3rd place University of the Year

entrepreneurwelsh1

3rd place University of the Year

CWRDD Â Nathan

Cyn-fyfyriwr Economeg,
Entrepreneur Cymdeithasol,
CEO Rewise Foundation

“RYDW I’N ENTREPRENEUR

Pan oeddwn i yn yr ysgol, doedd neb yn fy annog i fynd i’r brifysgol, ond dwi mor falch fy mod i wedi goresgyn fy ofn cychwynnol.

Newidiodd Abertawe fy agwedd tuag at fywyd. Nawr, dwi’n rhedeg dau gwmni, yn aelod o fyrddau dau gwmni arall ac yn teithio’r byd, a dwi wedi cwrdd â’r Teulu Brenhinol a Phrif Weinidog y DU.

Wrth astudio Economeg, agorwyd fy meddwl i’r potensial anferth sydd gan bawb. O fewn misoedd i gychwyn fy ngradd, roeddwn i wedi sefydlu fy musnes cyntaf yn hyrwyddo digwyddiadau cerddoriaeth gyda’m ffrind gorau.

Mae gen i atgofion melys o fod yn DJ ar y campws, ac yn ystod fy ail a’m trydedd flwyddyn, chwaraeais mewn gwyliau a chlybiau nos ar draws y DU. Ond fy mreuddwyd pennaf oedd defnyddio cerddoriaeth ac ennill bywoliaeth trwy wneud rhywbeth cadarnhaol ar gyfer y gymuned.

Roedd cwrdd â ffrindiau newydd o bedwar ban y byd, ynghyd â’r agwedd gadarnhaol yn Abertawe yn ysbrydoliaeth go iawn. Dwi’n ddyslecsig, ond doeddwn i ddim wedi cael diagnosis cyn dechrau yn y brifysgol. Mae Abertawe wedi rhoi i mi’r hyder, y sgiliau a’r amgylchedd i wireddu fy mreuddwydion.

Heddiw, mae fy nghwmnïau a’m sefydliad elusennol yn rhannu un peth – maen nhw’n rhoi hyder i bobl i wella eu bywydau, yn union fel y gwnes i.

Dwi wedi ennill sawl gwobr busnes, wedi bod yn llysgennad i Ymddiriedolaeth y Tywysog ac wedi cwrdd â Richard Branson, ond dwi ddim wedi cyflawni fy holl uchelgeisiau - o bell ffordd. Mae gen i gant o freuddwydion eraill i weithio arnynt cyn y byddaf yn fodlon fy myd.

Y tro cyntaf i mi syrffio ar benrhyn Gŵyr, roeddwn i’n gwybod y byddai’n anodd gadael. Nawr, rwy’n gyfarwyddwr ysgol syrffio i bobl anabl. Tonnau gwych, pobl wych a harddwch Gŵyr – mae’r cyfan gan Brifysgol Abertawe.”

Mae gen i gant o freuddwydion eraill i weithio arnynt cyn y byddaf yn fodlon fy myd.quoteclose

Nathan

quoteopen

ASTUDIO RHEOLAETH YM MHRIFYSGOL ABERTAWE

Mae’r Ysgol Reolaeth yn cynnig ystod o raglenni israddedig ar draws meysydd busnes/rheolaeth, cyfrifeg/cyllid ac economeg. Mae ein holl raglenni’n cynnig llwybr carlam i lefel uchaf busnes modern neu sefydliadau polisi. Mae’r rhaglenni hyn yn elwa o ystod o achrediadau proffesiynol.

DARGANFOD MWY: YR YSGOL REOLAETH

MAE PRIFYSGOL YN FWY NA LLE I DDYSGU – MAE’N LLE I FYW!

Mae’r ffordd o fyw ar ein campws yn meithrin cymuned groesawgar, gosmopolitan sy’n cynnig rhywbeth i bawb.

DARGANFOD MWY: BYWYD MYFYRIWR

EIN LLEOLIAD UNIGRYW

Yn dafliad carreg o ganol y ddinas, mae Campws y Bae wrth y traeth,
ac mae Campws Parc Singleton wedi’i amgylchynu gan barcdir aeddfed a gerddi botaneg. Mae’r ddau ar gyrion penrhyn hardd Gŵyr.

DARGANFOD MWY: EIN LLEOLIAD UNIGRYW

CYMORTH MYFYRWYR

I lawer o bobl, mae’r brifysgol yn lle i wneud ffrindiau oes, ennill llwyth o brofiad, cael addysg wych a datblygu sgiliau ar gyfer cyflogaeth. Os oes gennych ymholiad cyffredinol, problem benodol, neu os hoffech chi drafod pethau â rhywun, mae ein tîm Cymorth Myfyrwyr yma i ddarparu’r wybodaeth, y cyngor, yr arweiniad a’r gefnogaeth i’ch galluogi i ddatblygu a chyflawni’ch potensial llawn.

DARGANFOD MWY: GWASANAETHAU CYMORTH MYFYRWYR

Best value private accommodation in the UK. 2015 Lloyds Bank Student Life Survey
Yn gofalu am eich lles

Best value private accommodation in the UK. 2015 Lloyds Bank Student Life Survey
Cynghorir myfyrwyr ag anghenion gofal personol i gysylltu â’r Swyddfa Anableddau i drafod eu hanghenion.

Best value private accommodation in the UK. 2015 Lloyds Bank Student Life Survey
Mae pob Cyfrifiadur Personol ar rwydwaith y Brifysgol yn rhoi mynediad i feddalwedd arbenigol.

Best value private accommodation in the UK. 2015 Lloyds Bank Student Life Survey
Mae gwasanaeth ‘caffael o’r silff’, darllen wyneb yn wyneb, a chyfleusterau TG arbenigol ar gael.