad yr Athro Williams gyda Phrifysgol Harvard yn deillio o’i gyfnod fel myfyriwr MA yn yr Adran Geltaidd yn Harvard. Cyd-drefnydd y gynhadledd yw Dr Melinda Gray, Ysgrifennydd NAASWCH, sydd hefyd wedi astudio yn Harvard, gan arbenigo mewn Llenyddiaeth Gymharol.

Un o'r prif siaradwyr yng Nghynhadledd 2016 yw Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru, 2000-2009, a fydd yn trafod a yw'r DU yn dadfeilio, a'r ffordd ymlaen ar gyfer Cymru,  mewn sesiwn amserol a noddir gan Brifysgol Abertawe.

Mae’r actor Matthew Rhys, a enwebyd yn ddiweddar ar gyfer gwobr Emmy, yn traddodi Darlith Flynyddol Richard Burton yn y Gynhadledd : 'From House of America to The Americans'.  Bydd yn sgwrsio gyda'r Athro Williams am ei yrfa sy’n cwmpasu ei rôl yn ffilm  Ed Thomas am y Gymru ôl-ddiwydiannol hyd at ei rôl fel ysbïwr y Rhyfel Oer yng nghyfres The Americans, gan gynnwys ei bortreadau o’r eicon Cymreig Dylan Thomas (ar agor i gynrychiolwyr cynadleddau yn unig).  Hefyd yn cyfrannu at y gynhadledd bydd y bardd a'r awdur adnabyddus Menna Elfyn a fydd yn trafod ei chofiant newydd o Eluned Phillips, yr unig ferch i ennill Coron yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith yn ystod yr Ugeinfed Ganrif.

Prif siaradwyr eraill y Gynhadledd dridiau o hyd yw’r Athro Marc Shell o Adran Lenyddiaeth Gymharol Prifysgol Harvard, a Sarah Prescott, Athro Rendell Prifysgol Aberystwyth. Mae eu darlithoedd hwythau yn cael eu noddi gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru a Phrifysgol Aberystwyth. Mae noddwyr eraill y gynhadledd yn cynnwys y Brifysgol Agored a Swyddfa Llywodraeth Cymru yn Efrog Newydd.

Bydd siop lyfrau fyd-enwog yr Harvard Bookstore yn arddangos cyfrolau Cymreig yn ystod wythnos y Gynhadledd pan fydd dros 100 o gynadleddwyr yn ymgasglu ym Mhrifysgol Harvard ar gyfer y digwyddiad.

Dywedodd yr Athro Daniel Williams: 'Nid yw Astudiaethau Cymreig wedi cael yr un sylw ag   Astudiaethau Gwyddeleg ac Albanaidd yn yr Unol Daleithiau. Mae'r gynhadledd hon, gyda dros 100 o gynadleddwyr o bob rhan o Ewrop a'r Unol Daleithiau yn cyfrannu iddi,  yn ceisio unioni'r sefyllfa. Bydd safon a statws y cyfranwyr a’r papurau yn sicrhau bod hwn yn ddigwyddiad hanesyddol ym maes Astudiaethau Cymreig.'

Manylion pellach: http://www.swansea.ac.uk/naaswch2016/programme/