Top 20 for Graduate Employment. Times and Sunday Times Good University League Table 2015

advocatewelsh1

Top 20 for Graduate Employment. Times and Sunday Times Good University League Table 2015

CWRDD Â Debbie

Cyfreithiwr Morwrol Rhyngwladol

Rydw i'n Llysgennad

Enillais fy nghymwysterau yn Nigeria ond fy mreuddwyd yw bod yn gyfreithiwr cyfraith forwrol ryngwladol sy’n gallu gweithio mewn sawl awdurdodaeth.

Mae astudio am radd Meistr mewn Cyfraith Forwrol ym Mhrifysgol Abertawe yn fy helpu i feithrin meddylfryd byd-eang, yn barod i gyflawni rôl yn y farchnad gyfreithiol ryngwladol.

Dwi’n astudio modiwlau sydd yn hynod ddiddorol a chyffrous ac mae ymroddiad y tiwtoriaid gwych wedi cael effaith go iawn ar fy ngraddau. Er hynny, mae llawer mwy yma i’m helpu i ddatblygu.

Mae natur amlddiwylliannol y brifysgol yn ysbrydoliaeth. Mae wedi fy ngalluogi i feithrin perthnasoedd sy’n croesi ffiniau hil, diwylliant, cenedligrwydd a chredoau crefyddol. Mae wedi fy ngwneud yn fwy parod i dderbyn pobl sy’n wahanol i mi ac mae hyn yn rhoi grym i mi.

Dwi wastad wedi breuddwydio am fod yn gatalydd, gan ysbrydoli newid cadarnhaol drwy fy mrwdfrydedd a’m hegni. Rwy’n uchelgeisiol ond dwi am i’r rhinweddau hyn ddisgleirio drwy fy ngwaith.

Fel cynrychiolydd myfyrwyr fy ngholeg, gan bontio’r bwlch rhwng tiwtoriaid a myfyrwyr, a thrwy weithio fel llysgennad myfyrwyr ar ddiwrnodau agored, cefais ymdeimlad gwych o gyflawni drwy helpu eraill ar hyd y daith.

Roeddwn i wedi gwneud cais i sawl prifysgol ond Abertawe oedd yr un gyntaf i ymateb a’r un fwyaf cyfeillgar. Roedd hynny’n bwysig i mi. Pan gyrhaeddais i, roedd y gyrrwr tacsi hyd yn oed yn garedig, gan stopio’r mesurydd i roi cyfle i mi siopa am ddillad gwely. Yn yr eiliad hwnnw, roeddwn i’n gwybod fy mod i wedi dod o hyd i le y gallwn ei alw’n gartref.

Cartref yw’r lle rydych yn dod o hyd i gynhesrwydd, llawenydd, chwerthin, cysur. Lle gallwch fynegi’ch hun, dysgu a dod yn berson gwell. Rwyf wedi dod o hyd i’r holl bethau hyn a mwy yn Abertawe.“

Yn yr eiliad hwnnw, roeddwn i’n gwybod fy mod i wedi dod o hyd i le y gallwn ei alw’n gartref.quoteclose

Debbie

quoteopen

ASTUDIO’R GYFRAITH YM MHRIFYSGOL ABERTAWE

Cynigia’r Coleg ystod eang o Raglenni LLB, ynghyd â’r Cwrs Ymarferiad y Gyfraith (LPC) a’r Diploma i Raddedigion yn y Gyfraith (GDL). Addysgir ein holl fodiwlau gan athrawon a darlithwyr hynod brofiadol sy’n weithgar ym maes ymchwil.

DARGANFOD MWY: Y GYFRAITH A THROSEDDEG

carys10

CYFLEOEDD BYD-EANG

Cewch gyfle i gael profiad rhyngwladol a dysgu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol. Rydym yn ymrwymedig i gynnig cyfle i’n holl fyfyrwyr astudio neu weithio dramor yn ystod eu gradd ac i’w hannog i achub ar gyfleoedd o’r fath.

DARGANFOD MWY: CYFLEOEDD BYD-EANG

RHAGORIAETH ADDYSGU

Rydym yn credu y dylai dysgu fod yn bleserus yn ogystal ag ysgogol a heriol. Mae addysgu sy’n cael ei arwain gan ymchwil a’i ysgogi gan ymarfer yn helpu i sicrhau bod graddau’r Brifysgol yn berthnasol i’r byd modern.

DARGANFOD MWY: RHAGORIAETH ADDYSGU

debbie3

90% of our research rated World Leading or Internationally Excellent

4 Star Employability by the QS Stars Global University ratings system

Top 20 for graduate employment (Times and Sundat Times Good University Guide League Table 2015)

EIN LLEOLIAD UNIGRYW

Yn dafliad carreg o ganol y ddinas, mae Campws y Bae wrth y traeth,
ac mae Campws Parc Singleton wedi’i amgylchynu gan barcdir aeddfed a gerddi botaneg. Mae’r ddau ar gyrion penrhyn hardd Gŵyr.

DARGANFOD MWY: EIN LLEOLIAD UNIGRYW

Best value private accommodation in the UK. 2015 Lloyds Bank Student Life Survey

AWYRGYLCH AMLDDIWYLLIANNOL BYWIOG

Ers ei sefydlu ym 1920, mae Prifysgol Abertawe wedi croesawu cyfleoedd i ddatblygu meddylfryd byd-eang. Mae’r cymysgedd bywiog o genhedloedd a diwylliannau ar y campws yn cyfoethogi ein hamgylchedd dysgu ac addysgu yn fawr. Mae gan y Brifysgol gymuned ryngwladol: mae 16% o’n myfyrwyr bellach yn dod o wledydd tramor, ac mae tua 30% o’r holl staff a benodwyd yn ystod y pum mlynedd diwethaf yn dod o’r tu allan i’r DU.

Mae gennym bartneriaethau rhyngwladol ffyniannus yn UDA, Brasil, Ewrop, Tsieina, India ac Affrica.

DARGANFOD MWY: RHYNGWLADOL