24/9: Swansea University briefing at the National Assembly - 'CorCenC - constructing a Welsh National Corpus'

On 24 September 2013, a team of researchers will give a bi-lingual briefing at the National Assembly.

RIAH thin image bar

 ‘CorCenC – constructing a Welsh National Corpus’

This briefing discusses an ambitious five year project to create the first national contemporary corpus of Welsh.  The CorCenC project will reflect the use of the Welsh language in a wide variety of mediums and will run to an estimated ten million words.  The first part of the briefing will discuss what a corpus is and the design of CorCenC.  It will introduce the issues it raises for policy makers and welcomes feedback on how it may be developed for maximum government and public benefit. 

The briefing will also report on the preliminary results of research on e-language uses of Welsh in blogs and tweets.  This considers how Welsh is adapting to the electronic domain, including what registers of Welsh are used and questions of when and how a borrowing from English becomes naturalised and accepted into Welsh. 

Prof Tess Fitzpatrick is an expert on lexical acquisition and vocabulary knowledge assessment tools in the School of English, Communication and Philosophy at Cardiff University; Dr Dawn Knight is a corpus linguist in the School of Education, Communication and Language Sciences at Newcastle University; and Steve Morris has recently completed research on core vocabularies for adult L2 Welsh speakers in the Dept of Welsh/Academi Hywel Teifi, Swansea University.  

 

CorCenC – creu Corpws Cenedlaethol Cymraeg’

Mae'r sesiwn friffio hon yn trafod prosiect uchelgeisiol pum mlynedd o hyd i greu corff cyfoes cenedlaethol o’r Gymraeg. Bydd y prosiect CorCenC yn adlewyrchu ar ddefnyddio'r Gymraeg mewn amrywiaeth eang o gyfryngau a bydd yn cynnwys swm amcangyfrifedig o ddeg miliwn o eiriau. Bydd rhan gyntaf y sesiwn friffio'n trafod beth yw corff a sut y mae CorCenC wedi'i ddylunio. Bydd yn cyflwyno'r materion y mae'n eu codi i wneuthurwyr polisïau ac yn croesawu adborth ar sut y gellir ei ddatblygu er budd uchafswm i lywodraeth a'r cyhoedd.

Bydd y sesiwn friffio hefyd yn adrodd ar ganlyniadau cychwynnol ymchwil ar ddefnydd e-iaith o'r Gymraeg mewn blogiau a tweets. Bydd hyn yn ystyried sut y mae'r Gymraeg yn addasu i'r parth electronig, gan gynnwys pa gywair o'r Gymraeg a ddefnyddir a phryd a sut y daw benthyg o'r Saesneg yn naturiol ac yn dderbyniol yn y Gymraeg.

Mae'r Athro Tess Fitzpatrick yn arbenigwr ym maes caffael geiriol ac offer asesu gwybodaeth geirfaol yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd; Mae Dawn Knight yn ieithydd yn yr Ysgol Addysg, Cyfathrebu a'r Gwyddorau Ieithyddol ym Mhrifysgol Newcastle; ac mae Steve Morris newydd gwblhau ymchwil ar eirfaoedd craidd ar gyfer siaradwyr Cymraeg L2 sy'n oedolion yn Adran y Gymraeg/Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe. 

 

The briefing will begin at 12.30 pm, and will be chaired by Professor Jonathan Bradbury, who organises the briefings on behalf of the Research Institute of Arts and Humanities (RIAH) and Swansea University and which are sponsored by Julie James AM for Swansea West.

For further details, and to register for a place at the briefing, please contact Helen Baldwin at RIAH, Swansea University at h.baldwin@swansea.ac.uk

(Translation will be available).