Gwenno Ffrancon

Gwenno Ffrancon 300

(English translation below)

Dr Gwenno Ffrancon yw Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi, yr academi sy’n arwain darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws y pynciau a gynigir ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Gwenno’n gweithio ar draws y Brifysgol i ysgogi darpariaeth newydd mewn meysydd amrywiol megis Peirianneg, Nyrsio, Cysylltiadau Cyhoeddus a Meddygaeth ac mae’n gweithio i gryfhau a sefydlogi'r hyn sydd yn bodoli eisoes. Trwy gydweithio gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gwelwyd datblygiadau cyffrous ar gampws Prifysgol Abertawe sydd nid yn unig yn cyfoethogi profiadau addysgol ein myfyrwyr ond sydd hefyd yn ymestyn cyrhaeddiad y Gymraeg mewn pynciau ar lefel addysg uwch.

Nod yr Academi yw ysbrydoli myfyrwyr i fanteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael i astudio trwy'r Gymraeg, i gyfoethogi eu profiadau addysgol ac i gynyddu eu sgiliau cyflogadwyedd. Wrth gyflawni’r gwaith hwn mae Gwenno yn rhoi cryn bwyslais ar hybu ac amlygu lleisiau merched, boed yn fyfyrwyr neu’n aelodau staff, o fewn addysg uwch.

Yn ogystal, mae Gwenno yn bennaeth ar adrannau y Gymraeg a'r Cyfryngau cyfrwng Cymraeg ac hefyd mae â gofal dros Ganolfan Cymraeg i oedolion De-orllewin Cymru. Elfen arall o waith Gwenno yw trefnu presenoldeb Prifysgol Abertawe yn yr Eisteddfodau Cenedlaethol a datblygu proffil y Brifysgol fel sefydliad arweiniol yn y Gymraeg yng Nghymru a thu hwnt. Trwy hyn oll, ei nod yw amlygu’r iaith Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe a chyfraniad y sefydliad i ddatblygiad a ffyniant yr iaith a’i diwylliant.

Magwyd Gwenno ym Mlaenplwyf, Aberystwyth. Graddiodd â BA yn y Gymraeg a PhD mewn Astudiaethau Ffilm o Brifysgol Aberystwyth.

Fe’i penodwyd yn Ddarlithydd Ffilm ym Mhrifysgol Bangor yn 2003 ac yna i Brifysgol Abertawe yn 2005. Fe’i dyrchafwyd yn Uwch Ddarlithydd/Athro Cysylltiol yn 2009 ac yna yn Gyfarwyddwr yr Academi yn 2011.

Mae’n arbenigwraig ar hanes ffilm, y cyfryngau ac animeiddio yng Nghymru, yn sefydlydd a chyd-olygydd (2004-2014) Cyfrwng: Wales Media Journal. Hi yw awdur y cyfrolau 'Cyfaredd y Cysgodion: Delweddu Cymru a'i Phobl ar Ffilm, 1935-51' (GPC, 2004) a 'Llais i'w Genedl: John Roberts Williams' (Gwynedd, 2008), ac amrywiol erthyglau eraill ar hanes ffilm a’r cyfryngau yng Nghymru.

Mae’n gefnogwraig frwd o Swansea City FC ac yn mwynhau darllen, gwylio ffilmiau a choginio. Bellach, mae Gwenno wedi magu gwreiddiau yng Nghwm Tawe gyda'i gŵr a'u mab pedair oed a merch blwydd oed.


Dr Gwenno Ffrancon leads the Welsh-medium teaching provision across the subject-areas at Swansea University as Director of Academi Hywel Teifi. Gwenno works across the University to encourage new provision within a variety of disciplines such as Engineering, Nursing, Public Relations and Medicine as well as supporting and consolidating the existing provision. Through working in collaboration with the Coleg Cymraeg Cenedlaethol, exciting new developments have been experience on Swansea University’s campus and not only in terms of enriching student experience but in terms of extending the reach of the Welsh language in a variety of subject-areas at higher education level.

The Academi aims to inspire students to make the most of opportunities available to study through the medium of Welsh to enrich their educational experience and to improve employability prospects. In accomplishing this work, Gwenno places great emphasis on promoting and highlighting the voices of women, whether as students or staff members, within higher education.

In addition, Gwenno is head of the Welsh department and Welsh-medium Media Studies department and oversees the South-west Wales Welsh for Adults Centre. Another aspect of Gwenno’s work is to promote Swansea University at National Eisteddfodau and to enhance the profile of the University as a leading institution working through the medium of Welsh in Wales and beyond. Through this work, her aim is to draw attention to the Welsh language at Swansea University and the institution’s contribution to the development and prosperity of the language and its culture.

Gwenno originates from Blaenplwyf, Aberystwyth. She graduated with a BA in Welsh and PhD in Film Studies from Aberystwyth University and was appointed a Lecturer in Film at Bangor University in 2003. She moved to Swansea in 2005, was promoted to Senior Lecturer/Associate Professor in 2009 and became Director of Academi Hywel Teifi in 2011.

Gwenno is an expert in the history of film, media and animation in Wales and she is founder and co-editor (2004-2014) of Cyfrwng: Wales Media Journal. She is author of ‘Cyfaredd y Cysgodion: Delweddu Cymru a’i Phobl ar Ffilm, 1935-51 (GPC,2004) and ‘Llais i’w Genedl: John Roberts Williams’ (Gwynedd, 2008) in addition to numerous articles of the history of film and media in Wales.

She is a staunch supporter of Swansea City FC and enjoys reading, watching films and cooking. Gwenno has settled in the Swansea Valley with her husband their 4-year old son and 1-year old daughter.