Call for papers.

Graduate Centre blocks thin

Arts and Humanities Postgraduate Conference
in association with Development and Training Services, APECS
10 October 2014

‘The Self and the Other’

‘The Self and the Other’ is a cross disciplinary conference showcasing contemporary postgraduate research in the Arts and Humanities at Swansea University.  It offers students an opportunity to present their research in a supportive academic environment and to publicise their research to new audiences.

Papers will interrogate the concepts of the self and the other by exploring innovative ways in which the themes may be applied to research in the Arts and Humanities.

Topics may include the following:

 • Identity in multicultural societies
 • Minorities and majorities; social inclusion/exclusion
 • Digital Humanities
 • Migration; displacement
 • Conflict, resistance, revolution and resolution
 • Postmodernism / deconstruction
 • Fragmentation / distortion
 • Representing ‘otherness’  - memory, witnessing, authority, authenticity
 • Adaptation and evolution
 • Echoes and repercussion
 • Power Relations - marginalised individuals, ‘powerless’ individuals
 • Archetypes and stereotypes

Abstracts should be approximately 250 words in length. Please include your title, abstract, name, student number and department and send to e.canning@swansea.ac.uk.

Deadline for submission of abstracts: Friday 1st August 2014

Authors of papers accepted for presentation will be invited to submit their work for publication in a volume of conference proceedings.

For further information please contact Dr Elaine Canning, Deputy Director, RIAH, Room 405c, 4th Floor, Keir Hardie Building

Email: e.canning@swansea.ac.ukTel: 01792 513025

 ****************************************

Cynhadledd Ôl-raddedig Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau
m
ewn cydweithrediad â’r Gwasanaethau Datblygu a Hyfforddiant, y Ganolfan Gwella Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol
10 Hydref 2014

‘Yr Hunan a’r Llall’

Cynhadledd traws-ddisgyblaethol yn arddangos gwaith ymchwil myfyrwyr ôl-raddedig cyfoes y Celfyddydau a’r Dyniaethau yw ‘Yr Hunan a’r Llall’.  Mae’n cynnig cyfle i fyfyrwyr gyflwyno eu hymchwil mewn amgylchedd academaidd cefnogol ac i rannu eu hymchwil â chynulleidfaoedd newydd.

Bydd y papurau yn cwestiynu cysyniadau am yr hunan a’r llall drwy archwilio dulliau arloesol o ddefnyddio’r themâu hyn mewn gwaith ymchwil yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Gall bynciau gynnwys y canlynol:

 • Hunaniaeth mewn cymdeithasau amlddiwylliannol
 • Lleiafrifoedd a mwyafrifoedd; cynhwysiad/gwaharddiad cymdeithasol
 • Dyniaethau digidol
 • Mudo; symud
 • Gwrthdaro, gwrthsafiad, chwyldro a phenderfyniad
 • Ôl-foderniaeth / dadadeiladu
 • Darnio / aflunio
 • Cynrychioli’r ‘arwahanrwydd’ – cof, gweld, awdurdod, dilysrwydd
 • Cyfaddasu ac esblygu
 • Atseiniau ac adleisiau
 • Cysylltiadau grym – unigolion ar y cyrion, unigolion ‘di-rym’
 • Archdeipiau a stereoteipiau

Dylai’r crynodebau gynnwys oddeutu 250 o eiriau.  Dylech gynnwys y teitl, y crynodeb, eich enw, rhif myfyriwr a’ch adran a’u hanfon i e.canning@abertawe.ac.uk

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno crynodeb: dydd Gwener 1 Awst 2014

Bydd awduron papurau sy’n cael eu dewis yn cael eu gwahodd i gyflwyno eu gwaith ar gyfer ei gyhoeddi mewn cyfrol o bapurau’r gynhadledd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Elaine Canning, Dirprwy Gyfarwyddwr, RIAH, Ystafell 405c, 4ydd Llawr, Adeilad Keir Hardie

E-bost: e.canning@abertawe.ac.ukFfôn: 01792 513025